X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17664
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacego sie o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.

mgr Magdalena Patrycja Kruchelska
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Miejsce odbywania stażu: w Białymstoku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
Opiekun stażu:

CEL GŁÓWNY:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji,zadań i zasad funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 50z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski W Białymstoku.

2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej.

5. Doskonalenia warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.

7. Podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnych
- pozaszkolnych
- samokształcenia.

8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

9. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

PLAN DZIAŁANIA

. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN OSOBY WSPIERAJĄCE

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.
Plan Rozwoju Zawodowego

Wrzesień – Październik 2012
Opiekun stażu. Dyrektor szkoły

2.
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.

Opracowanie zasad współpracy
Wrzesień 2012 Opiekun stażu

3.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Harmonogram spotkań z opiekunem stażu.
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
Wrzesień 2012 - Maj 2013 Opiekun stażu

4.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
Teczka stażysty
Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu

5.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji stażu
Maj 2013
Opiekun stażu

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1).
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN OSOBY WSPIERAJĄCE

1.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Udział w Radach Pedagogicznych i zebraniach zespołu samokształceniowego.
Lista obecności na radach, zespołach, potwierdzenie prowadzących.

Wrzesień 2012–
Maj 2013 Opiekun stażu, Dyrektor Nauczyciele

2.
Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole: statutu szkoły, programu wychowawczego, planu wychowawczo-opiekuńczego świetlicy szkolnej itp.
Wspieranie wychowawcy świetlicy w prowadzeniu zajęć świetlicowych.
Analiza dokumentacji, Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Opracowanie planu pracy koła origami i planu pracy koła ortograficznego w świetlicy.
Wpisy w dziennikach,

Plan pracy koła origami i koła ortograficznego w świetlicy,

Wrzesień – Październik 2012 Opiekun stażu Dyrektor Wychowawcy świetlicy

3.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniach, lektura obowiązujących aktów prawnych.
Oświadczenie
o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu.
Wrzesień – Październik 20122 Opiekun stażu, Instruktor BHP

4.
Określenie roli nauczyciela świetlicy szkolnej
Bezpośrednia rozmowa.
Uwagi w autorefleksji
Wrzesień 2012 –
Maj 2013
Dyrektor Wychowawcy świetlicy

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2,).
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN OSOBY WSPIERAJĄCE

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Wnioski z obserwacji i hospitacji.
Wrzesień 2012 –
Maj 2013
(1 raz w miesiącu)
Opiekun stażu, Wychowawcy świetlicy

2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Wrzesień 2012 –
Maj 2013
(1 raz w miesiącu
Opiekun stażu Dyrektor

3.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach,
Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno - psychologicznej,
Zaświadczenia potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu,
Pisemna prezentacja przeczytanych książek.

Wrzesień 2012 -
Maj 2013 Opiekun stażu Dyrektor Bibliotekarka

4.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Publikacja w Internecie planu rozwoju .Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych: Klik uczy ortografii, uczy czytać, itp.; encyklopedii multimedialnych.
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć w świetlicy.
Zapisy planów sprawozdań, ogłoszeń, itp.
Wykorzystanie komputera do wykonania dyplomów. Przygotowanie pomocy dydaktycznych. Wykorzystanie wideoteki, kaset podczas zajęć świetlicowych.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Adres strony internetowej.

Spis wykorzystanych programów, konspekty, dyplomy, przykładowe pomoce dydaktyczne.

Teczka stażysty, płyta cd z zapisem elektronicznym.

Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu Nauczyciele

5.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Przygotowywanie uczniów do konkursów międzyszkolnych i innych.
Prowadzenie koła origami.
Prowadzenie koła ortograficznego w świetlicy. Współorganizacja konkursów plastycznych
Potwierdzenia od organizatorów,
dyplomy,
sprawozdania z organizacji konkursów.
Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu
Organizatorzy

6.
Opracowanie planu koła origami i koła ortograficznego

Wybór tematu do pracy na bieżący rok

Opracowany plan pracy koła origami i ortograficznego.
Opiekun stażu

7.
Organizowanie imprez i uroczystości świetlicowych i szkolnych

Zbieranie, ciekawych pomysłów do przygotowania imprez, opracowanie scenariuszy, ocena i ewaluacja imprez.
Projekt, opinie nauczycieli, zdjęcia.
Wrzesień 2012 –
Maj 2013
wg kalendarium szkolnego
Opiekun stażu Dyrektor

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3).
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN OSOBY WSPIERAJĄCE

1.
Poznanie środowiska uczniów
Rozmowy z dziećmi, rozmowy z rodzicami.
Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie.

Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu

2.
Uczestniczenie w organizacji imprez z cyklu „Warto być razem” skierowanych do Zespołu Szkól Specjalnych oraz okolicznych przedszkoli
Zapraszanie uczniów szkoły specjalnej oraz wychowanków PS Nr 64 i Nr 32 do udziału w imprezach jesiennej,wiosennej , itp. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
Scenariusze imprez, podziękowania.
Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu
Wychowawcy świetlicy

3.
Zorganizowanie stałej pomocy w odrabianiu lekcji uczniom z trudnościami w nauce.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu
Wychowawcy świetlicy

4.
Zorganizowanie cyklu spotkań nt. bezpieczeństwa z udziałem zaproszonych gości (policjant, strażak, strażnik miejski, itp.) Spotkania z policjantem, strażakiem, strażnikiem miejskim w celu uświadomienia dzieciom zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Sprawozdania ze spotkań, scenariusze, itp. Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu

5.
Koordynowanie akcji na terenie szkoły -
Trzecia edycja akcji „Pola Nadziei” pod hasłem” Człowiek człowiekowi nadzieją” .Udział w działaniach edukacyjnych, przybliżających ideę opieki hospicyjnej, uwrażliwiających na potrzeby cierpiących i nieuleczalnie chorych.
Posadzenie i oznaczenie szkolnego żonkilowego „Pola Nadziei”, organizacja kwest, konkursów i innych działań zgodnie z programem kampanii na rok 2012-2013. Zorganizowanie kiermaszu Świątecznego w świetlicy.
Zorganizowanie zbiórki słodyczy dla dzieci z białostockiego hospicjum. Sprawozdanie z działań, podsumowania kwest, wyniki konkursów zdjęcia, podziękowania, Wrzesień 2012 –
Maj 2013 Opiekun stażu
Wychowawcy świetlicy


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć(§ 6 ust. 2 pkt. 4).
. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN OSOBY WSPIERAJĄCE

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Wnioski z obserwacji i hospitacji Wrzesień 2012 –
Maj 2013
(1 raz w miesiącu) Opiekun stażu, Wychowawcy świetlicy

2.
Analiza i samoocena swojej pracy oraz własnych mocnych i słabych stron.

Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych.
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Wrzesień 2012 –
Maj 2013

Opiekun stażu

3.
Badanie jakości własnej pracy w świetlicy i aktywna realizacja pomysłów w pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy Ankietowanie uczniów, stałe doskonalenie własnej pracy z wychowankami, poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących opieki i wychowania.
Ankiety i wnioski Wrzesień 2012 –
Maj 2013
Opiekun stażu

4.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena
Teczka stażysty
Maj 2012 Opiekun stażu
Dyrektor

Opracowała: mgr Magdalena Patrycja Kruchelska


Zatwierdził:

Białystok, dnia 1 września 2012

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.