X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19106
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Justyna Łazuga
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza
Prowadzone zajęcia: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
- obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącymi,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
• Zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego takich jak: szkolenia/kursy wewnątrzszkolne, szkolenia/kursy pozaszkolne, samokształcenie.

Zadania i formy realizacji celów

I. Postępowanie związane z procedurą uzyskania awansu zawodowego.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 § 6, ust.2, pkt.1)

Zadania Termin Formy realizacji zadań Osoby wspierające Dokumentowanie realizacji zadań
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Wrzesień 2012r. - zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli tj. ustawy, rozporządzenia,
- analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego publikowanych w Internecie i innych źródłach Opiekun stażu
Dyrektor - opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Wrzesień 2012 - bezpośrednia rozmowa,
- zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem,
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych,
- skonstruowanie planu rozwoju zawodowego Opiekun - potwierdzenie opiekuna stażu,
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
3. Analiza zasad i przepisów dotyczących funkcjonowania i organizacji szkoły oraz zasad prowadzenia dokumentacji w szkole. Wrzesień 2012r. oraz przez cały okres stażu
Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole:
-Ustawa o Systemie Oświaty
- Karta Nauczyciela
- Statut szkoły
- Regulamin szkoły
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Program profilaktyczny
- Dzienniki lekcyjne
- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach zespołów nauczycielskich Opiekun stażu
Dyrektor - lista obecności na Radach Pedagogicznych

4. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Wrzesień 2012 - obserwacja,
- udział w spotkaniach zespołów ekonomicznych, spotkaniach Rady Pedagogicznej Opiekun stażu
Dyrektor, inni nauczyciele

- organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołu
5. Analiza podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Wrzesień 2012 - lektura obowiązujących aktów prawnych,
- praktyczne stosowanie się do zasad BHP podczas codziennej pracy Dyrektor - oświadczenie
o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu
6. Dokumentowanie wykonanych czynności, wynikających z planu rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu
- gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację poszczególnych elementów planu Opiekun stażu - teczka stażysty
7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu. Czerwiec 2013 - przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu - sprawozdanie z realizacji stażu

II. Działania skierowane na rozwijanie własnych umiejętności.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 §6, ust.2, pkt.2)

Zadania Termin Formy realizacji zadań Osoby wspierające Dokumentowanie realizacji zadań
1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Cały okres stażu (1 raz w miesiącu) - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora wg ustalonych wcześniej terminów
- współpraca oraz wspomaganie działań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela prowadzącego Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele - opis, wnioski hospitowanych zajęć,

- konspekty wybranych zajęć,
- potwierdzenie nauczyciela prowadzącego

2. Praca z uczniami wymagającymi indywidualnych bądź grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Praca w charakterze nauczyciela wspomagającego na lekcji języka rosyjskiego z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Cały okres stażu

- analiza dokumentacji uczniów (opinie, orzeczenia, KIP, PDW)
- opracowywanie na podstawie dokumentacji oraz obserwacji uczniów celów oraz planu pracy,
- realizowanie założonych celów, planu pracy w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych Opiekun stażu
Dyrektor - dzienniki zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, pozalekcyjnych,
- teczki uczniów

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych. Cały okres stażu - uczestnictwo w Radach Pedagogicznych,
- uczestnictwo w różnych formach szkolenia zawodowego Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele - listy obecności, zaświadczenia, certyfikaty
- potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
4. Samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej i czasopism oświatowo-wychowawczych. Cały okres stażu - gromadzenie interesujących materiałów mogących pomóc w dalszej pracy,
-zapoznanie się z literaturą pedagogiczną i psychologiczną,
-wyszukiwanie interesujących informacji w Internecie,
- doskonalenie multimedialnych technik pracy Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele - materiały pomocnicze,
- notatki,
-wykaz pozycji bibliograficznych i stron internetowych
5. Pomoc w organizowaniu spotkań pozalekcyjnych w szkole. Cały okres stażu - pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych oraz gazetki szkolnej. Opiekun stażu
Nauczyciele -potwierdzenie opiekuna stażu

III. Działania wychowawczo- opiekuńcze.

Znajomość uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 § 6, ust.2, pkt.3)

Zadania Termin Formy realizacji zadań Osoby wspierające Dokumentowanie realizacji zadań
1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów oraz poznanie źródeł uzyskiwania informacji o uczniach. Cały okres stażu - analiza akt osobowych uczniów,
- współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz nauczycielami- zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku ucznia.
-kontakty z rodzicami uczniów: rozmowy indywidualne, udział w zebraniach z rodzicami Opiekun stażu
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog szkolny
Nauczyciele - notatki
- potwierdzenie pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawców klas

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniami ze stwierdzonymi dysfunkcjami oraz problemami dydaktycznymi. Cały okres stażu - rozmowy z uczniami
- lektura profesjonalnych wydawnictw pedagogicznych i psychologicznych
- udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Opiekun stażu - notatki własne
- zaświadczenia, certyfikaty.

3. Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów oraz rodzaju i podstaw trudności szkolnych. Cały okres stażu - rozmowy z uczniami,
- rozmowy z nauczycielami w tym wychowawcami klas,
-współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym,
- zapoznanie się z KIPU, PDW, opiniami, orzeczeniami uczniów,
- kontakty z rodzicami Opiekun stażu
Wychowawcy klas
Pedagog

Psycholog szkolny - potwierdzenie opiekuna stażu i nauczycieli.

IV. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Dz. U. z 2004r. Nr 260,poz. 2593 § 6, ust.2, pkt.4)

Zadania Termin Formy realizacji zadań Osoby wspierające Dokumentowanie realizacji zadań
1. Przygotowanie i doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Cały okres stażu - przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze Opiekun stażu - teczki z materiałami dydaktycznymi i kartami pracy
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Cały okres stażu - hospitacja według wcześniej ustalonych zasad, omówienie i opisanie jej wyników,
- wyrabianie umiejętności omawiania i analizy zajęć dydaktycznych Opiekun stażu - arkusze obserwacji lekcji,
- harmonogram zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Cały okres stażu ( raz w miesiącu) - opracowanie konspektów zajęć,
- omawianie przeprowadzonych zajęć Opiekun stażu - konspekty

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Cały okres stażu - publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego,
-przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
- przygotowanie materiałów na zajęcia i konspektów z wykorzystaniem komputera i Internetu. Opiekun stażu
Nauczyciele informatyki - płyta CD z zapisem elektronicznym

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)

Podpis stażysty........................................

Podpis opiekuna stażu........................................

Zatwierdzam: ..................................
(Dyrektor Szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.