X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18094
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Barbara Uryga
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa w Człopie


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Celem podstawowym niniejszego planu jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego na podstawie art. .9c ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r wraz ze zmianami z 16 listopada 2007 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Rozpoczęcie stażu: 1 września 2010 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2013 r.


Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zagadnienia organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego - zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi reformy oświaty i awansu zawodowego

- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego, sierpień 2010 r.

wrzesień 2010 r.
wrzesień 2010 r.

wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

- gromadzenie dokumentacji,
- praca nad osiągnęciem celu, jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego,

przez cały okres stażu
przez cały okres stażu
czerwiec 2013 r.
czerwiec 2013r.

konkretne dokumenty
dokumenty, sprawozdania, poświadczenia, itp.
sprawozdanie
ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

3. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
czerwiec 2013 r.
wniosek


§ 8. ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu;
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych itd.),

- współpraca z doradcą metodycznym,
- dział w konferencjach szkoleniowych Rady Pedagogicznej,
- samokształcenie,

w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w miarę potrzeb

zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
sprawozdanie, potwierdzenie
potwierdzenie Dyrektora Szkoły
notatki, wnioski

2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły - udział w tworzeniu dokumentów szkolnych (np. planu wychowawczego, planu rozwoju szkoły,ewentualne miany w WSO, tworzenie innych dokumentów wg potrzeb szkoły)

- korekta planów wynikowych w oparciu o wyniki sprawdzianów po kl. szóstej i diagnozujących
- dostosowywanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów tego wymagających,
- ewentualne zmiany w przedmiotowym systemie oceniania i wykazie wymagań na poszczególne oceny,
- praca w zespole opiekuńczo- wychowawczym,
- przygotowanie uczniów klas VI do sprawdzianów,
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach z języka angielskiego,

w trakcie stażu
wrzesień
2010/11/12 r.
wrzesień
2010/11/10 r.
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu

potwierdzenie Dyrektora
wykaz wprowadzonych zmian
jw
protokóły
wprowadzane zmiany
potwierdzenie prowadzenia zajęć, wyniki sprawdzianu
sprawozdania z realizacji konkursów

3. Dbanie o wystrój pracowni - aktualizacja gazetek ściennych w pracowni, dbanie o wystrój,

- opieka nad powierzonym sprzętem audiowizualnym,

w miarę potrzeb
w trakcie stażu

potwierdzenie Dyrektora
potwierdzenie Dyrektora

4. Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach języka angielskiego.

- powiększanie zbioru pomocy dydaktycznych, przygotowywanie własnych pomocy dydaktycznych (np. dodatkowe ćwiczenia, testy)

w trakcie stażu

potwierdzenie Dyrektora

5. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu. - studiowanie literatury fachowej.

w trakcie stażu

wykaz publikacji

6. Pełnienie funkcji wychowawcy

- sprawowanie opieki wychowawczej nad klasą, organizowanie wycieczek, imprez klasowych i międzyklasowych, kontakty z rodzicami, wywiadówki, spotkania

w trakcie stażu
dokumentacja wychowawcy


§ 8. ust. 2. pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą

- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie programów multimedialnych do nauki języka angielskiego,
- wykorzystanie skrzynki e-mail do kontaktów z rodzicami, innymi nauczycielami, wydawnictwami, organizatorami konkursów,
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem języka angielskiego,
- stworzenie wykazu stron internetowych przydatnych dla uczących się języka angielskiego,
- korzystanie ze słowników multimedialnych,
- przygotowywanie pomocy do pracy z uczniami, kontaktów z rodzicami, tworzenia dokumentów szkolnych,
- tworzenie dokumentów niezbędnych w pracy wychowawcy klasy
/świadectwa, sprawozdania, dyplomy, opracowania sprawdzianów, itp./

w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
.w trakcie stażu
w trakcie stażu

potwierdzenie Dyrektora
notatki, wydruki
wykaz stron internetowych
notatki, wydruki
notatki
przykładowe pomoce dydaktyczne
przykładowe materiały


§ 8. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego” - opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju,

wrzesień 2010 r.

zaświadczenie, publikacja w internecie

2. Prowadzenie zajęć w ramach WDN - prowadzenie szkoleń nauczycieli na podstawie wiadomości i umiejętności nabytych w trakcie kursów, szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego

cały okres stażu
sprawozdanie

3. Lekcje otwarte - organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli/ w tym w ramach odbywania stażu/ i rodziców

cały okres stażu

wykaz, konspekty

4. Opracowanie i udostępnienie programu edukacji rówieśniczej - opracowanie i udostępnienie

w trakcie stażu

potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały

5. Współpraca z innymi nauczycielami - praca w zespole samokształceniowym
- wspólne opracowanie oraz przeprowadzenie uroczystości szkolnych
- współpraca w organizacji i przeprowadzeniu wycieczek, imprez, itp.
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami ze szkół powiatu wałeckiego

w trakcie stażu
wg harmonogramu
j.w.
w trakcie stażu

sprawozdania
scenariusze, sprawozdania
sprawozdania
notatki, zaświadczenie


§ 8. ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1
2. Program edukacji rówieśniczej

Program szkolnego zespołu opiekuńczo-wychowawczego

- opracowanie, wprowadzenie i monitoring systemu pomocy koleżeńskiej w nauce języka angielskiego
- opracowanie, wprowadzenie i ewaluacja działań zespołu

cały okres stażu
cały okres stażu

sprawozdanie
sprawozdanie


§ 8. ust. 2. pkt 4. lit. b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji - uczestniczenie w sesjach egzaminacyjnych OKE zgodnie z przydziałem

maj 2010-13

umowy


§ 8. ust. 2. pkt 4. lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie konkursów języka angielskiego
- zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursów języka angielskiego,

- udział w ogólnopolskim konkursie „Oxford Plus”

2011-2013r.
2011-2013r.

sprawozdanie, przykładowe materiały
sprawozdania

2. Utrzymywanie kontaktów zagranicznych (w ramach miast partnerskich i/lub w programie e-Twinning)

- listy, maile

w trakcie stażu

materiały potwierdzające

3. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
- przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych,
w trakcie stażu
sprawozdania

4. Działania profilaktyczne - pogadanki, imprezy, wyjazdy

w trakcie stażu

sprawozdania

5. Inne działania, które wynikną

w trakcie stażu
w trakcie stażu
sprawozdania, materiały potwierdzajace


§ 8. ust. 2. pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, instytucjami samorządowymi oraz innymi podmiotami - współpraca z pedagogiem szkolnym
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- współpraca z Policją
- współpraca z kuratorem
- wsółpraca z MGOPS
- współpraca z wydawnictwami,
- współpraca z Urzędem Miasta i Gminy
- współpraca z Samorządem Uczniowskim w trakcie stażu

w trakcie stażu
w trakcie stazu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stazu
w trakcie stażu
w trakcie stażu

materiały potwierdzające współpracę
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych - zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,

- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,

- podsumowanie i wnioski,
w trakcie stażu
opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.