X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17333
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 1 pkt 1

„Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły - udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- współpraca z gronem pedagogicznym
- współpraca z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu wychowawców klas VI (w roku szkolnym 2012/2013)
- organizacja i uczestnictwo (jako przewodnicząca) w posiedzeniach zespołu nauczycieli języka angielskiego
- opieka nad Samorządem Uczniowskim:
- organizacja zabaw (dyskotek) dla uczniów
- współpraca podczas organizacji uroczystości i imprez szkolnych cały okres stażu - lista obecności oraz protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
- dokumentacja z posiedzeń zespołu nauczycieli języka angielskiego
- scenariusze imprez szkolnych, zaświadczenia współopiekuna Samorządu Uczniowskiego
2. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i wychowania religijnego. - współpraca z Centrum Wsparcia Kryzysowego i Pomocy Rodzinie (wsparcie poprzez zbiórkę przyborów szkolnych, słodyczy itp. z okazji Mikołaja)
- współpraca z domem Brata Alberta (wsparcie darami)
- współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną cały okres stażu - potwierdzenia, notatki
- dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

§7 ust. 1, pkt 2
„Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.”

1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego - udział w szkoleniach rady pedagogicznej
- udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych
- udział w kursie języka niemieckiego z komponentami wiedzy językowej z zakresu turystyki poprzemysłowej organizowanym przez Wydział Oświaty -poziom B1
cały okres stażu
IV-XII 2012r.
- zaświadczenia, potwierdzenia, certyfikaty potwierdzające ukończenie danej formy doskonalenia
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń. - lektura czasopism i innych publikacji dotyczących nauczania języka angielskiego
- studiowanie literatury dotyczącej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami:
-obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innych
nauczycieli i praktykantów
cały okres stażu
- spis lektur
- notatki potwierdzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, konspekty

§7 ust. 1, pkt 3
„Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.”

1. Analiza dokumentacji - Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych cały okres stażu
- notatki

§7 ust. 2, pkt 1

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu
08. 2012r. - wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - określenie form współpracy i częstotliwości spotkań; zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- systematyczny kontakt z opiekunem stażu
- obserwacja zajęć prowadzona przez opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu 09. 2012r.
cały okres stażu - pisemny kontrakt
- plan rozwoju zawodowego
- konspekty zajęć
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy - wybór podręczników, zeszytów ćwiczeń i pomocy multimedialnych; budowanie bazy pomocy dydaktycznych: tworzenie testów, gazetek dodatkowych materiałów dydaktycznych, linków do stron z metodyką nauczania języka angielskiego, wystrój sali lekcyjnej itp.
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
cały okres stażu
- kserokopie opracowanych materiałów-wybrane przykłady
- przygotowanie lub współorganizacja wybranych uroczystości i imprez szkolnych takich jak „Dzien Edukacji Narodowej”
- organizacja konkursów szkolnych z języka angielskiego takich jak:
- I etap konkursu Karoke z English Adventure
- Konkurs o tytuł mistrza języka angielskiego
- Konkurs recytatorski z języka angielskiego
- przeprowadzenie konkursów ogólnopolskich tj.
- „The Bat Kid”
- „Panda” z języka angielskiego
- współpraca z wydawnictwami
- udoskonalenie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego i rozkładów nauczania
- prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen
- obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez nauczycieli
- praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
- organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców - scenariusze imprez i konkursów
- dokumentacja szkolna
- konspekty zajęć
4. Ewaluacja metod pracy - opracowanie i przeprowadzenie ankiet dla uczniów i/lub rodziców w celu ewaluacji metod pracy na zajęciach lekcyjnych
- obserwacja osiągnięć uczniów i analiza wyników testu kompetencji z języka angielskiego po klasie III i V cały okres stażu - przykładowe ankiety
- analiza testu kompetencji- raz w roku

§7 ust. 2, pkt 2
„Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

1. Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów. - Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
- Przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego; przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych cały okres stażu - scenariusze konkursów
- potwierdzenia przeprowadzonych konkursów
2. Zapoznanie się z potrzebami i zainteresowaniami uczniów - przeprowadzenie ankiety wśród uczniów kl. 4-6, obserwacja własna, rozmowy z uczniami
- współpraca z pedagogiem szkolnym cały okres stażu - potwierdzenia spotkań
3. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych i słabszych - opracowanie planu pracy z uczniami słabszymi i zdolnymi; prowadzenie kółka dla uczniów zdolnych, przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych, prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z KIPU i uczniów słabszych
- indywidualizacja nauczania cały okres stażu - dziennik zajęć dodatkowych
4. Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym - obserwacja własna, rozmowy z wychowawcami oraz z uczniami
- pomoc w udostępnieniu darmowych podręczników do nauki języka angielskiego i uproszczonych wersji książek dla uczniów do biblioteki szkolnej
- bieżący kontakt z pedagogiem szkolnym.
- kontakt z rodzicami uczniów w czasie konsultacji, w czasie umówionych spotkań i podczas zajęć otwartych dla rodziców. cały okres stażu - notatki
- potwierdzenie z biblioteki szkolnej
- notatki w dzienniku lekcyjnym
5. Promowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym - zorganizowanie zajęć otwartych z języka angielskiego dla rodziców. cały okres stażu
- konspekt lekcji
- podpisy rodziców

§7 ust. 2, pkt 3
„Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

1. Wykonywanie i opracowywanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej - przygotowywanie dyplomów i wyróżnień
- opracowanie testów, sprawdzianów, zadań dodatkowych, kart obrazkowych i wyrazowych
- przygotowanie konspektów lekcji, rozkładów materiału i innych dokumentów przy użyciu komputera i Internetu.
- odwiedzanie stron Internetowych poświęconych uczeniu języka angielskiego cały okres stażu - kserokopie wybranych materiałów opracowanych komputerowo
- lista stron www
2. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy multimedialnej - wykorzystanie oprogramowania do tablicy multimedialnej
- użycie słownika Internetowego, encyklopedii online, filmów związanych z kulturą krajów anglojęzycznych z popularnych portali internetowych w czasie zajęć
- zachęcanie uczniów do wykonywania prezentacji i projektów z wykorzystaniem komputera i Internetu oraz do wykonywania zadań dodatkowych umieszczonych na CD-ROMach dołączonych do podręczników i zeszytów ćwiczeń cały okres stażu - konspekty lekcji
3. Indywidualne doskonalenie umiejętności obsługi komputera i Internetu - samodoskonalenie umiejętności obsługi wybranych programów dzięki wykorzystaniu zasobów Internetu
- wykorzystywanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu: poszerzanie wiedzy na temat awansu zawodowego, gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego cały okres stażu - lista stron www
4. Publikacje w Internecie - opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz samodzielnie przygotowanych scenariuszy lub innych materiałów na stronie www. cały okres stażu - dokumentacja techniczna, wydruki

§7 ust. 2, pkt 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

1. Samokształcenie w zakresie psychologii,
pedagogiki i dydaktyki przedmiotu - studiowanie literatury, czasopism fachowych
- modyfikacja metodyki pracy z uczniami w oparciu o zdobytą wiedzę (praca z uczniami zdolnymi i słabszymi)
cały okres stażu - spis literatury
- w przypadku uczniów zdolnych: dyplomy i podziękowania
2. Doskonalenie kompetencji osobowościowych - kształtowanie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości, konsekwentnej postawy
- propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców poprzez prowadzenie lekcji obejmujących zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych; rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych. cały okres stażu
- rozkłady materiału
3. Udział w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych - współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.
cały okres stażu - dokumentacja szkolna
4. Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce - kontakty podczas wywiadówek, konsultacji i spotkań indywidualnych z rodzicami
- informacje przekazane w zeszycie kontaktów z rodzicami. cały okres stażu - notatki w dzienniku lekcyjnym
5. Pedagogizacja rodziców - współpraca z rodzicami podczas imprez szkolnych np. komers;
- pedagogizacja rodziców m.in. podczas zebrań ogólnych. cały okres stażu - notatki w dzienniku lekcyjnym; kserokopie referatów

§7 ust. 2, pkt 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich - systematyczne analizowanie aktów prawnych;
śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego; odwiedzanie portali internetowych dotyczących oświaty
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego
- analiza aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich cały okres stażu - notatki własne
- lista stron WWW
- spis literatury
2. Przypomnienie zasad organizacji i funkcjonowania szkoły - analiza dokumentacji szkolnej:
-Statut szkoły
-Program wychowawczy i profilaktyczny
-Wewnątrzszkolny system oceniania cały okres stażu - dokumentacja szkolna
3. 3. Przestrzeganie przepisów BHP - uczestnictwo w szkoleniach BHP
- stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej cały okres stażu - zaświadczenia
4. 4. Organizacja wycieczek szkolnych - organizacja i współorganizacja wycieczek klasowych cały okres stażu - kserokopie dokumentacji wycieczki; plany wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.