X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17677
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Joanna Włodarczyk
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie.
NAUCZYCIEL MIANOWANY UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Data rozpoczęcia stażu : 1.09.2010
Data zakończenia stażu : 31.05.2013

ZADANIA ORGANIZACYJNE
ZADANIA DO WYKONANIA:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
• Przeglądanie stron internetowych MEN, CODN, (www.men.waw.pl, www.codn.edu.pl, www.eduseek.ids.pl, i innych).
• Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
• Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.

2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
§ 8 ust.2 pkt.1. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
• Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach, szkoleniach WDN.
2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
• Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie informacji, autorefleksja i samoocena.
• Zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów.
• Udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki
• Udział w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego
(w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych).
3. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
• Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania zgodnego z WSO.
• Systematyczne diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
• Analiza literatury fachowej.
• Wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
• Omawianie ukazujących się pozycji w ramach zespołu przedmiotowego.
5. Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• Poszukiwanie i wykorzystanie nowych metod aktywizujących uczniów
w procesie edukacyjnym.
• Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć.
6. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
• Współorganizacja konkursów dydaktycznych o zasięgu szkolnym.
• Promocja szkoły.
• Budzenie zdrowej rywalizacji.
7.Stosowanie w praktyce różnych metod nauczania matematyki.
8. Współtworzenie dokumentacji szkoły.
9. Wspomaganie uczniów zdolnych i zainteresowanych matematyką
• Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów o treściach matematycznych.
• Opracowanie i wdrożenie programu dla uczniów uzdolnionych matematycznie
10.Przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI
§ 8 ust.2 pkt.2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej.
2. Korzystanie z programów komputerowych w praktyce szkolnej.
• Wykorzystanie bazy szkolnej do prowadzenia zajęć ,zajęcia w pracowni komputerowej, korzystanie z tablicy interaktywnej.
• Opracowywanie prezentacji multimedialnych.
• Przygotowywanie uczniów do konkursów matematycznych.
• Korzystanie z materiałów znajdujących się na stronach edukacyjnych.
• Opracowywanie wyników diagnoz za pomocą programu Excel.
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
3. Wykorzystywanie Internetu
• Publikacje własnych materiałów edukacyjnych na stronach internetowych.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
§ 8 ust.2 pkt.3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
2.Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
• Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych) oraz wymiana doświadczeń i wiedzy w ramach KZN.

• Pedagogizacja rodziców

§ 8 ust.2 pkt.4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań
• Opracowanie indywidualnego programu zajęć dla uczniów uzdolnionych matematycznie.
• Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy dla klasy zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły
• Opracowanie programu pracy wyrównawczej z uczniami.
§ 8 ust.2 pkt.4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Organizowanie czasu wolnego uczniów
2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
• Opracowanie scenariuszy konkursów i quizów oraz regulaminów .
• Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach.
• Zorganizowanie szkolnych konkursów matematycznych: „Mistrz łamigłówek matematycznych”, „ Mistrz rachowania
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów
• Poznanie sytuacji środowiskowej uczniów.
• Nawiązanie aktywnej współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
• Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej.
• Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja
• Aktywna współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i kuratorem sądowym.
§ 8 ust.2 pkt.4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej..
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
3. Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym.
• Udział w imprezach organizowanych przez Samorząd szkolny.
• Kontakty z przedstawicielami Rady Rodziców w sprawach wychowawczych i organizacyjnych.
§ 8 ust.2 pkt.5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Opis i analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.