X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17224

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Jaśmińska
Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum w Łabuniach
ul. Zamojska 1
22-437 Łabunie
Opiekun stażu; mgr Mariola Kołodziejczyk
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu; 31.05.2015 r.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1. 12. 2004 r.

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie i analiza procedur awansu zawodowego.
(cały okres stażu; notatki)
2. Współpraca z opiekunem stażu:
• rozmowa i ustalenie zasad współpracy (IX 2012; plan działań, spotkań),
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego (IX 2012; plan rozwoju zawodowego),
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i innych nauczycieli (dwa razy w roku szkolnym; wnioski
z obserwacji),
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, analiza (dwa razy w roku szkolnym; scenariusze zajęć lekcyjnych).
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania (według potrzeb),
• opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, ćwiczenia (według potrzeb; zbiór materiałów),
• opracowanie planów dydaktycznych oraz modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego (cały okres stażu; plany, PSO),
• okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, porównywanie uzyskanych wyników oraz ocena skuteczności podejmowanych działań (cały okres stażu; zestawienia, opracowanie wyników, wnioski do dalszej pracy).
4. Udział wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (cały okres stażu; zaświadczenia, materiały szkoleniowe).
5. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, studiowanie literatury fachowej, poradników metodycznych (cały okres stażu; notatki, bibliografia).
6. Współpraca z zespołem języków obcych (cały okres stażu; scenariusze imprez, dokumentacja konkursów, wydania Gimzetki, strona szkoły):
• współorganizowanie i organizowanie konkursów
i uroczystości,
• pomoc w organizacji i ocenianiu próbnych egzaminów gimnazjalnych,
• opracowanie ćwiczeń do gazetki szkolnej.
7. Realizacja projektów (cały okres stażu; plan pracy, album, portfolio (zestaw materiałów przygotowanych i gromadzonych przez ucznia), podsumowanie, analiza ):
• ogólnopolski projekt
„Deutsch-Wagen-Tour”,
• międzynarodowy projekt mailowy
„Das Bild der Anderen” - koordynowany przez
Goethe-Institut w Krakowie.

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska uczniowskiego.
• diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej (cały okres stażu; notatki z wywiadów, rozmów indywidualnych).
2. Pełnienie funkcji wychowawcy:
• spotkania z rodzicami podczas wywiadówek, zebrań otwartych oraz spotkań indywidualnych (cały okres stażu; protokoły, notatki ze spotkań),
• organizacja zespołu klasowego (IX każdego roku szkolnego; zapis w dzienniku lekcyjnym),
• opracowanie i realizacja wg własnego scenariusza zajęć integrujących zespół klasowy,
• opracowanie i realizacja tematyki środowiskowej, cywilizacyjnej, społecznej i innej (według potrzeb; plan wychowawczy, scenariusze zajęć, ankiety, zaproszeni goście),
• organizacja wycieczek dydaktyczno-wychowawczych (według potrzeb; karty wycieczek, sprawozdania).
3. Organizowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce (cały okres stażu; plan pracy, lista uczniów).
• zajęcia wyrównawcze.
4. Prowadzenie koła zainteresowań języka niemieckiego (cały okres stażu; plan pracy, lista uczniów).
5. Współpraca z instytucjami charytatywnymi (cały okres stażu; zaświadczenia, potwierdzenia udziału).
6. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego (według potrzeb; potwierdzenia opiekunów).

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
(cały okres stażu; zaświadczenia, sprawozdanie)
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej (wykorzystanie programów Microsoft Excel, Word, Power Point, Adobe Photoshop).
(według potrzeb; opracowanie dokumentacji, analiz, scenariuszy zajęć, kart pracy, badania wyników, sprawdzianów, testów diagnostycznych, projektów, dyplomów)
3. Stosowanie technologii informacyjnej.
• publikowanie własnych prac,
• korzystanie z dziennika elektronicznego (na bieżąco; sprawozdanie),
• korzystanie z portali edukacyjnych i poczty elektronicznej (według potrzeb; spis odwiedzin stron, sprawozdanie),
• wykorzystanie filmów edukacyjnych (według potrzeb; zbiór filmów, sprawozdanie).

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki.
(cały okres stażu; zaświadczenia)
2. Samokształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu (studiowanie literatury, czasopism fachowych). (cały okres stażu; notatki, bibliografia)
3. Doskonalenie kompetencji osobowościowych (kształtowanie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości, konsekwentnej postawy). (cały okres stażu; notatki, wnioski do dalszej pracy)
4. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji. (cały okres stażu; materiały w biblioteczce szkolnej)
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• pedagogizacja rodziców (cały okres stażu; notatki, ankiety)
6. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego.
(cały okres stażu; zaświadczenie przewodniczącego zespołu)
7. Prowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem metod aktywizujących. (według potrzeb; scenariusze zajęć)
8. Prowadzenie szkoleń dla rady pedagogicznej.
(według potrzeb; zaświadczenia)

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
(cały okres stażu; notatki)
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (statut, WSO, regulaminy, programy szkolne). (cały okres stażu; notatki)
3. Prace w komisjach konkursowych i egzaminów gimnazjalnych.
(cały okres stażu; zaświadczenia)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.