X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19139

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr ...
nauczyciel języka polskiego
w Gimnazjum ...
1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
2. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


ZADANIA
FORMA REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
(Tabela - dop. red.)

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
• opracowany plan rozwoju zawodowego
• znajomość prawa oświatowego
• prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu
• prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego
IX 2011
2. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
• gromadzenie materiałów
i dokumentów
• notatki osobiste cały okres stażu
3. Przygotowanie projektu sprawozdania
• autorefleksje, analiza, opis, realizacja planu rozwoju
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2014
4. Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły.
• udział w pracach zespołu ds. ewaluacji różnych obszarów pracy szkoły
• znajomość dokumentacji i wykorzystanie jej w codziennych zajęciach
na bieżąco
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
• udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego
• zaświadczenie ukończenia kursu na bieżąco
6. . Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
• indywidualna praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
• zaświadczenia o ukończeniu kursach na bieżąco
7. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
• udział uczniów w akcjach i konkursach ogólnopolskich
• informacje ze stron internetowych
na bieżąco


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć edukacyjnych
• zapisy planów, sprawozdań, w formie elektronicznej
• spis wykorzystanych programów i encyklopedii, scenariusze zajęć, dyplomy
• potwierdzenie dyrektora szkoły
na bieżąco
2. Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą szkoły.
• wykorzystanie komputera do pisania dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń
• pisanie i przepisywanie dokumentów, sprawozdań, protokołów – drukowanie lub zapisywanie ich w formie elektronicznej
• wzory zaproszeń, dyplomów
• dokumentacja szkolna
na bieżąco
3. Realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• opracowanie projektu edukacyjnego we współpracy z uczniami
• realizacja celów ujętych w projekcie
• dokumentacja projektu w okresie stażu
4. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnych materiałów.
• współpraca z nauczycielem informatyki
• materiały dotyczące tematyki zajęć lub konkursów, gazetki szkolne
na bieżąco


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt.3).

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
• prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, studentów
• publikowanie swoich prac na stronach internetowych
• opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów
• scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia dyrektora, publikacje, adresy stron internetowych
cały okres stażu
2. Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego
( humanistycznego).
• organizowanie spotkań zespołu, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów
• plan pracy zespołu cały okres stażu
3.Pprzygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, literackich i innych
• pomoc w przygotowaniach do konkursów
• dyplomy, podziękowania za udział w konkursach cały okres stażu
4. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami.
• wymiana doświadczeń z nauczycielami
• przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej
• poświadczenie dyrektora szkoły Cały okres stażu
5.Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
• Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.
• Publikacja w Internecie.
2008/2009


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4a).

1. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.
• Indywidualne programy edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
• Opracowany program oraz jego ewaluacja.
Zaświadczenie dyrektora Na bieżąco
2. Opracowanie, wygłoszenie referatu i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i uczniów na temat agresji.
• przygotowanie wystąpienia dla rodziców,
• referat,
• zapis w dzienniku lekcyjnym
2008/2009


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4c).
1. Udział w kursach awansu zawodowego, doskonalenia jako nauczyciela języka polskiego i oligofrenopedagoga.
• aktywny udział w spotkaniach, gromadzenie materiałów i informacji
• zaświadczenie
cały okres stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
• diagnozowanie środowiska ucznia
• rozmowy z rodzicami
• współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• współpraca ze szkolnym pedagogiem
• organizowanie pomocy uczniom
• notatki w dzienniku cały okres stażu
3. Organizowanie imprez oraz wycieczek szkolnych.
• organizowanie wycieczek szkolnych
• zapisy w dzienniku lekcyjnym, karty wycieczek cały okres stażu
4. Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
• konkursy przedmiotowe
• konkursy literackie
• konkursy czytelnicze
• potwierdzenie dyrektora cały okres stażu
5. Organizacja imprez, akcji, uroczystości i apeli szkolnych. Dbanie o poszanowanie tradycji i ceremoniału szkolnego.
• organizowanie imprez, apeli i uroczystości szkolnych
• scenariusze, potwierdzenia dyrektora szkoły na bieżąco


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e).

1. Koordynator ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• organizowanie spotkań z rodzicami uczniów
• opracowanie KIPU, PDW, IPET
• potwierdzenie dyrektora cały okres stażu
2. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną.
• organizowanie lekcji bibliotecznych
• konkursów czytelniczych dla dzieci
• potwierdzenie cały okres stażu
3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• konsultacje z pedagogiem i psychologiem
• realizacja zaleceń poradni
• potwierdzenie cały okres stażu


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły(§ 8 ust.2 pkt.5).

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Opis i analiza przypadków
• opracowanie opis i analiza cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.