X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17209

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Małgorzata Smorąg

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2
im. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Szkoła Podstawowa nr 151

Czas trwania stażu: 01.09.2009r. – 31.05.20012r.

Opiekun stażu: mgr Krystyna Mazan


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

§7 ust.1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.(*)

1. Uczestniczenie w pracach wybranych organów szkoły.

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Udział w zebraniach z rodzicami
Udział w pracach zespołów wychowawców, pedagogów specjalnych i innych.
Wg harmonogramu
Cały okres stażu
Potwierdzenie obecności

2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
Uczestnictwo w obrzędach i świętach narodowych, religijnych i szkolnych.
Organizacja i współorganizacja akademii i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych.
Cały okres stażu
Potwierdzenia
Scenariusze imprez


§7 ust.1, pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.(*)

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.

Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, pomocy dydaktycznych.)
Cały okres stażu
Spis przyswojonych pozycji
Spis zebranych pozycji


§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.(*)

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
Analiza ustaw i rozporządzeń.
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu

2. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły.

Zapoznanie programów wychowawczych szkoły na lata szkolne 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012.
Analizowanie dokumentacji: statutu, WSO, planów, regulaminów, programów itp.
IX każdego roku
szkolnego
Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu

3. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.

Analiza Praw Ucznia, Karty Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Rok szkolny 2009/2010
Potwierdzenie opiekuna stażu


§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.(*)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Cały okres stażu
VIII - IX 2009
VI 2012
Potwierdzenie opiekuna stażu
Wniosek, plan rozwoju
Wniosek

2. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.

Zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji).
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza).
IX 2009
Cały okres stażu
Kontrakt
Potwierdzenia
Wnioski

3. Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.

Ocena skuteczności własnych działań.
Dokonywanie, w razie potrzeby, modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
Analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych w Planie Rozwoju celów.
Przygotowanie sprawozdania na temat swojej pracy w okresie stażu.
Cały okres stażu
VI 2012
Wnioski
Korekty w programach nauczania
Sprawozdanie ze stażu

4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy

Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
Opieka nad salą lekcyjną.
Przygotowywanie materiałów wzbogacających pracownię .
Gromadzenie prac uczniów.
Pogłębianie wiedzy przedmiotowo- merytorycznej poprzez fachową literaturę.
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne
Potwierdzenia
Prace wykonane przez uczniów

5. Dokumentowanie własnych działań.

Doskonalenie umiejętności omawiania i analizy zajęć lekcyjnych
Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami nauczyciela wspomagającego.
Cały okres stażu
Notatki
Dzienniki lekcyjne, dziennik obserwacji.

6. Doskonalenie umiejętności pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnictwo w kursach, warsztatach, odczytach
Korzystanie ze wskazówek i doświadczeń nauczycieli wspierających, zespołu ds. integracji oraz zespołu psychologiczno- pedagogicznego
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Notatki


§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.(*)

1. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.

Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową).
Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
Konsultacje z innymi nauczycielami.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
Indywidualne rozmowy z uczniem.
Cały okres stażu
Potwierdzenie pedagoga szkolnego
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.

Przygotowywanie uczniów do konkursu wiedzy o Krakowie,
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina i teatru.
Organizowanie uroczystości klasowych.
Współpraca z biblioteką szkolną i świetlicą
Cały okres stażu
Potwierdzenia udziału
Karty wycieczek
Fotografie
Zaświadczenia
Sprawozdania

3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Przeprowadzenie zajęć niwelujących poziom agresji,
Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
Udział w społecznych akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
Cały okres stażu
Tematy w dzienniku lekcyjnym
Potwierdzenia


§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(*)

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.

Dokumentowanie przebiegu stażu.
Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej.
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych.
Przygotowywanie wystroju sali lekcyjnej
Cały okres stażu
Dokumentacja dorobku zawodowego
Potwierdzenia
Wydruki

2. Korzystanie z Internetu.

Wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
Korzystanie z portali edukacyjnych.
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – Planu Rozwoju Zawodowego.
Cały okres stażu
Rok szkolny 2009/2010
Potwierdzenia
Adresy stron www


§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(*)

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin.
Samodzielne studiowanie fachowej literatury,
Udział w kursach, szkoleniach,
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
Cały okres stażu
Potwierdzenia

2. Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów.

Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych.
Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
Propagowanie wśród uczniów idei szeroko pojętej integracji.
Uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi słabościami.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Potwierdzenia


§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.(*)

1. Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

Praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole (m.in. egzaminacyjnych, konkursowych).
Uczestniczenie w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji dokumentacji szkolnej.
Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz zespołu ds. integracji klas I- IV.s
Wg potrzeb
Sprawozdania
Potwierdzenia

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań.
Poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
Cały okres stażu
Zaświadczenie pedagoga szkolnego


(*)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Zatwierdzam do realizacji:

........................................ .......................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.