X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17651
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego

Projekt planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego

umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2 pkt 1)
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
5. Tworzenie bazy własnych materiałów dydaktycznych, narzędzi pomiaru dydaktycznego
6. Poszerzanie własnego warsztaty pracy
7. Podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności dydaktyczne i wychowawcze
- kursy
- warsztaty
- WDN
8. Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań


umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt 2)
1. Poznanie środowiska uczniów, rozpoznawanie indywidualnych problemów uczniów i udzielanie im pomocy
- wywiady środowiskowe
- współpraca w wychowawcami, pedagogiem i psychologiem
2. Realizacja indywidualnych potrzeb uczniów
- realizacja zaleceń dot. kształcenia uczniów
- tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych
- tworzenie odpowiednich pomocy naukowych
- zachęcanie i przygotowywanie uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych
3. Budzenie w uczniach postawy pro zawodowej
- poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych
- organizowanie wycieczek tematycznych
- przygotowanie do egzaminu zawodowego
4. Wdrażanie uczniów do samodzielnego uczenia się
5. Udział w organizacji konkursów, happeningów, apeli, uroczystości i wycieczek szkolnych
6. Praca w zespole do spraw programu wychowawczego
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

1. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej
- poszerzanie własnych umiejętności obsługi komputera
- opracowywanie pomocy dydaktycznych
- opracowywanie dokumentacji szkolnej
- przygotowywanie dyplomów dla uczniów
- dokumentowanie przebiegu stażu
- motywowanie uczniów do pracy z komputerem
- wykorzystywanie sprzętu multimedialnego w czasie zajęć dydaktycznych
2. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych
3. Publikacje w Internecie

umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2 pkt 4)

1. Rozwijanie własnych kompetencji z zakresy pedagogiki, dydaktyki i psychologii
- udział w warsztatach, konferencjach metodycznych
- studiowanie literatury z wyżej wymienionych dziedzin
2. Stosowanie zdobytej wiedzy w toku pracy
- udział w zespołach wychowawczych
- modyfikowanie warsztatu pracy

umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust.2 pkt 5)
1. Analiza prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
2. Śledzenie zmian w zakresie prawa oświatowego i awansu zawodowego
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.

........................................
(podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.