X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17920
Przesłano:

I Pilski Przegląd Zespołów Tanecznych Klas I - III

I PILSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH KLAS I - III

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile
Termin: 26 maja 2013r. godz. 15.30
Miejsce: sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, ul. Roosevelta 12

Adresatami Przeglądu są dziecięce grupy taneczne oraz formacje cheerleaders działające w szkołach podstawowych.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 31 III 2013 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Olimpijczyków Polskich
ul. Roosevelta 12, 64 – 920 Piła
telefon 67/ 212 33 94

Cele przeglądu:
1.Prezentowanie bogatego dorobku zespołów tanecznych działających przy szkołach.
2.Rozwijanie talentów estradowych.
3.Budzenie zainteresowania tańcem jako formą spędzania wolnego czasu, umożliwiającą wszechstronne rozwijanie wrodzonych zdolności dzieci i młodzieży.
4.Tworzenie warunków do pełnego, twórczego korzystania z dziedzictwa kulturowego własnego kraju i innych narodów.
5.Integrowanie zespołów z różnych szkół podstawowych w Pile.
6.Propagowanie między uczestnikami przeglądu idei właściwego współzawodnictwa.
7.Wymiana doświadczeń między szkołami.

REGULAMIN
I. Warunki uczestnictwa
1.Przegląd adresowany jest do dziecięcych grup tanecznych działających w szkołach podstawowych w Pile.

Występy zespołów nie podlegają ocenie. Mają na celu propagowanie idei tańca nowoczesnego, pokazanie grup tanecznych działających w pilskich szkołach, jak i wymianie doświadczeń między szkołami.

2.Prezentacje taneczne będą się odbywały w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I, klasy II, klasy III.
3.O przynależności do jednej z wymienionych kategorii decyduje wiek większości członków zespołu.
4.Zespół zostanie zakwalifikowany do przeglądu na podstawie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia, przesłanej pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres szkoły spdwojka@op.pl, faksem lub dostarczonej osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w terminie do 31 marca 2013 r. (karta zgłoszenia w formie elektronicznej będzie dostępna również na stronie internetowej szkoły www.sp2.pilanin.pl).
5.Każdy zespół przyjeżdża z odpowiednią liczbą opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo oraz ewentualne szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
6.Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładu muzycznego na płytach CD odpowiednio oznakowanych (nazwa zespołu, szkoła, numer utworu).
7.Organizatorzy zapewniają nagłośnienie zespołom wykonującym układy choreograficzne do własnego akompaniamentu.

II. Zasady regulaminowe
1.Spotkanie ma charakter przeglądu, co znaczy, że każdy zespół może zaprezentować układy w dowolnej formie tanecznej.
2.Zespół prezentuje jedną prezentację.
3.Czas trwania jednego układu w kategorii tanecznej, wraz z wejściem i zejściem ze sceny, nie może przekraczać 6 minut.
4.Spotkanie ma charakter występu, więc każdy z uczestników może zaprosić swoich gości.
5.Każdy zespół dostanie dyplom uczestnictwa w przeglądzie, a mali uczestnicy słodką niespodziankę.
6.Prezentacje odbywać się będą na dużej sali gimnastycznej. Ze względu na wiek uczestników istnieje możliwość obejrzenia sali gimnastycznej wcześniej przez opiekuna grupy.
7.Kolejność prezentacji ustalają organizatorzy.
8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za inne, przywiezione przez uczestników przeglądu, cenne sprzęty (telefony, aparaty, itp.).
9.Wszystkie zespoły zobowiązane są przybyć na miejsce przeglądu na pół godziny przed rozpoczęciem imprezy i zgłosić organizatorom swoją obecność.
10.Dostarczona organizatorom karta zgłoszeniowa zespołu jest równoznaczna z akceptacją regulaminu przeglądu.
11.Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 67/2123394) p. Elżbieta Dąbrowska
12.Informacje na temat przeglądu znajdują się na stronie internetowej www.sp2.pilanin.pl
13.Wszelkie wątpliwości oraz kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

KARTA ZGŁOSZENIA
NA I PILSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH KLAS I-III

Nazwa szkoły, adres, telefon:

Nazwa zespołu (ów), proszę podać przedział wiekowy (klasy I-III),z każdej grupy wiekowej można podać tylko 1 zespół - regulamin:

Ilość osób w każdym zespole:

Repertuar, czas trwania:

Imię i nazwisko opiekunów,telefon:

Inne uwagi:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.Data: ........................................
........................................
(podpis opiekuna)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.