X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17630
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Marta Trusiewicz
Placówka oświatowa: Bursa Szkolna w Białymstoku ul. Dobra 3
Stanowisko: wychowawca
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

PLAN ROZWOJU

Jestem nauczycielem mianowanym z ponad dziesięcioletnim stażem. Mam nadzieję uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego. Moim celem jest podnoszenie własnych kwalifikacji, poprawy jakości pracy placówki oraz rozwój kompetencji wychowanka. Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienna prace.
Cele:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
2. Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia własnych kwalifikacji, poprawy jakości swojej pracy
3. Podniesienie poziomu pracy bursy
4. Doskonalenie pracy opiekuńczo – wychowawczej z młodzieżą w kierunku kształtowania właściwych relacji między ludźmi, postaw prorodzinnych, kształtowanie postaw zdrowotno - ekologicznych

W okresie stażu planuję podjąć następujące działania:

§ 8 ust.1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.
2. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy
4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej oraz w tworzeniu dokumentacji rozwoju zawodowego
5. Wykorzystanie zasobów internetowych
6. Wykorzystanie w pracy opiekuńczo – wychowawczej różnych form pracy z wychowankiem (metody aktywizujące, integrujące, twórczego rozwiązywania problemów, dyskusje itp.)

● Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
● Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
● Założenie teczki awansu zawodowego.
● Regularna lektura publikacji MEN oraz śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
● Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
● Gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowaniego
● Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela wychowawcy (warsztaty, kursy, konferencje).
● Udział w szkoleniu „Decyzje i wybory w wychowaniu”
● Udział w wirtualnych warsztatach dla nauczycieli języka angielskiego „Shaping the Way We Teach English”
● Aktywny udział w szkoleniach i radach pedagogicznych.
● Opieka nad siłownią, pracownią komputerową
● Pomoc w wystroju pokoi mieszkalnych
● Przygotowywanie gazetek tematycznych
● Wykorzystanie komputera i zasobów internetowych do tworzenia planów pracy opiekuńczo – wychowawczej z grupą, sprawozdań z pracy, dokumentacji pracy wychowawczej, scenariuszy, dyplomów itp.
● Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego – tworzenie niezbędnych dokumentów związanych z awansem zawodowym
● Tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie ich podczas zajęć, szkoleń
● Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnej w poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu informacji przydatnych w pracy oraz dotyczących awansu zawodowego.
● Wdrażanie wychowanków do wykorzystywania technologii komputerowej i zasobów Internetu podczas przygotowywania się do lekcji
● Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
● Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, sportowych
● Realizacja zadań wynikających z programu pracy opiekuńczo – wychowawczej placówki
● Zachęcanie wychowanków do systematycznej pracy nad rozwojem własnym, podnoszeniem wyników nauczania, organizowanie pomocy w nauce języka angielski
● Praca indywidualna z wychowankiem trudnym, sprawiającym problemy

wrzesień 2012
wrzesień 2012
na bieżąco w czasie trwania stażu
maj, czerwiec 2015
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
18.09.2012
17.10.2012
31.10.2012
14.11.2012
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
w trakcie trwania stażu
zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowczej
cały okres stażu
cały okres stażu
I semestr 2012
cały okres stażu

• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Bursy Szkolnej w Białymstoku
• Potwierdzenie ukończenia kursu
• Teczka awansu zawodowegto
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
• Teczka nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy: świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, programy, zdjęcia itp.
• Zaświadczenia, świadectwa potwierdzenia udziału
• Zaświadczenie
• Certyfikat uczestnictwa
• Poświadczenia udziału w szkoleniach, radach pedagogicznych
• Przydział czynności, wypisy z protokołów
• Materiały do gazetek
• Dokumentacja pracy wychowawcy
• Prezentacje multimedialne
• Dokumenty świadczące o pełnieniu dyżurów w Pracowni Komputerowej (regulamin korzystania, grafik dyżurów)
• Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
• Arkusze spostrzeżeń o wychowanku, zapisy w dzienniku, rejestr rozmów z rodzicami, opiekunami, nauczycielami, pedagogami


§ 8 ust.1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
2. Czynny udział w życiu bursy
3. Praca z wychowankiem zdolnym i sprawiającym trudności
4. Współpraca z rodzicami wychowanków.
5. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy wychowankom z problemami.
6. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i pomocą
7. Ewaluacja pracy własnej
8. Opracowanie i realizacja programu autorskiego „Dizzy?! Take it easy! Angielski to nie jest już problem”

● Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli z zakresu ekologii i kultury krajów anglojęzycznych
● Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych wychowawców
● Analiza i ocena efektów pracy opiekuńczo - wychowawczej
● Przygotowywanie imprez, uroczystości, świąt, apeli.
● Organizacja wyjść do kina, teatru, opery, muzeum w celu wszechstronnego rozwoju wychowanka (kultury osobistej, umiejętności prospołecznych, życia w grupie)
● Działalność w Zespołach Zadaniowych: Profilaktyki Zdrowia i Sportu, Inicjatyw Młodzieżowych
● Opieka nad Sekcją Ekologiczną – kształtowanie postaw proekologicznych (segregowanie odpadów, udział w akcji „Sprzątanie Świata”
● Pomoc w przygotowaniu się młodzieży do konkursów odbywających się w bursie i poza nią poprzez opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych
● Analiza potrzeb wychowanków i ich zaspakajanie w ramach pracy opiekuńczo - wychowawczej
● Współpraca z rodzicami wychowanków, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
● Diagnozowanie środowiska rodzinnego i pomoc zgodnie z potrzebami. Zorganizownie spotkania rodziców wychowanków grupy.Przeprowadzenie ankiety i jej opracowanie
● Współpraca ze szkolnym psychologiem i pedagogiem, nauczycielami
● Zgodnie z potrzebami wychowanków współpraca z kuratorami sądowymi, Placówka Wielofunkcyjna „Dwójką”, Poradnią Pegagogiczno – Psychologiczną
● Współpraca z pielęgniarką i lekarzem w zakresie edukacji prozdrowotnej. Współpraca z pogotowiem w sytuacjach szczególnych problemów zdrowotnych.
● Współpraca z Fundacją „LaStrada”. Zorganizowanie prelekcji na temat handlu ludźmi i pracy przymusowej
● Współpraca z policją w zakresie bezpieczeństwa wychowanków.
● Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy
● Analiza pracy własnej podczas trwania stażu
● Ankiety ewaluacyjne skierowane do młodzieży
● Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
● Przygotowanie planu projektu.
● Wdrożenie programu w pracy z młodzieżą.
● Podniesienie umiejętności młodzieży w posługiwaniu się językiem angielskim.

cały okres stażu
w ustalonych terminach
raz w semestrze
cały okres stażu
zgodnie z harmonogramem
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
według potrzeb
cały okres stażu
według potrzeb
cały okres stażu
raz w roku
cały okres stażu
maj 2015
od października 2012 przez cały okres stażu

• Przygotowane materiały
• Poświaczenie udziału
• Arkusze analizy pracy własnej
• Scenariusze, konspekty zapisy w dzienniuku, w kronice
• Plany wyjść, wyjazdów, listy uczestników
• Plan pracy Zespołów
• Plan akcji, scenariusze, konspekty
• Przygotowane materiały
• Ankieta dla rodziców


§ 8 ust.1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
2. Uczestnictwo w zewnętrznych formach dokształcania.
3. Studiowanie literatury pedagogicznej, wychowawczo – opiekuńczej, metodycznej

●Udział w szkoleniach organizowanych w ramach WDN
● Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez CEN, MODM i inne instytucje
● Korzystanie z księgozbioru biblioteki Bursy Szkolnej w Białymstoku
● Samodzielne studiowanie ciekawych i przydatnych pozycji literatury z Biblioteki Pedagogicznej i CEN w Białymstoku oraz ze stron internetowych.
cały okres stażu
• zaświadczenia
• wykaz lektur
• wykaz lektur


& 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Doskonalenie pracy własnej
• Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń, warsztatów, kursów podczas pracy indywidualnej z wychowankiem oraz podczas spotkań grupowych, mających na celu wyrabianie określonych zachowań u młodzieży, poszerzanie ich wiedzy i doskonalenie umiejętności. cały okres stażu
• Scenariusze, konspekty, zapisy w dzienniku
2. Podniesienie jakości pracy bursy
• Wykorzystanie umiejętności nabytych podczas różnorodnych form dokształcania w pracy z młodzieżą mającej na celu promowanie placówki, zwiększenie bezpieczeństwa, urozmaicenie form spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia, eliminowanie zachowań ryzykownych. cały okres stażu
• Scenariusze, konspekty, zdjęcia, dyplomy, zaświadczenia, notatki w kronice, wpisy na stronie Internetowej
3. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w pracy opiekuńczo - wychowawczej
• Zdiagnozowanie problemów młodzieży, praca indywidualna z wychowankiem mającym trudności
• Współpraca z rodzinami wychowanków, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach szczególnego zagrożenia, udzielanie informacji o instytucjach pomocowych cały okres stażu
według potrzeb
według potrzeb
• Arkusze spostrzeżeń o wychowanku, zapisy w dzienniku
• Zapisy w dzienniku
• Zapisy w dzienniku, notatki w Rejestrze Spraw Ogólnych, Zeszycie Dyscyplinarnym
4. Uwzględnianie w pracy opiekuńczo – wychowawczej potrzeb rozwojowych wychowanków, oczekiwań środowiska, rodziców
• Zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez rozmowy z nimi i ich rodzicami, opiekunami, wychowawcami klas, pedagogami
• Organizowanie pomocy wychowankom mającym problemy z nauką
• Prowadzenie zajęć z grupą wychowawczą obejmujących między innymi tematykę: bezpieczeństwo, zapobieganie uzależnieniom, rozwój własnej osobowości, komunikację interpersonalną, rozwiązywanie problemów, tolerancję cały okres stażu
według potrzeb
zgodnie z planem pracy opiekuńczo - wychowawczej
• Arkusze spostrzeżeń, zapisy w dzienniku
• Analizy sytuacji szkolnej wychowanków, sprawozdania
• Sprawozdania, zapisy w dzienniku, scenariusze, konspekty
5. Ewaluacja pracy własnej
• Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy
• Analiza pracy własnej podczas trwania stażu
• Ankiety ewaluacyjne skierowane do młodzieży

• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego cały okres stażu

raz w semestrze
cały okres stażu
kwiecień/maj 2015

• Zaświadczenia, arkusze zajęć obserwowanych
• Arkusze analizy pracy własnej
• Zbiorcze zestawienia ankiet ewaluacyjnych
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


& 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej • Wykorzystanie komputera i zasobów Internetowych do tworzenia planów pracy opiekuńczo – wychowawczej z grupą, sprawozdań z pracy, dokumentacji pracy wychowawczej, scenariuszy, dyplomów itp.
• Tworzenie pomocy dydaktycznych służących uatrakcyjnieniu pracy z wychowankiem
• Tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie ich podczas zajęć z młodzieżą, szkoleń organizowanych w ramach WDN
• Wdrażanie wychowanków do wykorzystywania technologii komputerowej i zasobów Internetu podczas przygotowywania się do lekcji

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

• Dokumentacja pracy wychowawcy
• Przykładowe pomoce dydaktyczne wykorzystywane w pracy
• Prezentacje multimedialne
• Dokumenty świadczące o pełnieniu dyżurów w Pracowni Komputerowej (regulamin korzystania, grafik dyżurów)


& 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Dzielenie się wiedzą z innymi w ramach WDN • Przygotowanie szkolenia z zakresu świadomości ekologicznej młodzieży

• Opracowanie scenariuszy uroczystości i spotkań oraz udostępnienie ich w bibliotece Bursy Szkolnej w pierwszym i drugim roku stażu
cały okres stażu
• Zaświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia, materiały szkoleniowe
• Scenariusze, potwierdzenie złożenia materiałów w bibliotece
2. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas różnorodnych szkoleń
• Wymiana doświadczeń, dzielenie się swoimi doświadczeniami wychowawczymi z innymi wychowawcami
• Analiza i ocena efektów pracy opiekuńczo - wychowawczej cały okres stażu
na koniec każdego semestru
• Notatki, wnioski
• Arkusz analizy pracy własnej
3. Prowadzenie zajęć otwartych
• Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla innych wychowawców raz w roku
• Scenariusz, opinia osób uczestniczących


§ 8 ust.2 pkt 4a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1. Współpraca z rodzicami wychowanków
• Rozmowy z rodzicami na temat problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów cały okres stażu
• Notatki ze spotkań, dziennik wychowawcy, kontakty z rodzicami
2. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Dizzy?! Take it easy! Angielski to nie jest już problem”dla bursy • Wdrożenie programu w pracy z młodzieżą
• Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.
• Głębsze poznanie kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych
od drugiego roku stażu
• Program autorski zatwierdzony przez dyrektora
3. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania bursy • Poznanie i stosowanie przepisów – ustaw w praktyce zawodowej
• Analiza ustaw: o systemie oświaty, opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach
cały okres stażu
• Notatki własne, zapiski


§ 8 ust.2 pkt 4b)
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1. Praca w charakterze egzaminatora języka angielskiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
• Sprawdzanie prac maturalnych i gimnazjalnych z języka angielskiego cały okres stażu
• Zaświadczenie


§ 8 ust.2 pkt 4f)
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Udział wychowanków w różnych konkursach
• Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach językowych cały okres stażu
• Dyplomy, zaświadczenie


§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie studium przypadku • Obserwacja i analizowanie zachowań osób sprawiających problemy wychowawcze, dociekanie przyczyn takich zachowań

• Rozmowa z wychowankami
• Rozmowa z rodzicami, opiekunami
• Zasięgnięcie informacji u wychowawców i pedagogów szkolnych
• Charakterystyka i diagnoza 2 przypadków wychowawczych.
• Podjęcie adekwatnych działań cały okres stażu
• Analiza przypadku
• Wnioski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.