X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19181

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa w Skudzawach


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

MGR ANNA KOZŁOWSKA


& 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego

Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.

Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.

-zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
-analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego

-analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, plan wychowawczy)
- udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych

-udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i szkoły
-systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej
-stosowanie aktywizujących metod nauczania
-obserwacja i analiza umiejętności uczniów
-analiza wyników i osiągnięć sportowych uczniów

Promocja szkoły w środowisku
-zapraszanie przedstawicieli władz i rodziców na organizowane imprezy okolicznościowe i o charakterze sportowym
- udział uczniów w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatu.
-umieszczanie notatek i zdjęć w prasie lokalnej, informujących o odbytych imprezach


& 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne

Wykorzystanie Internetu.
-wykorzystanie techniki komputerowej do opracowania tabeli wyników osiągnięć sportowych uczniów

-opracowanie dla potrzeb szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń na uroczystości i imprezy sportowe

-przygotowanie materiałów na gazetkę Samorządu Uczniowskiego

-opracowanie materiałów dydaktycznych

-prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej

-korzystanie z literatury dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

-wykorzystanie internetu jako źródła wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli
-korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych)
-przesyłanie notatek i zdjęć dotyczących sportu szkolnego do prasy lokalnej
-współpraca z Powiatowo-Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rypinie (korzystanie ze strony internetowej)


8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem -przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN dla nauczycieli na temat: „Rola ćwiczeń śródlekcyjnych w podnoszeniu efektywności nauczania”

-konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń
-opracowanie i udostępnienie planów pracy (SU, koła sportowego), scenariuszy imprez

- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

-zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie własnego programu

Współpraca z rodzicami uczniów
-opracowanie i wdrożenie do realizacji programu koła sportowego w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych

-rozmowy z rodzicami uczniów biorących udział w zawodach sportowych, omawianie osiągnięć sportowych uczniów na zebraniach z rodzicami


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Organizacja wycieczek i imprez szkolnych

Organizacja zawodów klasowych i międzyklasowych

Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów
-współorganizacja wycieczek szkolnych w celu integracji grupy

-organizacja imprez w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego:
Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Andrzejki, Choinka Noworoczna, Powitanie Wiosny,
-udział a ogólnopolskiej akcji WOŚP

-organizacja Dnia Sportu

-organizacja dyskotek szkolnych

-organizacja:
• szkolnego turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców
• szkolnego turnieju sprawnościowego
• szkolnego turnieju w „dwa ognie”
-współpraca z sekcją biegową ”Skrwa Skrwilno” w organizacji Biegu Niepodległości

-prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych: piłka nożna i lekkoatletyka

-wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogaceniem bazy sportowej


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca ze strukturami samorządowymi

Współpraca z Policją

Współpraca ze Strażą Pożarną

Współpraca ze Służbą Zdrowia

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-współpraca z przedstawicielami samorządu gminy celem pomocy w zorganizowaniu skoczni w dal
-współpraca z GLKS „Skrwa Skrwilno”
-współpraca z Powiatowo-Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rypinie

-zorganizowanie spotkania z policjantem uczniów klas IV-VI na temat „Postępowania w sprawach nieletnich i wynikających z nich konsekwencji prawnych”

-zorganizowanie spotkania z przedstawicielami straży pożarnej poświęcone profilaktyce wszelkiego rodzaju zagrożeń, połączone z pokazem sprzętu bojowego

-zaproszenie ratownika medycznego na spotkanie z uczniami poświęcone pierwszej pomocy przedmedycznej

-uczestnictwo i organizacja Gminnych Turniejów Piłki


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych. -zdiagnozowanie dwóch przypadków, ustalenie metod pracy i form oddziaływania, systematyczna praca z uczniem

Opracowała:
mgr Anna Kozłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.