X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17738

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela informatyki ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko: Wioleta Żabicka
Stopień: nauczyciel mianowany Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie
Data odbywania stażu: 01.09.2010r. – 31.05.2013r.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedury awansu
zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
2. Aktywny udział w pracach Komisji Przedmiotów Zawodowych. Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń Komisji Przedmiotów Zawodowych.
Opracowanie tematyki praktyk zawodowych dla Technika Informatyka.
Przeprowadzenie egzaminów próbnych, sformułowanie wniosków do dalszej pracy.
Analiza wyników egzaminów zawodowych.
Ustalenie zagadnień do korelacji przedmiotowej - wybór ćwiczeń praktycznych do wykonania dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego.
Opracowanie przedmiotowych systemów oceniania.
3 Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Aktywny udział w kursach , szkoleniach i warsztatach, szkoleniach WDN .
4. Przeprowadzanie szkolenia w ramach Rady Pedagogicznej. Współudział w przeprowadzenie szkolenia - warsztatów Rady Pedagogicznej dotyczących przeciwdziałaniu negatywnym zachowaniom wśród młodzieży i kształtowaniu umiejętności określanych jako najważniejsze w podstawie programowej.
5. Przygotowywanie uczniów do egzaminów z przygotowania zawodowego w zawodzie technik informatyk. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla klas IV Technikum.
6. Opieka nad redakcją gazetki szkolnej „Odonek”. Systematyczne wydawanie numerów „Odonka”.
7. Aktualizacja dokumentacji szkolnej. Udziałał w pracach związanych ze zmianami w Statucie Szkoły Policealnej.
8. Doskonalenie metod pracy. Analiza osiągnięć uczniów, wnioski do dalszej pracy.
9. Doskonalenie bazy dydaktycznej szkoły. Instalacja programów komputerowych.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy. Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym.
Wykorzystywanie na lekcjach elektronicznych wersji narzędzi diagnozujących.
Wykorzystywanie publikacji pomocnych w przygotowaniu uczniów do egzaminów z przygotowania zawodowego.
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Instalacja programów niezbędnych do realizacji podstawy programowej w zawodzie technik informatyk.
Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych , pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.
Opracowanie kryteriów oceniania uczniów.
Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji z dyrekcją i nauczycielami.
Wykorzystanie learningowych metod kursów i szkoleń.
3. Opracowanie prezentacji komputerowych. Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach informatyki.
4. Organizowanie różnych form współzawodnictwa wśród młodzieży z wykorzystaniem znajomości programów komputerowych. Zorganizowanie konkursów na stworzenie okolicznościowych prezentacji multimedialnych i programów komputerowych.
5. Wykorzystanie technologii informacyjnej do rozwijania zainteresowań młodzieży. Opieka nad zespołem uczniów redagujących gazetkę szkolną „Odonek”.

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami .
1. Dokumentacja posiedzeń Rady Pedagogicznej. Protokołowanie posiedzeń RP w wersji elektronicznej, przygotowanie notatki dla wychowawców klas na rady klasyfikacyjne i analityczne.
2. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.

3. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych, testów i kart pracy. Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji. Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej.

Znalezienie portalu edukacyjnego i zamieszczenie planu rozwoju.
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Praca w Komisji Przedmiotów Zawodowych.
Współpraca w przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych.
Drukowanie świadectw szkolnych przygotowanych przez wychowawców klas.
Pzeprowadzanie wspólnych akcji ( np. promocja szkoły, uroczystości szkolne).
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń.
5. Działalność w komisjach i zespołach działających w szkole. Pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji Socjalnej.
Pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.
Pełnienie funkcji przewodniczącej komisji nadzorujących egzaminy zewnętrzne.

§ 8 ust.2 pkt.4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych z informatyki, przygotowujących uczniów do egzaminu z przygotowania zawodowego. Przygotowanie, wdrożenie i ewaluacja programu .
§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych
1. Praca w zespołach zadaniowych. Komisja Przedmiotów Zawodowych.
Komisja nadzorująca egzaminy zewnętrzne.
Komisja inwentaryzacyjna.
Komisja socjalna.
Komisja działająca w sprawie dofinansowania do podręczników szkolnych dla uczniów klas I.
2. Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji. Organizacja wycieczki integracyjnej dla uczniów klas I.
Organizacja dnia integracji uczniów.
Organizacja wigilii klasowej i innych uroczystości.
Współorganizacja ślubowania uczniów klas I.
3. Praca w zespołach ewaluacyjnych. „W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji’.
„Respektowanie norm społecznych w szkole”.
4. Współpraca z ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami. Opieka nad praktykami zawodowymi dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik informatyk.

5. Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym działającym w szkole. Współorganizowanie szkolnych imprez sportowych – promocja szkoły, piknik zdrowia.

§ 8 ust.2 pkt.4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1. Publikacje artykułów . Artykuły .
2. Organizowanie imprez okolicznościowych i kulturalnych na terenie szkoły Współpraca z nauczycielami w trakcie przygotowań do różnych uroczystości szkolnych

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu
i rodzaju szkoły.
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. Przygotowanie szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu przeciwdziałania negatywnemu zachowaniu wśród młodzieży.
Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja.
Studiowanie literatury fachowej.

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.
1. Inne osiągnięcia zawodowe. Dokumentowanie osiągnięć zawodowych.
Opracowała : Wioleta Żabicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.