X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17858
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA
Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, uwzględniając potrzeby przedszkola, swoich wychowanków oraz własne zainteresowania.
Opracowywanie scenariuszy i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych form i metod pracy z dzieckiem.
Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.
Znajomość środowiska rodzinnego swoich podopiecznych oraz aktywne włączanie rodziców w proces
dydaktyczno – wychowawczych.
Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz aktualnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Przekazywanie informacji o uczniach oraz konsultowanie trudności wychowawczych ze specjalistami(logopedą i psychologiem).

SPOSOBY REALIZACJI
Pogłębianie umiejętności przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez WODN oraz konferencjach i warsztatach metodycznych a także zajęciach modelowych i koleżeńskich.
Ukończenie studiów magisterskich
Prowadzenie zajęć.
Nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty,np. z biblioteką.
Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez inne placówki.
Uczestniczenie uczniów w imprezach kulturalnych.
Przygotowanie uczniów do konkursów.
Uczestniczenie w projektach o zasięgu lokalnym, np. w akcjach, „Sprzątanie Świata”, "Akademia Zdrowego Przedszkolaka"
Prowadzenie zebrań,indywidualnych spotkań, konsultacji.
Organizowanie zajęć otwartych.
Pedagogizacja rodziców, aktywne włączenie rodziców w organizowanie i wzbogacanie kącika matematycznego i przyrody w sali dydaktycznej.
Prowadzenie rozmów na temat sytuacji zdrowotnej i rodzinnej ucznia.

DOWODY
Arkusz obserwacji
Arkusz diagnozy
Podziękowania
Zaświadczenia
Fotografie
Zapisy w dzienniku.
Materiały kursowe
Przykładowe scenariusze
Dyplom
Zapisy w dzienniku
Listy obecności
Zeszyt konsultacji

§ 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA
Prowadzenie obserwacji i diagnozy w pracy pedagogicznej.
Samodzielne opracowywanie planów pracy dydaktyczno – wychowawczych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb rozwojowych swoich wychowanków.

SPOSOBY REALIZACJI
Samodzielne właściwe dobieranie narzędzi diagnostycznych.
Wykorzystywanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej
różnorodnych metod i technik.

DOWODY
Arkusze obserwacji i diagnozy.
Scenariusze zajęć wykorzystujące: masażyki, rymowanki, elementy: arteterapii, muzykoterapii
Karty pracy
Pomoce dydaktyczne

§ 7.2.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA
Doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informatycznej w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Wykorzystywanie w praktyce technologii komunikacyjnej.
Opracowywanie różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, szkolnych dokumentów, podziękowań, dyplomów, scenariuszy.

SPOSOBY REALIZACJI
Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, słowników, internetu.
Odwiedzanie księgarni edukacyjnych.
Obsługiwanie komputera .
Korzystanie ze znanych programów.

DOWODY
Spis wykorzystanych stron i linków.
Zaświadczenie.
Wykaz odwiedzanych stron www
Przykładowe kwestionariusze ankiety.
Scenariusze zajęć.
Wzory podziękowań, dyplomów, pomocy.

§ 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA
Aktualizowanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, i wykorzystywanie jej w praktyce wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego i pomocy społecznej w celu wytyczenia drogi pomocy dziecku i rodzinie.

SPOSOBY REALIZACJI
Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii pedagogicznej dotyczącej dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Wymiana informacji o wychowankach i ich problemach.
Śledzenie przepisów

DOWODY
Spis bibliograficzny.
Zapisy w dzienniku.
Zaświadczenia
Spis

§ 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA
Zapoznanie się z dokumentami przedszkolnymi (Rocznym planem działań, Statutem, procedurami i regulaminami obowiązującymi na terenie przedszkola oraz z przepisami prawa oświatowego.
Wykorzystywanie w praktyce znajomości przepisów dotyczących uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Wykorzystywanie w praktyce pedagogicznej znajomości przepisów BHP.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola.

SPOSOBY REALIZACJI
Śledzenie przepisów prawa oświatowego, współtworzenie rocznego planu działań przedszkola.
Złożenie wniosku oraz przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Planowanie wycieczek klasowych / szkolnych.
Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.

DOWODY
Wykaz przepisów prawnych.
Wniosek
Plan rozwoju zawodowego.
Podpisany kontrakt obowiązujący nauczyciela stażystę i opiekuna stażu.
Scenariusz wycieczki Pogadanki
Zdjęcia.
Rady Samokształceniowe.
Tworzenie procedur.
Opiniowanie planu funduszu i innych.
Uchwalanie uchwał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.