X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17741
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Monika Kobryń
Nauczyciel mianowany
Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”
w Połańcu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Szczegółowy terminarz:

• Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2009
• Data zakończenia stażu - 31.05.2012
• Długość stażu - 2 lata i 9 miesięcy
• Termin zatwierdzenia planu rozwoju - 30.09.2009
• Termin złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - 30.06.2012
• Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu - 21 dni od przedstawienia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – 3 lata od otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego


Informacje personalne
Imię i nazwisko nauczyciela: MONIKA KOBRYŃ
Stopień awansu zawodowego: NAUCZYCIEL MIANOWANY
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO
AK „ JĘDRUSIE” w POŁAŃCU
Wykształcenie: WYŻSZE MAGISTERSKIE NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA
Nauczany przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 roku
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2012 roku

Cele podejmowania stażu:
1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
3. Aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego


Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi o realizacji

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu
zawodowego i przygotowanie planu
rozwoju. - analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
- śledzenie stron internetowych MEN
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego -Na bieżąco

-Wrzesień 2009

Notatki własne
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- gromadzenie dokumentacji
- założenie teczki „Awans zawodowy”
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
-uzyskanie oceny dorobku zawodowego. - cały okres stażu
Wrzesień 2009
Na bieżąco
Cały okres stażu
Maj 2012 Teczka „Awans zawodowy”
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. - przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju Czerwiec 2012 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. - prawidłowe wypełnienie wniosku Czerwiec 2012 wniosek


§ 8ust.2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonaleniu pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
- Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych doskonaleniach zawodowych (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne) Na bieżąco Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu.
- Studiowanie literatury fachowej w tym czasopism metodycznych z zasobów Internetu.
- Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (literatura, słowniki, plansze, itp.)
- Zamawianie dla uczniów czasopism w języku angielskim
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego.
- Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach języka angielskiego.
- Aktywne włączanie się w realizację imprez, konkursów i innych zadań promujących szkołę Na bieżąco
Notatki własne
zaświadczenia
3. Opracowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów znajomości słownictwa i struktur angielskich lub znajomości języka angielskiego oraz kultury i historii Wielkiej Brytanii - Inspirowanie młodzieży do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
- Opracowanie regulaminu konkursu.
- Przygotowanie uczniów.
- Opracowanie i przeprowadzenie konkursów
- Pozyskanie nagród dla uczniów W trakcie stażu Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów
4. Udział w organizacji konkursów i olimpiad ogólnopolskich (na szczeblu szkolnym) - Przygotowanie uczniów
(praca indywidualna z uczniem zdolnym prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych spotkania indywidualne w razie potrzeb)
- udział uczniów w konkursach W trakcie stażu Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów
5. Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej - Opieka nad pracownią języka angielskiego (wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój)
- wykonanie przez uczniów pomocy dydaktycznych (plansz)
- gromadzenie taśmoteki i wideoteki językowej
- wzbogacanie biblioteki szkolnej w literaturę angielską
-organizowanie gazetek tematycznych W trakcie stażu Zdjęcia pracowni
6. Prowadzenie koła historii krajów anglojęzycznych. -Opracowanie planu pracy koła
- Przeprowadzenie zajęć
- Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych 2009/2010 Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć.
7. Pogłębianie wiedzy dotyczącej historii i kultury naszego kraju w ramach zajęć języka angielskiego, zapoznanie uczniów z atrakcjami turystycznymi w Polsce. - Przeprowadzenie zajęć
Na bieżąco Scenariusze zajęć
8. Pełnienie funkcji wychowawcy
Współpraca z rodzicami - Sprawowanie opieki nad klasą wychowawczą
-wspólne organizowanie wycieczek, imprez klasowych i między klasowych
-kontakty z rodzicami, wywiadówki, spotkania (pedagogizacja rodziców na tematy dotyczące trudności wychowawczych i dydaktycznych) stałe kontakty indywidualne dotyczące zachowania i postępów w nauce, problemów wychowawczych, kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
9. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego badanie wyników nauczania języka angielskiego (przygotowanie testu badającego przyrost wiedzy w klasach drugich)
-sprawdzanie wyników 2009/2010 kserokopia testu pomiaru
10. Współpraca z wychowawcami klas. Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących wyników w nauce bądź zachowania ucznia Na bieżąco Notatki własne
11. Pełnienie funkcji protokolanta podczas Rad Pedagogicznych Pisanie protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych Rok szkolny według przydziału Potwierdzenie dyrektora
12. Poprawa próbnych prac maturalnych
sprawdzanie próbnych prac maturalnych Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Doskonalenie warsztatu pracy
- systematyczne korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- systematyczne korzystanie z Internetu, przygotowywanie testów, sprawdzianów, rozkładów materiału techniką
komputerową.
- pomoc przy wprowadzeniu na stronę internetową szkoły platformy e- learning
- stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami, konsultantami wydawnictw i uczniami Okres stażu
Notatki własne
Platforma e-learning
2. Lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu Okres stażu Notatki własne


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - konsultacja z nauczycielami języka
angielskiego z innych szkół
- praca w szkolnym zespole
przedmiotowym – sekcja języków obcych
- udostępnianie innym nauczycielom, szczególnie młodym i z małym doświadczeniem, swoich materiałów dydaktycznych
- przekazywanie innym nauczycielom j. angielskiego informacji n/t znalezionych ciekawych pozycji prasy lub literatury anglojęzycznej wraz ze wskazówkami, jak można je wykorzystać na zajęciach Okres stażu Notatki własne, potwierdzenia
2. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli - zaproszenie nauczycieli na lekcje
- przygotowanie konspektów lekcji, pomocy dydaktycznych, omówienie zajęć, ewaluacja
- Przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli. Cały okres stażu - konspekty zajęć,
- lista obecnych nauczycieli


§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania na dodatkowych zajęciach koła historii krajów anglojęzycznych z wykorzystaniem programów komputerowych, kaset video, Internetu, materiałów literackich - Opracowanie autorskiego programu nauczania języka angielskiego.
- Realizacja programu nauczania podczas zajęć. Okres stażu Program, sprawozdanie


§8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
- sprawdzanie prac egzaminacyjnych Sprawowanie funkcji egzaminatora w swojej szkole i innych
Okres stażu - zaświadczenie o pełnieniu funkcji
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka komisji na maturach ustnych Przeprowadzanie ustnych egzaminów maturalnych z j. angielskiego w
Okres stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Pełnienie funkcji członka komisji na maturach pisemnych innych przedmiotów pisemnych Udział w nadzorowaniu abiturientów podczas matur pisemnych Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły


§ 8ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów. -Przygotowanie materiałów
-Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas trzecich i czwartych przygotowujących ich do egzaminu maturalnego z j. obcego Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
- Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
- Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym Okres stażu zaświadczenia
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
-Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.
-Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami Okres stażu Notatki własne
4. Praca w zespole wychowawczym Praca w zespole wychowawczym 2009/2010 zaświadczenia


§ 8ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi. -Indywidualne konsultacje z rodzicami.
-Wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego.
-Stały kontakt telefoniczny.
-Natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań.
-Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Opracowanie studium przypadku. - charakterystyka i diagnoza problemu, podjęcie adekwatnych działań Okres stażu Opracowane materiały

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.