X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19101

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Alicja Gołębiewska

Termin rozpoczęcia stażu : 1 wrzesień 2010 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2013 r.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

ZADANIA:
Przypomnienie procedur awansu zawodowego:
FORMY REALIZACJI:
•AnaIliza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, CDiDN, udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
•Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
•Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
•Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
•Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
DOWODY REALIZACJI:
Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Prawidłowo napisany wniosek
o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
TERMIN:
IX 2010r.
V 2013 r.

ZADANIA:
Poszerzanie wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym zgodnie
z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
FORMY REALIZACJI:
•Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
•Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego szkoleniach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
•Hospitacje.
DOWODY REALIZACJI:
Dokumentacja posiedzeń Rad Pedagogicznych.
Zaświadczenia.
Scenariusze lekcji.

TERMIN:
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI:
•Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnych.
•Wykorzystanie w pracy nowych rozwiązań
merytorycznych i metodycznych.
•Stosownie metod aktywizujących.
DOWODY REALIZACJI:
Pomoce dydaktyczne,
przykłady prezentacji multimedialnych.
TERMIN:
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
FORMY REALIZACJI:
•Uczestnictwo w posiedzeniach RP.
•Współpraca z Radą Rodziców.
•Opieka nad Samorządem Uczniowskim
•Udział w pracach zespołu wychowawczego i zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
•Koordynacja edukacji prozdrowotnej
DOWODY REALIZACJI:
Protokoły posiedzeń, plany realizacji, sprawozdania.
TERMIN:
Na bieżąco.

ZADANIA:
Współorganizacja konkursów dydaktycznych o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym.
FORMY REALIZACJI:
•Przygotowanie regulaminu konkursu, zestawu pytań oraz sprawozdania.
DOWODY REALIZACJI:
Regulamin, zestaw pytań, sprawozdanie z konkursu.
TERMIN:
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Praca z uczniem zdolnym i słabym.
FORMY REALIZACJI:
•Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia.
•Rozbudzanie szerszych zainteresowań uczniów.
DOWODY REALIZACJI:
Opis działania, dyplomy.
TERMIN:
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Prowadzenie zajęć dodatkowych w oparciu o przygotowany plan.
FORMY REALIZACJI:
•Pełnienie obowiązków opiekuna „Koła Młodych Biologów”
•Staranne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.
DOWODY REALIZACJI:
Plan pracy zatwierdzony do realizacji przez
dyrektora szkoły, dziennik zajęć.
TERMIN:
Okres stażu.

ZADANIA:
Praca w komisjach egzaminacyjnych.
FORMY REALIZACJI:
•Praca w komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego.
•Zdobycie kwalifikacji i wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie dyrektora.
Wniosek dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Zaświadczenia.
TERMIN:
Okres stażu.

ZADANIA:
Współtworzenie dokumentów szkoły.
FORMY REALIZACJI:
•Opracowywanie dokumentów szkolnych.
•Opracowywanie i wdrażanie planów pracy wychowawcy klasowego.
DOWODY REALIZACJI:
Opracowane dokumenty.
TERMIN:
Okres stażu.

ZADANIA:
Współpraca z rodzicami.
FORMY REALIZACJI:
•Organizowanie zebrań z rodzicami.
•Prowadzenie Teczki Wychowawcy.
•Opracowanie i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wśród rodziców i uczniów.
•Pedagogizacja rodziców na tematy dotyczące trudności wychowawczych i dydaktycznych.
•Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły.
•Pomoc ze strony rodziców
w organizowaniu imprez klasowych
i uroczystości szkolnych.
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze spotkań, zdjęcia (studniówka).
Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Teczka wychowawcy.
TERMIN:
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Integracja zespołu klasowego.
FORMY REALIZACJI:
•Wycieczki przedmiotowe i inne w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz integrowania grupy.
•Organizowanie imprez klasowych.
DOWODY REALIZACJI:
Karta wycieczki,
potwierdzenia dyrektora szkoły.
TERMIN:
Cały okres stażu.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA:
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
•Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenia.
TERMIN:
Okres stażu.

ZADANIA:
Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
FORMY REALIZACJI:
•Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych.
•Prenumerata e-lettera"Elektroniczny
Serwis Nauczyciela"
DOWODY REALIZACJI:
Wydruki.
Potwierdzenie prenumeraty bezpłatnego
e-lettera "Elektroniczny Serwis Nauczyciela".
TERMIN:
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
FORMY REALIZACJI:
•Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych
•Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy w wersji elektronicznej.
•Tworzenie prezentacji multimedialnych
•Publikowanie materiałów własnych i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
DOWODY REALIZACJI:
Dokumentacja zawodowa.
Wykaz prezentacji
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Prowadzenie dziennika elektronicznego uczniów danej klasy.
•Wprowadzanie na bieżąco danych i ocen uczniów.
DOWODY REALIZACJI:
Strona internetowa.
TERMIN:
Na bieżąco.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA:
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
FORMY REALIZACJI:
•Prowadzenie zajęć otwartych
•Uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego i zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
•Udostępnienie opracowanych materiałów.
•Pedagogizacja rodziców.
•Szkolenie Rady Pedagogicznej.
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze, opracowane plany pracy, referaty, publikacje i inne dokumenty.
TERMIN:
Cały okres stażu, zgodnie z harmonogramem.

ZADANIA:
Organizowanie wspólnych przedsięwzięć szkolnych.
FORMY REALIZACJI:
•Praca w Szkolnym Klubie Dyskusyjnym.
•Współorganizacja akcji szkolnych i międzyszkolnych.
DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, zdjęcia, publikacje na stronach internetowych.
TERMIN:
Okres stażu.

§ 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA:
Opracowanie planu pracy
wychowawczej.
FORMY REALIZACJI:
•Opracowanie w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy własnego planu wychowawczego dla swojej klasy.
DOWODY REALIZACJI:
Plan pracy wychowawczej.
TERMIN:
IX 2010/11/12/13 r.

ZADANIA:
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych.
FORMY REALIZACJI:
•Opracowanie i wdrożenie programu „Koła Młodych Biologów”.
DOWODY REALIZACJI:
Program.
TERMIN:
IX 2010 r.

ZADANIA:
Opracowanie programu pracy z uczniami zdolnymi.
FORMY REALIZACJI:
•Praca z uczniem zdolnym
•Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenia, programy, dyplomy.
TERMIN:
Cały okres stażu

ZADANIA:
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu ukierunkowanego na promocję zdrowia.
FORMY REALIZACJI:
•Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
DOWODY REALIZACJI:
Program.
TERMIN:
IX 2010 r.

ZADANIA:
Praca nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne.
FORMY REALIZACJI:
•Opracowanie i wdrażanie programu w ramach projektów edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
DOWODY REALIZACJI:
Opracowane programy, materiały edukacyjne.
TERMIN:
Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, konsultanta CEA

ZADANIA:
Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
FORMY REALIZACJI:
•Zdobycie uprawnień egzaminatora - szkolenie dla egzaminatorów organizowane przez OKE Gdańsk.
DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenie.
TERMIN:
IX 2010 r. – złożenie wniosku.

§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA:
Rozwijanie zainteresowań
młodzieży.
FORMY REALIZACJI:
•Prowadzenie koła zainteresowań.
•Organizowanie wycieczek dydaktyczno-wychowawczych.
DOWODY REALIZACJI:
Sprawozdania, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
TERMIN:
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Współpraca nauczyciela i uczniów z różnymi instytucjami.
FORMY REALIZACJI:
•Udział w zajęciach organizowanych przez instytucje samorządowe: prelekcje, wykłady, konferencje, inne.
DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenia.
TERMIN:
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Współpraca w zorganizowaniu
uroczystości szkolnych.
FORMY REALIZACJI:
•Współorganizacja różnych uroczystości i imprez szkolnych.
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
TERMIN:
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku lokalnym.
FORMY REALIZACJI:
•Współorganizowanie i aktywny udział w dniach otwartych szkoły.
•Organizacja akcji międzyszkolnych.
•Zorganizowanie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
DOWODY REALIZACJI:
Sprawozdania, protokoły, zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora.
TERMIN:
Cały okres stażu.

§ 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA:
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
FORMY REALiZACJI:
•Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród wychowanków .
•Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami.
DOWODY REALIZACJI:
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym, teczce wychowawcy, ankiety.
TERMIN:
Cały okres stażu

ZADANIA:
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
FORMY REALIZACJI:
•Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy.
DOWODY REALIZACJI:
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym, teczce wychowawcy.
TERMIN:
Cały okres stażu.

ZADANIA:
Współpraca Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
FORMY REALIZACJI:
•Kierowanie uczniów na badania do poradni PP.
•Analizowanie opinii i orzeczeń poradni PP i dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia.
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenia pedagoga i psychologa.
TERMIN:
W razie potrzeb.

ZADANIA:
Udział w akcjach charytatywnych
i społecznych.
FORMY REALIZACJI:
•Udział w akcji „Sprzątanie ziemi”
•Organizowanie zbiórki zużytych baterii.
•Współuczestniczenie w akcjach:
„Zostań Świętym Mikołajem”
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenia, zdjęcia.
TERMIN:
IX 2010/11 r.
III 2011 r.
XII 2010/11/12

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

ZADANIA:
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
FORMY REALIZACJI:
•Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
•Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych.
•Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
DOWODY REALIZACJI:
Opis i analiza przypadków.
TERMIN:
Na bieżąco.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.