X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19237

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - matematyka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

Nauczyciel stażysta:
Magdalena Miazga
Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

NAZWA SZKOŁY: Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie
STANOWISKO: nauczyciel matematyki
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012 r.
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2013 r.
OPIEKUN STAŻU: pani Helena Szczekowska – nauczycielka fizyki
POSIADANE WYKSZTAŁCENIE: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole oraz nabycie umiejętności jej prowadzenia.
3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu a następnie omawianie ich.
5. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
6. Współpraca z wychowawcami klas.
7. Poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 11).

Lp.- Zadania -Sposoby realizacji-Termin-Dowody realizacji

(Tabela - dop.red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego: ustawy oraz rozporządzenia.- IX 2012- Plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. - Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu: określenie zakresu obowiązków stażysty oraz opiekuna stażu, określenie zasad współpracy.- IX 2012 - Kontrakt
z opiekunem stażu.
3 Poznanie zasad BHP
w szkole oraz przepisów przeciwpożarowych. Udział w szkoleniu. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w praktyce szkolnej. IX - X
2012 Zaświadczenie
o ukończeniu kursu.
4 Zapoznanie się
z organizacją, zadaniami oraz zasadami funkcjonowania szkoły. Poznanie podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, WSO
i Klasyfikowania. Udział w Radach Pedagogicznych. IX 2012-
-V 2013 Listy obecności
na Radach Pedagogicznych.
5 Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji szkolnej. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji: dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć dodatkowych, dokumentacji wychowawcy, protokołów
z przeprowadzonych egzaminów, protokołów z prac kontrolnych, arkuszy ocen oraz indeksów słuchaczy. IX 2012-
-V 2013 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
6 Zapoznanie się
z rozkładem zajęć, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych, prowadzenie zajęć i pełnienie dyżurów zgodnie z planem. IX 2012 Organizacja zajęć własnych.
7 Udokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji, arkuszy obserwacji i hospitacji itp. IX 2012-V 2013 Teczka stażysty.
8 Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu. Sporządzenie sprawozdania zawierającego opis realizacji niniejszego planu. V 2013 Sprawozdanie
z realizacji stażu.
9 Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Zredagowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji. VI 2013 Wniosek oraz dokumentacja
z realizacji stażu.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 21).
1 Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza wybranych zestawów podręczników, podstaw programowych, rozkładów materiału. IX 2012 Notatki własne.
2 Realizacja programu nauczania matematyki. Prowadzenie zajęć lekcyjnych, poznanie kryteriów ocen opracowanych w szkole, poznanie standardów wymagań dla słuchaczy gimnazjum i liceum w formie dziennej oraz zaocznej. IX 2012-
-V 2013 Rozkład materiałów nauczania, kryteria ocen, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
3 Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego. Opracowywanie prac klasowych, kartkówek, sprawdzianów semestralnych, zadań na egzaminy w formie pisemnej i ustnej. IX 2012-
-V 2013 Zgromadzone prace klasowe, testy, sprawdziany semestralne, arkusze egzaminów pisemnych oraz pytań na egzaminy ustne.
4 Współpraca z biblioteką szkolną. Zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki. IX 2012-
-V 2013 Potwierdzenie bibliotekarza.
5 Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym. Publikacja w Internecie Planu rozwoju zawodowego a także wybranych konspektów lekcji. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
. IX 2012-
-V 2013 Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym.
6 Pomoc w nauce uczniom mającym problemy
z przyswojeniem materiału, nadrabianie zaległości materiału
u uczniów po długiej nieobecności w szkole lub dużej przerwie w nauce. Rozmowa z uczniami, dodatkowe zajęcia, np. w ramach godzin z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. IX 2012-
-V 2013 Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu, zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych
(z godzin z art.42 ust. 2 Karty Nauczyciela).

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 31).
1 Zapoznanie się z programem wychowawczym oraz profilaktycznym szkoły. Omówienie poszczególnych zadań programu z pedagogiem. Analiza dokumentacji. IX 2012 Kserokopia programu wychowawczego.
2 Współpraca z wychowawcami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów. Rozmowy z uczniami, wychowawcami, zgłaszanie uwag o uczniach, zapoznanie się z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych o poszczególnych uczniach. Na bieżąco Notatki własne.
3 Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki dla uczniów – powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem semestralnym, egzaminem. IX 2012-
-V 2013 Dziennika zajęć z godzin z art.42 ust. 2 Karty Nauczyciela

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4 ).
1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. 1 raz w miesiącu.
IX 2012–
-V 2013 Arkusze obserwacji lekcji.
2 Hospitacje na własnych lekcjach.. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. 1 raz w miesiącu.
IX 2012 –
- V 2013 Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.
4 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Analiza własnych lekcji i notatek. IX 2012–
-V 2013 Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. V 2013 r. Teczka stażysty.

Warszawa, dnia ..................
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.