X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17229
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Olga Luberacka
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas trwania stażu: 01.09.2009- 31.05.2012
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Beata Iwińska- Lewicka
Dyrektor szkoły: mgr Artur Piotrowski


§ 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
a)współorganizacja dyskotek
b)przy organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez okolicznościowych.

3.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

4.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i imprez.

§ 7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne, lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1.Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach i szkoleniach.

2.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

3.Tworzenie własnego warsztatu pracy
a)Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, testów, czasopism, pomocy multimedialnych itp.
b)Tworzenie bazy linków do stron www z materiałami dydaktycznymi.

§ 7.1.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
1.Analiza dokumentacji.
a)Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
b)Karta Nauczyciela.
c)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
d)Ustawa o systemie oświaty.
e)Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1.Współpraca z opiekunem stażu.
a)Zawarcie kontraktu.
b)Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
c)Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
d)Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
e)Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, analiza.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
a)Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
b)Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy itp.

3. Publikowanie własnych prac- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.

§ 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1.Przeprowadzanie rozmów z rodzicami uczniów mających problemy z nauką i zachowaniem.

2.Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka rosyjskiego.

3.Organizacja i przeprowadzenie konkursów przynajmniej na poziomie szkolnym.

4.Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie uzdolnionym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym.


§ 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera.

2.Wykonywanie pomocy dydaktycznych.

3.Zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas lekcji.

§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.
1.Współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych.

2.Współpraca z rodzicami poprzez indywidualne kontakty.

3.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe).

§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły. 1.Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, systematyczne przypominanie.

2.Analiza przepisów prawa oświatowego.

3.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny szkoły, Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.

Opracowała: mgr Olga Luberacka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.