X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17909
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Opiekun stażu – .................

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2012 r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2015 r.


Cel podstawowy podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Zadania do wykonania
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Analiza Prawa Oświatowego w zakresie:
-Poznania procedury awansu zawodowego.
-Systemu Zarządzania Jakością ISO.
-Statut, Procedury, Regulaminy.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.

wrzesień

Przedłożenie dyrektorowi szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu oraz
planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.


2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Rozmowa określająca zasady współpracy.
Zawarcie kontraktu.

wrzesień

Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu, a nauczycielem kontraktowym.


3. Prowadzenie dokumentacji związanej z własnym awansem zawodowym.


Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

cały okres stażu

Konspekty lekcji, karty obserwacji lekcji, świadectwa, zaświadczenia, potwierdzenia, dyplomy sprawozdania.


4. Aktywny udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych.

Podjęcie określonych działań wynikających z potrzeb zespołu przedmiotowego.

cały okres stażu

Notatki ze spotkań.


5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Obserwacje oraz omówienie jej wyników.

wg harmonogramu

Wnioski z obserwacji
w postaci notatek poobserwacyjnych.


6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora .

Opracowanie konspektów lekcji, konsultacja, analiza.

wg harmonogramu

Konspekty lekcji, notatki z obserwacji lekcji, potwierdzenie dyrektora szkoły, opiekuna stażu.


7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Analiza Podstawy Programowej, wybór programu nauczania

Opracowanie systemu oceniania z języka angielskiego.

Opracowanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, sprawdziany.

wrzesień

cały okres stażu

cały okres stażu

Kryteria oceniania z języka angielskiego.

Karty pracy, sprawdziany.


8. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszących kompetencje oraz doskonalących wiedzę i umiejętności.

Zbieranie informacji o ofercie doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych organizowanych przez instytucje kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Udział w wybranych kursach i warsztatach .

cały okres stażu

Zaświadczenia, potwierdzenia.


9. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Poprawne prowadzenie dziennika elektronicznego „Librus”, Arkuszy ocen, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

cały okres stażu

Dziennik elektroniczny „Librus”, Arkusze ocen, dziennik zajęć pozalekcyjnych.§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

Diagnozowanie środowiska uczniów.

Opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki oraz potrzeby rodziców.

cały okres stażu

wrzesień

Rozmowy z wychowawcami, psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Plan wychowawczy.


2. Uczestnictwo w różnych formach kultury i rekreacji w ramach współpracy z innymi nauczycielami.

Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego oraz opiekuna podczas wycieczek, dyskotek.
cały okres stażu
Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego,
karty wycieczek, własne notatki.


3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz poradniami specjalistycznymi.

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pedagoga i psychologa do rozwiązywania problemów.

cały okres stażu

Notatki własne.


4. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego.

Wyrównywanie szans edukacyjnych podczas zajęć wyrównawczych, pomoc uczniom w opanowaniu materiału z języka angielskiego.

wg potrzeb

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, plany pracy.


5. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora.

Praca w komisji egzaminacyjnej.

wg potrzeb
Protokoły.


6. Organizacja i przygotowanie uroczystości szkolnych:
-Festyn Środowiskowy,
-Zjazd Szkół im. Jana Pawła II,
-Promocja Zdrowia.

Opracowywanie materiałów, dekoracji, praca z uczniami.

wg harmonogramu i planu pracy Samorządu Szkolnego

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego, zdjęcia.


7. Praca Wychowawcza.

Integracja klasy, wspieranie, wychowywanie i pomoc uczniom.

na bieżąco

Plan pracy wychowawczej, dziennik, teczka wychowawcy.


8. Realizacja Projektów.

Realizowanie projektów edukacyjnych, regionalnych i międzynarodowych.

wg harmonogramu

Dokumentacja projektów.


9. Opiekun Samorządu Szkolnego.

Organizacja zebrań z uczniami w ramach spotkań Samorządu Szkolnego, wzajemna pomoc i przekazywanie bieżących informacji, organizacja imprez szkolnych.

na bieżąco
Zeszyt zebrań Samorządu Szkolnego, Sprawozdanie z działalności Samorządu , zdjęcia, dyplomy.§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

Wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego.
Opracowywanie przy pomocy programów komputerowych materiałów i pomocy dydaktycznych.

cały okres stażu

Dokumentacja przebiegu stażu wykonana przy użyciu komputera.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, tablicy multimedialnej.

Korzystanie z Internetu.

cały okres stażu

Zdjęcia, dziennik elektroniczny „Librus”.


3. Komunikowanie się z Radą Pedagogiczną.

Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej oraz dziennika elektronicznego „Librus”.

cały okres stażu

Dziennik elektroniczny „Librus”.


4. Publikowanie swoich materiałów w Internecie.

Publikacja na stronach stronie dziennika elektronicznego „Librus” własnego rozkładu materiału. Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego.

wrzesień

Adresy stron internetowych.


5. Udział w szkoleniu e-learningowym.

Udział w webinarium, dyskusja poprzez forum internetowe.

grudzień

Certyfikat ukończenia szkolenia.


§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych.

Współpraca z innymi nauczycielami języka angielskiego, dzielenie się doświadczeniem, analiza i samoocena.
cały okres stażu

Rozmowy z nauczycielami.


2. Integracja zespołu klasowego.

Organizowanie imprez klasowych (mikołajki, wigilia klasowa), wspólnych wyjść, wycieczek, uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych (kino, teatr)
cały okres stażu

Wpisy w dzienniku.


3. Praca z uczniami o największych potrzebach edukacyjnych.

Praca podczas lekcji wychowawczych, zajęć wyrównawczych, indywidualne rozmowy po lekcjach.
cały okres stażu

Wpisy w dziennikach.


4. Udział w tworzeniu dokumentacji.

Udział w tworzeniu Statutu, Programów, Regulaminów, Procedur.
cały okres stażu

Statut, Programy, Regulaminy, Procedury.


§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analizowanie funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, Statutu Szkoły w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania, regulaminów.

cały okres stażu

Notatki własne.


2. System Zarządzania Jakością ISO.

Analizowanie Systemu Zarządzania Jakością ISO.

cały okres stażu

Notatki własne.


3. Szkolny Program Rozwoju Szkoły.

Poznanie Szkolnego Programu Rozwoju Szkoły.

cały okres stażu

Notatki własne.


4. Organizacja zebrań z Rodzicami.

Organizacja zebrań z Rodzicami oraz przekazywanie niezbędnych informacji.

wg harmonogramu

Lista obecności.


5. Organizacja zebrań z Uczniami.

Organizacja zebrań z z uczniami Samorządu Szkolnego, wzajemne przekazywanie niezbędnych informacji.

wg harmonogramu

Zeszyt zebrań Samorządu Szkolnego, Sprawozdanie z działalności Samorządu.


6. Wykorzystanie procesów prawa oświatowego w konkretnych działaniach.

Dobra organizacja wycieczek i wyjść z uczniami.

Udział w pracach różnorodnych komisji.

na bieżąco

Karty wycieczek,
protokoły.

Plan może być modyfikowany za zgodą Dyrektora.Podpis nauczyciela kontraktowego ........................................

Podpis opiekuna stażu ........................................Podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.