X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17699
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Moroń- nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 – 31.05.2015 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Wiesława Ptaszek - nauczyciel dyplomowany
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Sławomir Kowalski

Poniższy plan rozwoju zawodowego został opracowany uwzględniając rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz.2593) oraz ostatnie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).
Plan jest zgodny z wymaganiami niezbędnymi do otrzymania tytułu nauczyciela mianowanego.

§7 ust.2 pkt 1)Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

(Tabela - dop. red.)

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Poznanie procedury awansu zawodowego
Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

Wrzesień 2012
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Sporządzenie kontraktu,
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Opracowanie harmonogramu spotkań
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna,
Analiza i ocena własnych działań.
Według harmonogramu hospitacji


Według harmonogramu hospitacji
Systematycznie
Kontrakt
Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan Rozwoju Zawodowego

Harmonogram współpracy,

Scenariusze i konspekty zajęć

Arkusze obserwacji zajęć

Notatki własne

Aktywne uczestnictwo w WDN i innych wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
-
Uczestniczenie w warsztatach i konferencjach metodycznych, kursach doskonalących.
Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, notatki.


Przygotowywanie referatów na rady szkoleniowe, aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej .
Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej.

Zorganizowanie w formie odczytu opracowanych i przygotowanych przez siebie tematu na radę szkoleniową.

Na bieżąco
Według potrzeb
1 raz w roku
Protokoły
Materiały i opracowania
Referat

Tworzenie własnego warsztatu pracy

Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja

Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych.

Analiza literatury fachowej np. artykuły w czasopismach pedagogicznych tj.: „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu” itp.
Śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych.
Udział w konferencjach i szkoleniach tematycznych.

Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla
nauczycieli tj.: literka.pl, scholaris.pl, awans.pl, publikacje.edux.pl, edu.info.pl,
nauczycieleprzedszkola.pl
men.pl itp.
Ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności.
Założenie Teczki Pomysłów Plastycznych –gromadzenie ciekawych pomysłów do twórczości plastycznej.

Tworzenie kart pracy, scenariuszy imprez okolicznościowych i pomocy dydaktycznych.

Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu tj.:
-Andrzejki
-Mikołajki
-Dzień Babci i Dziadka
-Bal karnawałowy
-Wielkanoc
-Dzień Rodziny

Udział w konkursach plastycznych,
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekorowanie sali i budynku przedszkola.

Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.
Systematycznie

Cały okres stażu
Systematycznie
Cały okres stażu
Systematycznie
Według kalendarza imprez przedszkolnych

Cały okres stażu
Na bieżąco

W czasie trwania stażu
Materiały,
pomoce,
scenariusze zajęć,
scenariusze przedstawień

Notatki własne

Wydruk literatury

Notatki własne
Zaświadczenia

Scenariusze , karty pracy , publikacje
Notatki własne
Teczka Pomysłów Plastycznych

Własne notatki
Scenariusze zajęć
Scenariusze imprez

Scenariusze, zdjęcia do kroniki

Zaświadczenia, Dyplomy,
Zbiór pomocy dydaktycznych

Publikacje,

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie kart obserwacji dzieci, plan współpracy z rodzicami, miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej .

Cały okres stażu
Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany pracy, plan współpracy z rodzicami; karty obserwacji i pracy indywidualnej z dzieckiem.

Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, opracowanie sprawozdania z awansu zawodowego.

Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy.

Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu.
Dokonanie samooceny za okres stażu.

Cały okres stażu systematycznie

V 2015
Segregator zawierający potwierdzone przez dyrekcję dokumenty.

Pisemne sprawozdanie.§7 ust.2 pkt. 2) Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Współpraca z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.

Konsultacje indywidualne z rodzicami;
Zorganizowanie raz w miesiącu spotkań „Pół
godziny dla rodziny”.

Zajęcia otwarte dla
Rodziców

Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń.

Włączanie rodziców do organizowania i
współuczestnictwa w uroczystościach
przedszkolnych.

Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami.

Cały okres stażu

W czasie spotkań z rodzicami

Notatki ,tablica ogłoszeń

Scenariusze,

Referat, materiały

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Obserwacja dzieci na tle grupy.

Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

W okresie stażu
Teczka obserwacji, notatki.


Scenariusze zajęć.

Praca z dziećmi z trudnościami.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
W okresie stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika.

Opieka nad dziećmi zdolnymi.
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.
W okresie stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika, karty pracy

Realizacja programu autorskiego

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Kontynuacja akcji: Cała Polska Czyta Dzieciom,


Wspieranie różnorodnych akcji tj.; góra grosza, zbieranie zakrętek itp.

Wzięcie udziału w programie ekologicznym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Prowadzenie zajęć według programu.

Nawiązanie współpracy z przedszkolem w
Grybowie w formie wymiany miedzy
placówkami.

Organizowanie wycieczek do Straży pożarnej, Policji, Piekarni, Biblioteki.

Zorganizowanie pogadanki prowadzonej przez
Policjanta tj.: Bezpieczna droga do przedszkola,
Bezpieczne kontakty dzieci z psem

Zaproszenie do przedszkola ludzi o ciekawych zawodach:
Pszczelarz, Sędzia piłki nożnej, Leśnik, Strażak, Pielęgniarka.

Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę
wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
współpraca z logopedą, psychologiem, pedagogiem.

Czytanie bajek i baśni przez osoby zaproszone do przedszkola (Rodzice ,Dziadkowie, Pani Bibliotekarka, Pani Kierownik itp.)

Mobilizowanie dzieci i rodziców do włączenia się do tych akcji.


Rejestracja przedszkola na portalu internetowym.
Rok 2013/2014

W okresie stażu
Program autorski

Adnotacje w dzienniku.
Plan wycieczki,
zaproszenia i
podziękowania,
zdjęcia

Podziękowania.
Zdjęcia,

Zdjęcia, notatki

Zdjęcia

Warsztaty , pogadanki dla rodziców

Zdjęcia

Potwierdzenia , podziękowania

Materiały do realizacji programu , podziękowanie.

Współpraca z innymi nauczycielami.

Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek (Przedszkole w Grybowie, w Gorlicach).

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Notatki, wpisy do dziennika, podziękowania.

Notatki

Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
Studiowanie literatury pedagogicznej;
Udział w warsztatach doskonalących.

Systematycznie

Systematycznie
Notatki.

Zaświadczenia,

Prowadzenie Kroniki
Przedszkolnej
Opisywanie ważnych imprez , wydarzeń przedszkolnych oraz dokumentowanie ich zdjęciami.
Rok 2013/2014
Kronika przedszkolna§7 ust.2 pkt. 3) Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Organizowanie warsztatu
pracy przy użyciu techniki
komputerowej
Wykonywanie środków
dydaktycznych za pomocą
komputera.
Korzystanie w pracy z urządzeń multimedialnych.

Wykorzystanie w pracy skanera, drukarki, aparatu cyfrowego oraz prezentacji multimedialnych.
Wykonywanie na komputerze i drukowanie różnego rodzaju zaproszeń, kartek okolicznościowych, dyplomów.
Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.

Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.

Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.

Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów
odpowiadających on-line na pytania użytkowników portali.

Konsultowanie się z innymi nauczycielami
odbywającymi awans poprzez fora internetowe
różnych portali edukacyjnych.

W okresie stażu
Według potrzeb
W okresie stażu
Zdjęcia, pomoce.
Dokumentacja.
Dokumentacja.
Notatki,
publikacje

Notatki, potwierdzenia.

Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym.

Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl.
X 2012

Zaświadczenie.

Współredagowanie kwartalnej gazetki dla dzieci i rodziców
Współredagowanie i wydawanie
gazetki informacyjnej dla dzieci i rodziców wspólnie z koleżanką Ewą Szura.
Rok 2012/2013

Gazetka.

Dbanie o aktualizację zdjęć na szkolnej stronie internetowej

Dostarczanie i publikowanie zdjęć na szkolnej stronie internetowej.

Na bieżąco

Zdjęcia, strona internetowa§7 ust.2 pkt. 4) Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zasad pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zagadnień

Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

Samokształcenie się zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi
z w/w dziedzin.
W okresie stażu
Zaświadczenia
notatki.

Wykaz lektur,
notatki.

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci zależności do wieku.

Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W okresie stażu

Notatki.

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Opracowanie arkusza obserwacji dzieci oraz zbieranie informacji na temat wychowanków.

Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Arkusz obserwacji, notatki

Notatki.

Umiejętne stosowanie wiedzy
do rozwiązywania bieżących
problemów.
Rozwiązywanie konfliktów,
integrowanie grupy,
zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.

Na bieżąco
Wpisy do dziennika, notatki.§7 ust.2 pkt. 5) Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Analiza dokumentacji:
Ustawa o systemie oświaty,

Karta Nauczyciela,,

Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni ,

awansu zawodowego przez nauczycieli,

Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej.

Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania,

Konwencja o Prawach Dziecka,

Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, Internet ),

Udział w konferencjach o systemie oświaty,

Udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych podejmujących w/w temat,

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego,

Analiza i gromadzenie Dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz przedszkolne).
W okresie stażu
Notatki, potwierdzenia
Notatki.
Dokumentacja.

Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych.

Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;

Współpraca z gronem pedagogicznym.
Według harmonogramu

Na bieżąco
Notatki.

Notatki.Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ .....................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.