X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17266

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 22 w Jaworznie
Dyrektor Szkoły: mgr Maria Świat
Opiekun stażu: mgr Beata Papież-Bazarnicka
Imię i nazwisko nauczyciela : mgr Justyna Głowacz
Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku filologia angielska, specjalność nauczyciel języka angielskiego
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Czas trwania stażu : 2 lata 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.


§ 7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z uczniami:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
Termin:
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
W okresie trwania stażu.
Dowody realizacji:
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
Potwierdzenia


§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Udział w pracach zespołu humanistycznego.
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego.
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
Termin:
W okresie trwania stażu.
Dowody realizacji:
Potwierdzenia.
Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma

§ 7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Termin:
W okresie trwania stażu
Dowody realizacji:Potwierdzenia
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego
• założenie teczki „Awans zawodowy”
• analiza przepisów prawa oświatowego
2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, obrazki, testy.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne.
6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy
• podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu
• dokonanie samooceny pracy za okres stażu
Termin:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Teczka „Awans Zawodowy”,Ksera aktów prawnych,Plan rozwoju zawodowego,Konspekty,gromadzenie na bieżąco dokumentów, scenariuszy, referatów, notatek, zdjęć, wytworów dzieci, segregator zawierający potwierdzone przez dyrekcję dokumenty
pisemne sprawozdanie


§ 7 ust.2 pkt.2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
3. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych – „Dzień Języków Obcych”
4. Organizowanie konkursów z języka angielskiego dla klas I-III i IV-VI
- Najlepszy z najlepszych
- English is fun !
- quiz europejski
- krzyżówki
- projekty zespołowe
- plakaty
5. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i międzynarodowych
- Young Master of English
- Test Oxford Plus.
6. Przygotowanie inscenizacji w języku angielskim pt. Cinderella. (Kopciuszek)
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego (koło języka angielskiego) – praca z uczniem zdolnym i słabym.
8. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
9. Rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły”.
10. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
11. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
Według planu
Termin:
W ciągu całego stażu
Dowody realizacji:
Scenariusze

§ 7 ust.2 pkt.3
umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów,
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
5. Wykorzystanie w pracy z dziećmi materiałów z Internetu, adresy stron.
Termin:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Potwierdzenia
Adres strony

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
Termin:
Przez cały okres stażu
Dowody realizacji: Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.
3. Konstruowanie planów dydaktycznych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
4. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
Termin:
W ciągu całego stażu
Dowody realizacji: Notatki, potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.