X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19219
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7. ust. 2. pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN
Okres stażu Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem Rozmowa, ustalenie zasad współpracy

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Analiza i ocena działań
IX 2010
Okres stażu
Okres stażu Kontrakt, harmonogram
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć
Sprawozdanie
3. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych(m.in. literka.pl, edux.pl)
Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
Na bieżąco Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Wpisy w dzienniku zajęć, plany pracy, opracowanie narzędzi diagnozujących, testów, kart obserwacji dziecka, sporządzanie protokołów z zebrań z rodzicami
Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany pracy, karty i arkusze obserwacji dziecka, protokoły
6. Opracowanie programu autorskiego dla potrzeb przedszkola
Gromadzenie materiałów, opracowanie i realizacja programu, podsumowanie i ewaluacja programu
Okres stażu Program autorski, karta ewaluacyjna
7. Publikowanie własnych prac Zamieszczanie scenariuszy, konspektów, planu rozwoju w portalach internetowych
Na bieżąco Adresy stron internetowych


§ 7. ust. 2. pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb
Przeprowadzenie ankiet

Okres stażu Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności, ankiety
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci Obserwacja, rozmowy z rodzicami, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Na bieżąco Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć
3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów
Na bieżąco Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć
4. Udział w realizacji programów profilaktycznych Prowadzenie i organizowanie zajęć
Okres stażu Scenariusze, notatki, wpisy w dziennikach zajęć
5. Praca z dziećmi z trudnościami Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Cały staż Notatki, wpisy w dzienniku
6. Opieka nad zdolnymi dziećmi Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych
Cały staż Notatki, wpisy w dzienniku
7. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
Wg harmonogram Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
8.. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
Studiowanie literatury, udział
w warsztatach Okres stażu Notatki, zaświadczenia
9. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucji dziećmi Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad
Na bieżąco Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora

10. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Cała Polska czyta dzieciom- wstąpienie do Klubu Czytających Przedszkoli Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia
11. Działania charytatywne
Udział wraz z dziećmi w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, patologicznych oraz na rzecz dzieci z Domu Dziecka Okres stażu
Opis i analiza podjętych działań. Podziękowania.


§ 7. ust. 2. pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych

Na bieżąco Dokumentacja
2. Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, encyklopedii multimedialnych
Publikowanie swoich prac, scenariuszy, referatów na stronach www. (np.www.literka.pl)
Wykorzystanie encyklopedii multimedialnych do przygotowania zajęć edukacyjnych

Okres stażu Wykaz adresów portali edukacyjnych, zaświadczenia, nazwy encyklopedii multimedialnych.
3. Wykonywanie comiesięcznego biuletynu dla rodziców „Echo ze Stumilowego Lasu”

Redagowanie i wydawanie gazetki informacyjnej dla rodziców Na bieżąco Biuletyn
4. Podnoszenie swoich umiejętności interpersonalnych Udział w kursach, szkoleniach, wykorzystanie pozyskanej wiedzy w praktyce
Wg potrzeb Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń


§ 7. ust. 2. pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Sposób dokumentowania
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie

Studiowanie literatury przedmiotu Cały staż Wykaz lektur, notatki
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

Na bieżąco Tekst kontraktu, zestawy zabaw, ćwiczeń, pomoce dydaktyczne
3. Dzielenie się wiedzą z rodzicami dzieci oraz z innymi nauczycielami
Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych grup oraz rodziców
Prezentowanie referatów podczas spotkań z rodzicami

Okres stażu Referaty, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, karta obserwacji zajęć


§ 7. ust. 2. pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z aktami prawnymi Okres stażu Akty prawne, notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty Dokładna analiza dokumentów przedszkola- statutu, planów, regulaminów i programów

Okres stażu Notatki, wykaz dokumentów, rzetelne stosowanie poznanych przepisów w praktyce
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Cały staż Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku

Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Okres stażu Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.