X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18096
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Moniki Szostak

nauczyciela kontraktowego
w Szkole Podstawowej nr 2
w Radzyniu Podlaskim

ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego
realizowany
od 01. 09. 20010 r. do 31. 05. 2013 r.


§ 7.2.1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


ZADANIA
FORMA REALIZACJI ZADANIA
TERMIN REALIZACJI
(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Aktywne uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. - Udział w radach szkoleniowych.
- Udział w zespołach przedmiotowych nauczycieli przyrody.
Okres stażu zgodnie z harmonogramem szkoleń

2. Doskonalenie przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, konferencjach metodycznych i warsztatach. C
ały okres stażu -zgodnie z ofertą.
- Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.
Na bieżąco.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Opracowanie planu pracy dydaktyczno - wychowawczej na dany rok szkolny.
Wrzesień 2010
Wrzesień 2011
Wrzesień 2012
- Stosowanie różnych metod dydaktycznych.
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, testy, sprawdziany, gazetki.
- Stosowanie aktywnych metod nauczania.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Opieka nad salą lekcyjną.
- Opracowanie i przeprowadzenie konkursów: ornitologicznego
Cały okres stażu.
- Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
- Gromadzenie adresów stron internetowych z ciekawymi materiałami dydaktycznymi.
Na bieżąco.
5. Współpraca z opiekunem stażu.
- Omówienie zasad współpracy. Wrzesień 2010
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2010
- Przygotowanie arkusza obserwacji zajęć lekcyjnych. Wrzesień 2010
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Cały okres stażu.
- Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, ewaluacja. Cały okres stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć. Cały okres stażu.
6. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. - Opracowanie narzędzi diagnozujących wiadomości i umiejętności uczniów.
- Analiza przeprowadzonych sprawdzianów.
Cały okres stażu.


§ 7.2.2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych.
- Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole.
Cały okres stażu.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Współpraca z wychowawcami klas, w których prowadzę zajęcia.
2. Uwzględnienie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów
- Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim
Cały okres stażu.
- Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
- Nawiązanie współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Białej Podlaskiej Filia w Radzyniu Podlaskim
- Nawiązanie współpracy z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły.
Cały okres stażu.
- Kształtowanie poczucia godności człowieka, Polaka, katolika poprzez czynne uczestniczenie wraz z uczniami w uroczystościach szkolnych, państwowych i kościelnych.
Cały okres stażu.
4. Realizacja zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych.
- Aktualizacja gazetek ściennych.
Cały okres stażu.
- Aranżacja pracowni przyrodniczej
5. Praca z uczniem zdolnym.
- Organizowanie konkursów szkolnych o tematyce przyrodniczej.
Cały okres stażu.
- Przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych.
Cały okres stażu.
6. Praca z uczniami szczególnie zainteresowanymi przedmiotem.
- Prowadzenie dodatkowych zajęć w klasach IV - VI.
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013


§ 7.2.3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
- Wykonanie przy wykorzystaniu technologii komputerowej Planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2010
2.Wykorzystanie technologii informatycznej.
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów.
Cały okres stażu.
- Przygotowanie materiałów, środków dydaktycznych, prezentacji multimedialnych.
Cały okres stażu.
-Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera. Cały okres stażu.
- Opracowanie regulaminów i scenariuszy konkursów, scenariuszy.
Cały okres stażu.
- Pozyskiwanie informacji z Internetu.
Cały okres stażu.
3.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Koniec stażu – maj 2012.


§ 7.2.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
- Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism i książek dotyczących psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz innych zagadnień oświatowych.
Cały okres stażu.
2. Pedagogizacja rodziców.
- kontakty podczas wywiadówek,
- rozmowy w trakcie spotkań indywidualnych,
- bieżące informowanie o postępach i trudnościach dzieci w nauce
Cały okres stażu – zgodnie z harmonogramem spotkań.
3. Pomoc uczniom posiadającym deficyty rozwojowe.
- Współpraca z Pedagogiem Szkolnym, analiza aktualnych orzeczeń PPP
w celu uwzględnienia ich w procesie nauczania.
Cały okres stażu.


§ 7.2.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Umiejętność posługiwania się przepisami prawa.
- Analiza przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu.
- Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania i innych dokumentów nauczania.
Cały okres stażu.


PODPISY:

................................... ....................................... .................................
(nauczyciel) (opiekun stażu) (dyrektor szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.