X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19146

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Magdalena Malewska
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi, ul. Sienkiewicza 30.
Stanowisko: nauczyciel świetlicy
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2013 r.
Opiekun stażu: .................................

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrz szkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1)*.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
(Plan zamieszczono w tabeli - dop. red.)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego Opiekun stażu, bibliotekarka, dyrektor szkoły, nauczyciele Wrzesień 2012 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
2. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, spotkaniach Rady Pedagogicznej Nauczyciel odpowiedzialny za tygodniowy rozkład zajęć, dyrektor, opiekun stażu Wrzesień 2012 Organizacja zajęć własnych, udział w lekcjach i spotkaniach zespołów
3. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa, pytania otwarte, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu Opiekun stażu Wrzesień 2012 Opracowanie zasad współpracy
4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Napisanie planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu Do 20 września 2012 Wniosek i plan rozwoju zawodowego
5. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie zakresu i tematów zajęć Opiekun stażu Wrzesień 2012 Notatki własne
6. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, WSO. Udział w Radach Pedagogicznych, zespole przedmiotowym Opiekun stażu, przewodniczący zespołu, bibliotekarka, dyrektor Cały rok Notatki własne.
Lista obecności na radach, zespołach
7. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokolant Rady Pedagogicznej.
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników Opiekun stażu, dyrektor, bibliotekarka Wrzesień, Październik 2012 Wpisy w dziennikach
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Dyrektor, opiekun stażu Cały rok Zaświadczenie o ukończeniu kursu
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji. Opiekun stażu Cały rok Teczka stażysty.
10. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Opiekun stażu Maj 2013 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2013 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
(§6 ust.2 pkt 2)*.

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu świetlicy Analiza podstawy programowej. Opiekun stażu, nauczyciele świetlicy. Wrzesień 2012 r. Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz szkolnym i samokształceniu. Udział w pracach Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących. Udział w Radach Pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno–psychologicznej. Dyrektor, opiekun stażu Cały rok Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach. Sprawozdania. Notatki własne.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela świetlicy Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele świetlicy Dwa razy w miesiącu Notatki własne
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora Opracowanie konspektu (scenariusza) zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Opiekun stażu, dyrektor Raz w miesiącu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
5. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, badań, analiz i ewaluacji. Opiekun stażu Na bieżąco Ustalenie z opiekunem stażu tematyki szkolenia, niezbędnej do podniesienia kwalifikacji, sprawdziany.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)*

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i dokonanie wyboru obszaru do pracy z grupą świetlicową Wybór tematu do pracy na bieżący rok Opiekun stażu, pedagog Październik 2012 Opracowanie programu do realizacji
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami zajęć praktycznych, wychowawcami klas. Opiekun stażu, pedagog, wychowawcy innych klas Cały rok Potwierdzenie pedagoga
3. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków oraz ich problemów dydaktycznych Rozmowa, wywiad Opiekun stażu, dyrektor, wychowawca, rodzice uczniów Październik Listopad 2012 Wpisy w dzienniku dotyczące spotkań z rodzicami uczniów
4. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym Opiekun stażu, bibliotekarka, dyrektor, nauczyciele Grudzień styczeń 2013 Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy
5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów Czytanie literatury pedagogicznej, rozmowy w zespole wychowawczym Opiekun stażu, bibliotekarka, nauczyciele Na bieżąco Spis przeczytanych książek i uwagi do ich treści, notatki własne


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)*

1. Wstępna samoocena
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski Opiekun stażu Na bieżąco Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom Na bieżąco Portale internetowe, niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Nauczyciele Na bieżąco Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym
4. Analiza i samoocena swoich zachowań Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Opiekun stażu, nauczyciele Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
5. Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i internetu w pracy pedagogicznej Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na zajęciach z uczniami Na bieżąco Scenariusze lekcji, publikacje w Internecie


Plan może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
........................................
(podpis stażysty)

Zatwierdzam do realizacji

Rumia, dnia
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli uwzględniające zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz.1580) na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.– Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
Opracowała: Magdalena Malewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.