X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17308
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: ANNA MENDALKA
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Sinogórze
3. Stanowisko: nauczyciel oddziału przedszkolnego oraz języka angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom licencjata na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
- dyplom magistra na kierunku pedagogika w zakresie wczesnej edukacji zintegrowanej,
- studia podyplomowe: metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
5.Szkolenia:Indywidualizacja pracy z dzieckiem w klasie pierwszej,
Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz.

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012
3. Opiekun stażu: Małgorzata Potorska

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.


IV. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
wrzesień 2011
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem.
wrzesień 2011
Opracowanie zasad współpracy.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę Szkoły.
Analiza Statutu Szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp..
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp..
wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach np. zespołu klasowego.
wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Lektura obowiązujących aktów prawnych.
wrzesień 2011-maj 2012
Notatki własne.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp..
cały okres stażu
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).

2.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).
ZADANIA
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej.
wrzesień 2011
Notatki własne.
Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących Przedmiotowych Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
wrzesień 2011
Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania.
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.
Odpowiedni dobór tematów, łączenie nauki języka z edukacją czytelniczą i medialną, regionalną, ekologiczną , itp..
cały okres stażu
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji.
Lektura literatury metodycznej, warsztaty.
cały okres stażu
Notatki własne, zaświadczenie.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim.
cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
Doskonalenie technik multimedialnych.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami. Warsztaty. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
wrzesień 2011, maj 2012 oraz cały okres stażu
Płyta z zapisem elektronicznym. Konspekty lekcyjne. Zaświadczenie.

3.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły.
Analiza programu wychowawczego.
wrzesień 2011
Notatki własne.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim oraz poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych.
Rozmowy w zespole wychowawczym,spotkania z rodzicami
cały okres stażu
Notatki własne.
Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.Diagnoza.
Prowadzenie kart obserwacji dziecka
cały okres stażu
Karty obserwacji
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.
Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
cały okres stażu
Notatki własne.
Współpraca z rodzicami uczniów.
Udział w zebraniach rodzicielskich, zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.
cały okres stażu
Dokumentacja fotograficzna, sprawozdania.
Współpraca z uczniami.
Konsultacje dla uczniów, współpraca z uczniami poprzez skrzynkę e-mail.
cały okres stażu
Notatki własne.

4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
wrzesień 2011
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
raz w miesiącu
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
Hospitacje na własnych lekcjach.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie.
raz w miesiącu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji.
Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne.
raz w miesiącu
Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena
maj 2012
Dokumentacja stażysty.


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.