X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19178

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Termin rozpoczęcia stażu 01.09.2010
Termin zakończenia stażu 31.05.2013


Cele mojego planu rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8, ust.2, pkt 1

1. Zapoznanie z procedurą dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
VIII – IX 2010r wykaz aktów prawnych
2. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju
• opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego IX 2010
wniosek
plan rozwoju zawodowego
3. Odbycie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
• wdrożenie do realizacji planu rozwoju zawodowego oraz dokumentowanie realizacji jego założeń
• sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań wytyczonych planem rozwoju zawodowego, autoanaliza i wnioski do dalszej pracy
• złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne IX 2010 –
V 2013
VI 2013
VI 2013
zaświadczenia, potwierdzenia, sprawozdanie, zdjęcia, scenariusze, dyplomy, plany, programy,
sprawozdanie z realizacji planu
wniosek
4. Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WOM i MODN adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola cały okres stażu
dyplomy,
świadectwa,
zaświadczenia
5. Samokształcenie
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej, czasopism fachowych oraz nowości wydawniczych
• korzystanie z zasobów internetowych portali edukacyjnych okres stażu
okres stażu bibliografia,
notatki
wykaz stron internetowych
6. Pomoc dzieciom w adaptacji do nowego otoczenia
• opracowanie programu adaptacji dziecka w przedszkolu
• prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
IX 2011-VI 2012 program,
potwierdzenie dyrektora
7. Obserwacja i analiza umiejętności dzieci odpowiednia do wieku – • diagnoza według opracowanego systemu w przedszkolu na bieżąco karty obserwacji,
podsumowania


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§8, ust.2, pkt 2

1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji
• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, edytora tekstu, internetu
• przygotowanie pomocy dydaktycznych
• przygotowanie dokumentów placówki, dyplomów, zaproszeń,
• przygotowanie gazetek ściennych dla rodziców, informacji
• pozyskiwanie informacji z Internetu
• nauka tworzenia strony internetowej cały okres stażu materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej, plany, scenariusze, karty pracy, zaproszenia, podziękowania, dyplomy, informacje dla rodziców, inne wypracowane materiały
2. Publikacje własne na stronach internetowych
• opublikowanie na wybranej edukacyjnej stronie internetowej planu rozwoju zawodowego oraz niektórych scenariuszy zajęć
okres stażu zaświadczenia,
wydruki, adresy stron internetowych


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§8, ust. 2, pkt 3

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, studentami
• prowadzenie zajęć dla innych nauczycieli, opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć
• współorganizowanie imprez okolicznościowych na terenie placówki według kalendarza imprez
• prowadzenie zajęć dla studentów
okres stażu
scenariusze zajęć, imprez, potwierdzenie dyrekcji, potwierdzenie nauczycieli, listy obecności
2. Prowadzenie praktyk studenckich.
• pełnienie funkcji opiekuna grupy studentów okres stażu zaświadczenia
3. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczyciela kontraktowego
• prowadzenie zajęć okres stażu potwierdzenie dyrektora scenariusze zajęć
4. Prowadzenie rad szkoleniowych
• przygotowanie materiałów i ich przedstawienie na szkoleniowych radach pedagogicznych
• odczytanie referatów okres stażu referaty, wyciągi z księgi protokołów, materiały
5.Opracowanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych dla rodziców
• prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
• systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców, gazetki ścienne
• prowadzenie zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami w ramach pedagogizacji – wygłaszanie referatów, pogadanek zgodnie z potrzebami przedszkola i rodziców
okres stażu
scenariusze ,
materiały z zebrań, podziękowania
potwierdzenia,
referaty
6. Publikacje w Internecie lub czasopismach
• publikacja wybranych scenariuszy zajęć, imprez przedszkolnych okres stażu potwierdzenia


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§ 8, ust.2, pkt 4a

1. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego
• opracowanie programu „Adaptacja malucha w przedszkolu” i realizacja zadań zawartych w programie
• współopracowanie programu „Edukacja zdrowotna w aspekcie ekologicznym” V 2011-VI 2012
IX 2010- VI 2013 program,
zgoda dyrektora i rady pedagogicznej
2. Opracowanie i wdrażanie planu współpracy z rodzicami
• plan współpracy z rodzicami w danej grupie wiekowej
okres stażu plan współpracy
potwierdzenie dyrektora


Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
§8, ust. 2, pkt 4c

1. Opracowanie i organizacja konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
• plastyczny konkurs rodzinny „warzywny stworek”
• Zimowa spartakiada – zawody sportowe i inne IX 2010
II 2011 scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora, dyplomy
2. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
• prowadzenie koła plastycznego „Mały artysta”
• zachęcanie i przygotowanie dzieci do udziału w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
okres stażu
plan pracy koła plastycznego, sprawozdanie, zdjęcia organizowanych wystaw
kopie dyplomów, podziękowania
3. Współpraca z Uniwersytetem Opolskim
• prowadzenie zajęć dla studentów
• opieka nad grupą studentów okres stażu scenariusze zajęć
4. Współpraca z rodzicami
• włączanie rodziców w przygotowanie i przedstawienie dowolnej bajki dla dzieci V 2011 pamiątkowe zdjęcia
5. Organizowanie wycieczek i wyjść
• poznanie ciekawych miejsc pod względem turystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym okres stażu karty wycieczek i wyjść, potwierdzenia instytucji, zdjęcia
6. Systematyczne organizowanie imprez okolicznościowych i uroczystości przedszkolnych
• pasowanie na przedszkolaka
• zabawy i wróżby andrzejkowe
• spotkanie z Mikołajem
• wigilia,
• Dzień babci i dziadka,
• bal karnawałowy,
• dzień matki i ojca
• zielona noc
• festyn rodzinny
• zakończenie roku szkolnego
zgodnie z kalendarzem imprez przedszkolnych scenariusze,
zdjęcia
7. Współorganizowanie akcji i imprez ogólnopolskich propagujących zdrowy tryb życia i postawy ekologiczne
• zorganizowanie zbiórki jedzenia dla zwierząt ze schroniska
• udział w akcji „Sprzątanie świata”
• udział w akcji ”Święto ziemi”
• udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
• zorganizowanie zbiórki makulatury
okres stażu
potwierdzenie dyrektora, podziękowanie, sprawozdania z podjętych działań


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§8, ust.2, pkt 4e

1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci • Współpraca z :
- biblioteką dziecięcą
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- logopedą
- policją
- strażą pożarną
- PCK
- Galerią Sztuki Współczesnej
- Nadleśnictwem Opolskim
- Szkołą Muzyczną
- Szkołą Podstawową nr 2
Okres stażu Potwierdzenia przeprowadzonych zajęć, ,scenariusze zajęć,
zdjęcia
potwierdzenie
współpracy


Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
§8, ust.2, pkt 4f

1. Promowanie przedszkola na terenie miasta
• udział dzieci w konkursach i wystawach organizowanych przez miasto i inne instytucje okres stażu zdobyte dyplomy, wyróżnienia
zdjęcia prac dzieci
2. Dbanie o estetykę wnętrz przedszkola
• redagowanie gazetek przedszkolnych na korytarzu okres stażu potwierdzenie dyrektora
3. Prowadzenie kółka plastycznego „Mały artysta” • zajęcia dodatkowe z plastyki okres stażu dziennik zajęć
prace dzieci
4. Współpraca z Parafią św. Piotra i Pawła
• prowadzenie religii w grupach
5- i 6- latków IX 2010-VI 2011 zaświadczenie


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły
§8, ust.2, pkt 5

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• zaplanowanie i podjęcie działań mających na celu pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów uczniów
• opis i analiza dwóch przypadków
okres stażu opracowany opis i analiza


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.