X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19193
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

Małgorzata
Langa
nauczyciel kontraktowy
logopeda

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stefana Żeromskiego
w Pionkach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu – 01. 09. 2010 r.
Termin zakończenia stażu – 31. 05. 2013 r.§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

• poznanie przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego

• napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku

• udział w Radach Pedagogicznych oraz kursach i warsztatach poruszających kwestie awansu zawodowego

•uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe , czasopisma fachowe)


2.
Współpraca z opiekunem stażu
• ustalenie zasad współpracy

• korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju zawodowego

• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
(wnioski z obserwacji)

• prowadzenie terapii logopedycznej w obecności opiekuna stażu
(konsultacje, analiza)


3.
Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności
• autorefleksja
• samoocena


4.
Planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej
• opracowywanie planów pracy logopedy

• opracowywanie programów indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej


5.
Podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych wynikających z zadań logopedy
• prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych

• prowadzenie indywidualnych badań logopedycznych

• prowadzenie zajęć indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej,


• opracowywanie ulotek informacyjnych o tematyce logopedycznej, skierowanych do rodziców i nauczycieli


6.
Współpraca z innymi specjalistami
• konsultowanie dzieci objętych opieką logopedyczną z innymi specjalistami (psychologiem, pedagogiem, innymi), a także z nauczycielami / wychowawcami w środowisku szkolnym dziecka

7.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
• udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

• warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje metodyczne

• samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla logopedów i nauczycieli; śledzenie nowości wydawniczych


8.
Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki pedagogicznej

• opracowanie kart badania wymowy


• analiza i wybór odpowiednich ćwiczeń logopedycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka

• opracowanie planu pracy logopedy odpowiedniego dla każdego ucznia

• przygotowanie i opracowanie pomocy dydaktycznych, ćwiczeń, testów, gier

• wykorzystanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy logopedycznej

9.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• wpisy w dzienniku zajęć
• karty badania wymowy


10.
Dokumentowanie własnych działań
• publikowanie własnych prac, artykułów, ćwiczeń na stronach WWW

• gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, programów, planów, scenariuszy zajęć


11.Ewaluacja metod pracy
(modyfikowanie warsztatu pracy, metod, rodzaju zadań) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia

• analiza wyników terapii logopedycznej poszczególnych uczniów

• podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

• opracowanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność pracy


§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1.
Poznanie sytuacji uczniów i ich środowiska.
Nawiązanie współpracy z rodzicami.
• udział w zebraniach z rodzicami

• obserwacje własne, rozmowy z uczniami, spotkania z rodzicami, konsultacje z wychowawcami

• rozmowy z rodzicami – udzielanie porad w zakresie profilaktyki logopedycznej

2.
Obserwacja i analiza możliwości dzieci
• zbieranie informacji na temat dzieci (wywiad z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem)

3.
Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas
• korzystanie z wiedzy i doświadczenia szkolnych specjalistów wspierających działalność szkoły; wspólne rozwiązywanie problemów

4.
Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych , cywilizacyjnych, ekologicznych.
• pomoc w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych

• praca w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej

• organizowanie konkursów o różnorodnej tematyce

• prowadzenie zajęć logopedycznych otwartych dla rodziców dzieci biorących udział w terapii

5.
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
• wspieranie twórczych inicjatyw uczniów – pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursów.

• opracowanie planu pomocy uczniom z trudnościami w nauce (zajęcia wyrównawcze)

7.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

• opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,

• współpraca z nauczycielami innych przedmiotów przy organizacji wycieczek oraz imprez
środowiskowych,

• udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych i apeli.


§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
• uzyskanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli

• poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet

• opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym

• korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali dotyczących awansu


2.

Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w pracy logopedy, nauczyciela


• sporządzenie planów pracy, dokumentów własnych

• opracowanie przy użyciu technik komputerowych pomocy dydaktycznych: tekstów, ćwiczeń, gier logopedycznych

• przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów, kart pracy

• wykorzystanie komputera w trakcie prowadzenia terapii logopedycznej

3.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji

• wykorzystanie w swojej pracy logopedycznej materiałów z Internetu

• konsultacje z innymi logopedami, pedagogami poprzez fora internetowe

4.
Publikacje swoich materiałów w Internecie
• opracowanie oraz zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego

• opublikowanie własnych ćwiczeń logopedycznych na stronach WWW


§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.


1.
Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, metodyki pracy.

• aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury pedagogicznej.

• korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzenia wiadomości

2.
Pedagogizacja rodziców
• prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

• przygotowanie dla rodziców informacji z zakresu logopedii w formie ulotek, artykułów w gazetce szkolnej

3.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy logopedycznej
• prowadzenie terapii logopedycznej

• znajomość aktualnego poziomu rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości odpowiedniego okresu rozwojowego

• dobranie odpowiedniego planu terapii logopedycznej, indywidualnej dla każdego ucznia

• modyfikacja w miarę potrzeb warsztatu pracy poprzez zastosowanie właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej


§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.


1.
Analiza aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli
• zapoznanie się z aktami prawnymi

• opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

2.
Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego

• samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego
na bieżąco

3.
Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań nauczyciela.

• prawidłowe prowadzenie dokumentacji logopedy

• udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i odpowiednich specjalistów

4.
Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły; analiza szkolnej dokumentacji
• udział w Radach Pedagogicznych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne

• udział w pracach różnorodnych komisji: konkursowych, sprawdzianów w klasie VI

• znajomość statutu szkoły, regulaminów, programów i planów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.