X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19104
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Paludkiewicz Laura
Nauczyciel
Wychowania do życia w rodzinie
i Przysposobienia Obronnego
Zespół Szkół nr 1
W Kłobucku


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku D.U. 260 z 2004
pozycja 2593 ze zmianami.


Nauczyciel mianowany
Za okres stażu 2 lata 9 miesięcy
W związku z ubieganiem się o tytuł nauczyciela
dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2010
Data zakończenia stażu 31.05.2013

Plan Rozwoju Zawodowego został oparty na rozporządzeniu MENiS-u
z dnia 1 grudnia 2004 roku.
Zadania przewidziane do realizacji w trakcie odbywania stażu zostały podzielone na trzy zakresy:
- Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
- Pogłębianiu wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


I §8 ust.1 pkt.1 „podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej ” (Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r.)
Zadania Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1. Poznawanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustaw, rozporządzeń) Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, napisanie planu rozwoju zawodowego. IX.2010
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów: sprawozdań zaświadczeń, konspektów, świadectw. Zaświadczenia, świadectwa, konspekty, sprawozdania. Cały okres stażu
3. Aktualizacja wiedzy na temat zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły. Analiza dokumentacji: statutów, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, planu profilaktyki, planu rozwoju szkoły, planu wychowawczego Notatki IX-XI 2010
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z rodzicami, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, współpraca z pedagogiem szkolnym. Sprawozdania z udziału w pracach rady pedagogicznej, wykaz spotkań z rodzicami, sprawozdania o udziale w szkoleniach Cały okres stażu.

5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Opis realizacji zadań Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego; V 2013
6. Opieka nad pracownią Przysposobienia Obronnego i WDŻ Zgromadzenie pomocy dydaktycznych wykonanych osobiście lub przez uczniów (plansze, schematy), Zdjęcia sali lekcyjnej; okres stażu
7. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń multimedialnych. Przygotowanie prezentacji multimedialnych Konspekty zajęć okres stażu
8. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej. Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera do przygotowania środków dydaktycznych na zajęcia (konspekty, scenariusze zajęć, testów, foliogramów, kart pracy), napisanie planu rozwoju zawodowego Materiały, sprawozdania, zaświadczenia okres stażu
9. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do organizacji imprez i konkursów. Przygotowanie prezentacji multimedialnych, wykorzystanie urządzeń multimedialnych do oprawy imprez i konkursów Sprawozdania, zdjęcia; okres stażu
10. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć Konspekt rok szkolny 2011/12
11. Pisanie artykułów do biuletynu szkolnego. Napisanie artykułów Ksero stron biuletynu z artykułem; okres stażu

12. Opracowanie i opublikowanie własnych publikacji Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Adres stron www z publikacjami; okres stażu
13. Realizowanie zadań nauczyciela – wychowawcy. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej, realizacja zagadnień z listy godzin do dyspozycji wychowawcy przygotowanej przez pedagoga szkolnego, uczestnictwo warsztatach i szkoleniach wewnąrzszkolnych i zewnętrznych Plan pracy wychowawczej, konspekty zajęć z godzin do dyspozycji wychowawcy przygotowanej przez pedagoga szkolnego, sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach, zaświadczenia o udziale w szkoleniach, sprawozdania; IX 2010 – V 2013
14. Organizacja we współpracy z wychowankami imprez klasowych Przygotowanie m.in.: Wigilii klasowej, obchodów Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, itp Sprawozdania z uczestnictwa w imprezach, zdjęcia; okres stażu
15. Organizacja wyjazdów integrujących zespół klasowy. Uczestniczenie w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, rajdach pieszych, wycieczkach programowych, wyjazdach do teatru, do kina Sprawozdania z udziału w wycieczkach, harmonogram wyjazdów, zdjęcia; okres stażu

II §8 ust.1 pkt.2 „realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły” (Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r.)

Zadania Forma realizacji Zakładany efekt Termin
1. Organizowanie konkursów szkolnych. Organizacja szkolnego konkursu wiedzy o HIV/AIDS Sprawozdania, zdjęcia okres stażu
2. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach. Pomoc w przygotowaniu się do konkursów. Sprawozdania, dyplomy, listygratulacyjne, listy uczestników; okres stażu
3. Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych. Wyjazdy do ciekawych miejsc. Sprawozdania, zdjęcia; okres stażu
4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Udział w dniach otwartych na terenie szkoły. Sprawozdania, zdjęcia; okres stażu

III §8 ust.1 pkt.3 „pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego” (Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r.)

Zadania Forma realizacji Zakładany efekt Termin
1. Opis i analiza dwóch przypadkówedukacyjnych/wychowawczych Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych/wychowawczych. Ustalenie metod pracy i oddziaływań dydaktyczno/wychowawczych Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu Opis i analiza dwóch przypadków; okres stażu
2. Udział w formach doskonalenia warsztatu i metod pracy. Udział w warsztatach, wykładach, konferencjach Sprawozdania, zaświadczenia, zdjęcia; okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.