X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17649
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

§ 7. ust. 1. pkt 1. Uczestniczenie w pracach or¬ganów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadania do realizacji

• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
• Współdziałanie z innymi nauczycielami przy organizowaniu i przygotowywaniu uroczystości szkolnych.
• Organizowanie uroczystości klasowych wynikających z planu wychowawczego
• Realizowanie funkcji opiekuna Małego Samorządu Szkolnego.

§ 7. ust 1. pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności za¬wodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach
doskonale¬nia ustawicznego


Zadania do realizacji

• Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli – szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej.
• Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli – kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne organizowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w oparciu o samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

§ 7. ust 1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

Zadania do realizacji

• Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenia MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o pomocy społecznej
- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
• XI 2009 r.

§ 7. ust 2. pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1 a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

Zadania do realizacji

• Autoanaliza – rozpoznanie własnych umiejętności i możliwości jako nauczyciela
• Współpraca z opiekunem stażu
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- Aktywny udział w dostępnych formach szkolenia zawodowego
- Opracowywanie i gromadzenie pomocy i materiałów dydaktycznych i opieka nad nimi
• Opracowanie programu działania koła artystycznego dla uczniów klas pierwszych
- realizacja programu, ewaluacja

§ 7. ust 2. pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do realizacji

• Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji środowiskowej uczniów
- Współpraca z rodzicami uczniów, pedagogizacja rodziców
- Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami i osobami wspomagającymi pracę nauczyciela
- Analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

• Organizowanie i przeprowadzanie konkursów

§ 7. ust 2. pkt 3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadania do realizacji

• Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
- Opracowywanie dokumentów, scenariuszy lekcji z użyciem komputera
- Wykorzystanie programów komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, gazetek tematycznych, dekoracji, itp.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych w prowadzeniu zajęć
- Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć edukacyjnych
- Umieszczanie na stronach WWW publikacji dotyczących pracy pedagogicznej (scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne, itp.)
• Udział w szkoleniach dotyczących nowoczesnych środków technologii informatycznej
• Konsultacja z nauczycielami informatyki

§ 7. ust 2. pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania do realizacji

• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
• Samokształcenie – zapoznanie się z bieżącymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin
• Wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi oraz w nawiązywaniu współpracy z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami różnymi instytucjami i osobami wspierającymi pracę nauczyciela, wychowawcy (Poradnia PP, MOPS)

§ 7. ust 2. pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do realizacji

• Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego – zapoznanie się z aktami oświatowymi dotyczącymi pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich
• Udział w szkoleniach i kursach traktujących o prawie oświatowym
• Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego
• Współdziałanie z innymi nauczycielami w zakresie wspomagania dzieci z trudnościami w nauce czy zachowaniu

*Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.

Imię i nazwisko:
mgr Edyta Sadowska

Okres stażu:
01.09.2009 r. – 31.05.2012 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.