X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17841

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Stażysta: mgr Magdalena Kałuża
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2012
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2015
Opiekun stażu: mgr Izabela Ptak
Miejskie Przedszkole Nr 15 im Jana Pawła II ul. Michałowskiego 32 42-200 Częstochowa
Dyrektor placówki: mgr Halina Szandrocha


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(§ 7. ust 2. pkt 1.)
Cel: umiejętność wykorzystania różnorodnych form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, aktywny udział w realizacji zadań edukacyjnych, dbanie o swój rozwój zawodowy

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadanie
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego Udział w pracach rady pedagogicznej.
Udział w kursach, szkoleniach organizowanych przez WOM, SOD, METIS Cały okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i inne nauczycielki Uczestniczenie w zajęciach jako obserwator Cały okres stażu
(raz w miesiącu) Scenariusze zajęć, karty obserwacji
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, wspólna analiza toku zajęć pod kątem treści oraz metod. Cały okres stażu
(raz w miesiącu) Scenariusze zajęć, karty hospitacji
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Zwiększenie efektywności i atrakcyjności prowadzonych zajęc. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli. Opieka nad salą 3-latków. Systematyczna prezentacja prac dzieci, wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi, dbanie o estetyczny wygląd Sali-dekoracje Cały okres stażu
(dwa razy w roku zajęcia otwarte) Scenariusze zajęć otwartych
5. Systematyczna lektura czasopism metodycznych Dokonanie wyboru czasopism, systematyczne zapoznawanie się z ich treścią. Cały okres stażu Teczka z ciekawymi artykułami
6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Udział w zajęciach warsztatach, konsultacje z nauczycielami Cały okres stażu Zaświadczenia o udziale w warsztatach


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2.)

Cel: Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, nawiązanie współprac z rodzicami, udział dzieci w akcjach o zasięgu lokalnym, aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych, poznanie problemów społeczności lokalnej

1. Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnych, narodowych i przedszkolnych. Udział w akcjach o zasięgu lokalnym. Organizowanie imprez z okazji:
-Wigilii,
-Balu karnawałowego
-Dnia Babci i Dziadka,
-Dnia Matki,
-Dokarmianie zwierząt zimą,
- Dnia Dziecka,
- świętowanie rocznic związanych z patronem placówki Janem Pawłem II, konkursy na temat patrona,
Udział w projektowaniu dekoracji.
Cały okres stażu Scenariusze, zdjęcia
2. Rozwiązywanie problemów środowiska dziecięcego Rozmowy z rodzicami, umożliwianie konsultacji ze specjalistami:
-psychologiem
-logopedą Cały okres stażu Notatki ze spotkań z rodzicami
3. Poznanie problemów środowiska lokalnego. Współpraca z Ośrodkiem Preadopcyjnym oraz lokalnymi placówkami oświatowymi Zorganizowanie zbiórki na rzecz dzieci z Ośrodka Preadopcyjnego w Częstochowie: ubrania, odzież.
Ogólnopolska akcja Góra Grosza
Udział dzieci w różnorodnych konkursach w celu rozwijania umiejętności i zdolności wychowanków grupy Cały okres stażu Podziękowania, dyplomy
4. Kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych form zachowań wśród dzieci
Koordynowanie zbiórki makulatury pod hasłem „Zbieramy – lasy oszczędzamy”
Koordynowanie zbiórki puszek oraz butelek plastikowych
Zorganizowanie konkursu plastycznego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”
W okresie stażu
Notatki własne, potwierdzenie udziału
5. Angażowanie rodziców w życie przedszkola, utrzymanie prawidłowych relacji z rodzicami. Rozmowy indywidualne wg
potrzeb, zebrania grupowe wg
reformy, włączanie rodziców
do uroczystości takich jak:
-Dzień Babci i Dziadka,
-Dzień Matki,
Konsultacje indywidualne z rodzicami
Zebrania z rodzicami
Podczas całego stażu
Podczas całego stażu Notatki własne
Notatki w zeszycie kontaktów
Protokoły z zebrań


Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7. ust 2. pkt 3.)

Cel: Swobodne posługiwanie się komputerem , wykorzystanie Internetu i technologii informacyjnej

1. Opracowanie materiałów dydaktycznych, z wykorzystaniem technologii komputerowej i Internetu Posługiwanie się techniką informatyczną przy opracowaniu:
- scenariuszy zajęć,
- planów dydaktyczno – wychowawczych,
- pomocy dydaktycznych,
- kart pracy dla dzieci
- opracowywanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na różne przedszkolne uroczystości,
- dyskusje na forach internetowych
Opracowanie i przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego
Prowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli
Tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących przedszkola Cały okres stażu
Cały okres stażu
Kwiecień-czerwiec
Cały okres stażu
Przygotowane materiały, pomoce dydaktyczne
Prezentacje multimedialne
2. Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego Przygotowanie całej dokumentacji dotyczącej realizacji plany rozwoju Cały okres stażu Dokumentacja planu rozwojowego
3. Śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych Systematyczne przeglądanie informacji zamieszczonych w Internecie Cały okres stażu


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7. ust 2. pkt 4.)

Cel: Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, wykorzystanie i zastosowanie wiedzy z pracy zawodowej

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Udział w odpowiednich, kursach, warsztatach czy szkoleniach
Cały okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursów.
2 Samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno- psychologicznej Sporządzanie notatek. Wykorzystanie propozycji metodycznych do prowadzenia zajęć wychowawczo- dydaktycznych Cały okres stażu Teczka za zbiorem ciekawych artykułów
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zależności od zaobserwowanych problemów oraz potrzeb dzieci i rodziców.
Prezentacja na radach pedagogicznych ciekawych artykułów o tematyce wychowawczo-dydaktycznej.
Opracowanie programu pt „Maluszek w przedszkolu”, „Taniec który integruje”. Uwzględnienie w programie treści dotyczących wspierana rozwoju umysłowego dziecka 3letniego poprzez zabawe. Cały okres stażu


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7. ust 2. pkt 5. )

Cel: Sprawne posługiwanie się przepisami prawa oświatowego

1. Poznanie procedur awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli Wrzesień 2012 Wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego Przygotowanie planu rozwoju zawodowego w oparciu o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego Wrzesień 2012 Plan rozwoju zawodowego
3. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Ustalenie zasad współpracy oraz wspólnych działań, zawarcie kontraktu Wrzesień 2012 Kontrakt
4. Nawiązanie kontaktu z doradcą metodycznym Poznanie opinii doradcy metodycznego na temat możliwości realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego, planowanych form szkoleń, możliwości doskonalenia warsztatu pracy Wrzesień 2012 Potwierdzenie i opinia doradcy metodycznego
5. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami Uwzględnienie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz problemów społecznych. Spotkania z policjantem, lekarzem. Cały okres stażu
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, protokołów, zdjęć Cały okres stażu Zbiór dokumentów
7. Przygotowanie projektu sprawozdania Ewaluacja zrealizowanych zadań Roboczy tekst sprawozdania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.