X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19229
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: URSZULA KASPEREK
2. Nazwa placówki: Prywatne przedszkole anglojęzyczne „FIRST STEPS”
Ul.Czecha 5, 43- 300 Bielsko- Biała
3. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
4. Posiadane kwalifikacje:
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego – 2008 r.

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2013
3. Opiekun stażu: mgr Krystyna Pisarek

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

IV. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA - FORMY REALIZACJI - TERMINY - DOWODY REALIZACJI
a. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.- wrzesień 2012 - Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

b. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem.- wrzesień 2012- Opracowanie zasad współpracy.

c. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola.- Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programu rozwoju placówki, programów działań dydaktycznych dopuszczonych do użytku, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej - wrzesień 2012 oraz cały okres stażu - Notatki własne.

d. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji w przedszkolu - Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć, pisanie raportów dla rodziców - wrzesień 2012 oraz cały okres stażu - Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

e. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań- Obserwacja i udział w posiedzeniach rady pedagogicznej - wrzesień 2012 oraz cały okres stażu- Listy obecności

f. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce. - Udział w szkoleniu BHP Wrzesień2012- maj 2013 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne.

g. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć - cały okres stażu - Teczka stażysty.

h. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola - Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju - maj 2013 - Sprawozdanie z realizacji stażu.

i. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.- Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. - maj 2012 - Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA - FORMY REALIZACJI- TERMINY - DOWODY REALIZACJI
a. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja - Raz w miesiącu - Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii.

b. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola - Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych. Konsultacje z opiekunem stażu. Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć - Raz w miesiącu - Scenariusze zajęć edukacyjnych. Notatki i wnioski z rozmów. Autorefleksja.

c.Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli - Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN - cały okres stażu - Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów. Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN

d.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej - cały okres stażu - Spis literatury metodyczno - pedagogicznej.

e. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej - Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. - wrzesień 2012, oraz cały okres stażu - Płyta z zapisem elektronicznym. Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA - FORMY REALIZACJI - TERMINY - DOWODY REALIZACJI
a. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie i przedszkolu. - Prowadzenie kart obserwacji.
Poszerzanie oferty zajęć dodatkowych aktywizujących inteligencję muzyczno- ruchową. - cały okres stażu - Karty obserwacji.

b. Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych. - Włączanie się w organizację imprez okolicznościowych w przedszkolu. Kontynuacja akcji charytatywnej „Schronisko dla zwierząt -Reksio”. Współorganizacja cyklu teatrzyków dla maluchów. - cały okres stażu - Notatki własne.

c.Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. - Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.- cały okres stażu - Notatki własne.

d. Współpraca z rodzicami - Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych. Konsultacje dla rodziców. Comiesięczne raporty. Prowadzenie kroniki wydarzeń grupy. - cały okres stażu - Dokumentacja przedszkolna.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA - FORMY REALIZACJI - TERMINY - DOWODY REALIZACJI
a. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć - Rozmowa z opiekunem stażu. Notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków. - wrzesień 2012 - Notatki.

b.Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. - Obecność na zajęciach u opiekuna stażu lub innego nauczyciela.- raz w miesiącu - Arkusze obserwacji zajęć, własne wnioski, refleksje.

c. Hospitacje na własnych lekcjach.- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie. - raz w miesiącu - Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.

d. Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. - Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem - raz w miesiącu - Teczka stażysty

5. Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki

ZADANIA - FORMY REALIZACJI - TERMIN - DOWODY REALIZACJI
a.Zadania związane z planem rocznym przedszkola - Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka. Dekoracje przedszkola -Cały okres stażu - Notatki, scenariusze, zdjęcia.

b. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych -Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www - Cały okres stażu - Zaświadczenia, spis literatury, stron www

Plan rozwoju opracowała mgr Urszula Kasperek w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.