X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18118
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEJ SIĘ O
AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko stażysty: mgr Anna Łukasiewicz
Placówka oświatowa: Przedszkole Niepubliczne ELF w Bydgoszczy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy.

CELE ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:

• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.

• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego.

• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez wzbogacanie swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych

• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.

• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


PROCEDURA REALIZACJI WYZNACZONYCH CELÓW:

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:


§7 ust.2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania
Forma i sposób realizacji
Termin realizacji
Przewidywane efekty – wypracowane dokumenty
Uwagi

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
4. Opracowanie programu Jestem wyjątkowy - dla dzieci nieśmiałych
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MEN z dnia 01. grudnia 2004r.;
- Karta Nauczyciela

- Złożenie wnioski o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

- Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

- Uczestnictwo w:
kursach, warsztatach,
konferencjach
metodycznych i
szkoleniowych.

- Samokształcenie – tworzenie własnego warsztatu pracy: baza materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp,

- Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.
- Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
- Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.
- Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu.

- Studia podyplomowe - TWP Bydgoszcz - Gimnastyka korekcyjna z terapią ruchową,

- Opracowanie programu
- Realizacja programu

- Tworzenie kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami.

- Analiza literatury fachowej i artykułów w czasopismach pedagogicznych. wrzesień 2012r

wrzesień 2012r.
wrzesień 2012r.
wrzesień 2012r.
według harmonogramu
według harmonogramu
systematycznie
systematycznie
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
październik 2013- luty 2015
wrzesień 2012
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

opracowanie planu rozwoju zawodowego
wniosek o rozpoczęcie stażu
kontrakt
harmonogram
notatki
scenariusze zajęć
potwierdzenie dyrektora
zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.
zbiór pomocy dydaktycznych
scenariusze zajęć
publikacje
scenariusze imprez
poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
program
materiały, scenariusze zajęć
zbiór kart pracy, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć
notatki


§ 7 ust 2. pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania
Forma i sposób realizacji
Termin realizacji
Przewidywane efekty – wypracowane dokumenty
Uwagi

1. Współpraca z rodzicami
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
3. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola
4. Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

- Zbieranie informacji dotyczących wychowanków.
- opracowanie ankiety wewnątrzprzedszkolnej
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami.
- Otoczenie opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych:
- współpraca z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- współpraca z Radą Pedagogiczną

- Nawiązanie współpracy z SP27
- Biblioteką
- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

- Przygotowanie dzieci do konkursów

cały okres stażu
systematycznie
wrzesień 2012
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

zeszyt kontaktów z rodzicami
scenariusze zajęć, zdjęcia
ankieta
zeszyt rozmów indywidualnych
referaty
potwierdzenia
potwierdzenia
dyplomy, podziękowania


§7 ust.2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera, sprawne posługiwanie się technologią komputerową.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do zajęć dydaktycznych.
3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
- Opracowanie dokumentacji przebiegu stażu.

- Poznanie różnorodnych oprogramowań komputerowych i sposobów wykorzystania ich w pracy.

- wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

- Opracowanie dokumentów, scenariuszy obserwacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.

- Umieszczenie scenariuszy zajęć oraz artykułów na stronie internetowych portali dla nauczycieli cały okres stażu

cały okres stażu
cały okres stażu
systematycznie
raz w semestrze dokumentacja przebiegu stażu awansu zawodowego.
wzrost atrakcyjności i efektywności procesu dydaktycznego.
opracowanie materiałów
adresy stron internetowych

§ 7. ust 2. pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

2. Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej

3. Pedagogizacja rodziców

4. Nawiązanie współpracy ze specjalistycznymi poradniami

5. Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi


- Udział w formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach.

- Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

- Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem

- Korzystanie z doświadczenia psychologów, pedagogów i logopedy.

- Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej cały okres stażu

cały okres stażu
cały okres stażu
wg potrzeb
cały okres stażu

potwierdzenia
notatki
zeszyt rozmów indywidualnych
potwierdzenia
przykładowe scenariusze zajęć, wpisy do dziennika


§7 ust.2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola publicznego.
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
4. Nawiązanie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola (policja, straż pożarna)

- Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.

- Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu funkcjonowania przedszkola.
Wewnętrzne akty prawne:
- statut przedszkola
- obowiązujące regulaminy
- przepisy BHP
- i innych dokumentów

- Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.

- Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

- Zorganizowanie spotkania z policjantem ruchu drogowego w celu poznania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek grupowych - Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek

na bieżąco
na bieżąco
cały okres stażu
systematycznie
wg harmonogramu
wg harmonogramu

notatki, wykaz dokumentów, zgromadzenie podstawowych aktów prawnych
umiejętność zastosowania w praktyce pedagogicznej.
potwierdzenie dyrektora, sporządzanie protokołów
umiejętność korzystania z prawa
potwierdzenia, zdjęcia
wpisy do dziennika


Podpisy: Zatwierdzam:


/opiekun stażu/ /data, podpis dyrektora przedszkola/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.