X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17657
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty: mgr Edyta Cichocka
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Kamila K.
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Publiczne nr 155 Polanie
Winiary 2 60-665 Poznań

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012- 31.05.2015)
(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Kierunki rozwoju:
• Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(§7.ust. 1.pkt.1)
Zadania:
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, Radą Rodziców, pedagogiem szkolnym, logopedą, fizjoterapeutą, metodykiem.

2. Współpraca z rodzicami poprzez:
- zebrania
- szkolenia
-warsztaty
- rozmowy indywidualne
- konsultacje
- zajęcia otwarte
- angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

3. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
- Andrzejki
- Mikołajki
- Uroczystości wielkanocne i wigilijne
- Dzień Babci i Dziadka
- Balik karnawałowy
- Powitanie Wiosny
- Zajączek
- Dzień Dziecka.

4. Współpraca podczas organizowania różnorodnych imprez:
- Festyn rodzinny
- Dzień Pluszowego Misia i inn.

Data realizacji:
1. Cały okres stażu według potrzeb

2. Cały okres stażu

3. Cały okres stażu

4. Cały okres stażu

Dokumentacja:

1. Notatki

2. Notatki
Konspekty i scenariusze
Dokumentacja przedszkolna

3. Konspekty

4. Konspekty
Notatki
• Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. (§7 ust.1 pkt. 2)

Zadania
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym
doskonaleniu.

2. Udział w warsztatach metodycznych, wykładach, konferencjach organizowanych przez
Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie Animatorów Klanza.

3. Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez Wydawnictwa Szkolne.

3. Zaprenumerowanie czasopisma o tematyce przedszkolnej np.: "Nauczycielka
Przedszkola".

5. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

6.Przygotowanie zestawu ćwiczeń usprawniających między innymi: motorykę narządów
mowy, myślenie, pamięć, koncentrację, uwagę, małą i dużą motorykę.
Data realizacji:
1. Cały okres stażu
2. Cały okres stażu
3. Cały okres stażu
4. Cały okres stażu
5. Cały okres stażu
6. Cały okres stażu

Dokumentacja:

1. Zaświadczenia
Świadectwa

2. Zaświadczenia
Świadectwa

3. Zaświadczenia
Świadectwa

4. Czasopisma

5. Lista książek
Recenzje
Notatki

6. Pisemny wykaz
zestawu ćwiczeń


• Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. (§7 ust.1 pkt.3)

Zadania:

1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty.

2.Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( materiały kuratoryjne, materiały CODN, Internet, publikacje w prasie, książki).

Data realizacji:
1. Cały okres stażu

2. Cały okres stażu

Dokumentacja:

1. Notatki

2.Notatki

• Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§7 ust.2 pkt.1)

Zadania

1. Współpraca z opiekunem stażu:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- zawarcie kontraktu z przydzielonym
opiekunem stażu,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.


2. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora – opracowanie konspektów zajęć i ich analiza z opiekunem. Określenie mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania
- opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych.

5. Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
- dziennik
- karty obserwacji dziecka
- arkusze diagnostyczne
7. Podejmowanie zadań dodatkowych (np. dekoracja klatki schodowej w przedszkolu).
8. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju przedszkola na dany rok
9. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami(udo-stępnianie własnych pomocy i materiałów dydaktycznych)
10. Uczestnictwo w zajęciach, wydarzeniach organizowanych przez opiekuna lub innych nauczycieli
11. Uzupełnianie zasobów biblioteki przedszkolnej w opracowania własnego autorstwa (scenariusze zabaw, uroczystości w wersji papierowej lub elektronicznej), książek, kserokopii wydawnictw z dziedziny pedagogiki, psychologii itp.
12. Podnoszenie efektywności zajęć dydaktycznych

Data realizacji

1.Wrzesień 2012

2.Cały okres stażu

3.Cały okres stażu

4.Cały okres stażu

5.I semestr

6.Cały okres stażu

7.Cały okres stażu

8.Cały okres stażu

9.Cały okres stażu

10.Cały okres stażu

11.Cały okres stażu

12.Cały okres stażu


Dokumentacja

1.Zgromadzone dokumenty
Plan rozwoju
Kontrakt
Harmonogram spotkań

2.Scenariusze zajęć

3.Konspekty
Notatki

4.Notatki
Zdjęcia pomocy dydaktycznych

5.Notatka

6.Zgromadzona dokumentacja

7.Notatki

8.Notatki

9.Pisemne informacje

10.Notatki
Scenariusze zajęć

11.Lista udostępnionych materiałów

12.Pisemne informacje
Notatki

• Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt.2)


Zadania

1.Współorganizowanie dla dzieci wycieczek po najbliższej okolicy np. biblioteka, kino, straż pożarna, ogród zoologiczny, botaniczny, dendrologiczny.

2.Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, festynów oraz imprez sportowych.
3. Eksponowanie wystaw prac plastycznych, zapraszanie na wystawy dzieci z innych przedszkoli, szkół, środowisk.
4. Angażowanie przedszkola w akcje pomocowo-charytatywne na rzecz min. Fundacji Redemptoris Misio i inn.
5. Udział w dodatkowych programach edukacyjnych inicjowanych przez placówki przedszkolne, szkolne i inne środowiska

Data realizacji

1.Cały okres stażu

2.Cały okres stażu

3.Cały okres stażu

4.Cały okres stażu

5.Cały okres stażu

Dokumentacja

1.Notatki
Zdjęcia

2.Konspekty
Zdjęcia

3.Notatki
Zdjęcia

4.Notatki
Zaświadczenia

5.Dyplomy uczestnictwa
Zaświadczenia
Notatki

• Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt. 3)

Zadania

1. Opracowywanie scenariuszy zajęć, dokumentów, ankiet korzystając z komputera.

2. Zgromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
3. Gromadzenie zasobów i materiałów dostępnych w sieci internetowej

Data realizacji

1.Cały okres stażu

2.Cały okres stażu

3.Cały okres stażu

Dokumentacja

1.Scenariusze Dokumenty
Notatki

2.Lista adresów internetowych

3.Lista adresów internetowych

• Umiejętność zastosowania wybranych zagadnień z psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych(§7 ust.2 pkt.4)

Zadania

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu:
- psychologii
- pedagogiki
- dydaktyki
Na różnych formach doskonalenia zawodowego.

2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z wyżej wymienionych dziedzin.

3. Pedagogizacja rodzin – współpraca z rodzicami oraz wymiana doświadczeń na nurtujące rodziców problemy.

Data realizacji

1.Cały okres stażu

2.Cały okres stażu

3.Cały okres stażu

Dokumentacja

1.Zaświadczenia
Świadectwa
Notatki

2.Notatki

3.Sprawozdania
Notatki

• Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami (§7 ust.2 pkt. 5)


Zadania

1. Udział w warsztatach, konferencjach dotyczących systemu oświaty.

2. Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących te tematy.

3. Aktualizowanie wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

Data realizacji

1.Cały okres stażu

2.Cały okres stażu

3.Cały okres stażu

Dokumentacja


1.Zaświadczenia

2.Notatki

3.Notatki

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO OPRACOWAŁAM NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.