X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17138

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MILENY WOJTUSIK
NAUCZYCIELA KONTAKTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Informacje o nauczycielu

I. Imię i nazwisko Milena Wojtusik
II. Data rozpoczęcia stażu 1.09.2012 r.
III. Staż pracy pedagogicznej 3 lata
IV. Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa nauczyciel kontraktowy
V. Stanowisko wychowawca świetlicy
VI. Posiadane kwalifikacje:

1. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek nauczyciel przyrody.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

3. Dyplom ukończenia studiów licencjackich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek pedagogika resocjalizacja i praca socjalna.


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu nauczyciela mianowanego

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela
• Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu, uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe)
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2012 r.
• Materiały o awansie zawodowym z Internetu
• Zbiór dokumentacji (biblioteczka)
• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu
• Ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem stażu
Wrzesień 2012 r.
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu • Kontrakt
• Harmonogram spotkań
• Konspekty zajęć
• Notatki własne

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela, wychowawcy świetlicy
• Opracowanie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej
• Opracowanie pomocy dydaktycznych: gazetki, kolorowanki, modele papierowe
• Organizowanie konkursów świetlicowych
• Dbanie o estetykę sali i sprzęt Okres trwania stażu
Początek każdego roku szkolnego

Okres trwania stażu
Okres trwania stażu • Dziennik świetlicy
• Plan pracy świetlicy szkolnej zatwierdzony przez dyrektora szkoły
• Pomoce dydaktyczne
• Scenariusze, dyplomy

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli (platforma edukacyjna „Librus”)
• Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach
Wg harmonogramu
Wg harmonogramu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
• Lista obecności
• Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
• Biblioteczka, notatki własne
• Wydruki
• Zaświadczenia

5. Publikacja prac własnych
• Publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości świetlicowych, zdjęć na platformie edukacyjnej „Librus” i innych portalach edukacyjnych
Październik 2012 r.
• Zaświadczenie od portalu edukacyjnego o zamieszczeniu dokumentów

6. Okresowe diagnozowanie osiągnięć nauczyciela
• Dokonanie ewaluacji własnych działań poprzez ocenę skuteczności podjętych zamierzeń, analiza błędów własnej pracy, określenie mocnych i słabych stron własnych oddziaływań wychowawczych
• Opracowanie działań mających na celu podniesienie efektywności działań opiekuńczo - wychowawczych
• Opracowanie i przygotowanie nowych narzędzi podnoszących atrakcyjność zajęć
• Zbieranie informacji na temat działalności świetlicy szkolnej wśród uczniów
• Sporządzenie semestralnych sprawozdań z działalności świetlicy szkolnej
• Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Maj 2015 r.
• Notatki własne, autorefleksja
• Program naprawczy
• Scenariusze zajęć
• Ankiety, notatki własne
• Sprawozdania
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie struktury i problemów środowiska • Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, rodzicami; współpracę z rodzicami, uczniami
• Obserwacja uczniów w kontaktach z rówieśnikami
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
• Adnotacje w dzienniku świetlicy szkolnej
• Adnotacje w dzienniku świetlicy szkolnej
• Notatki własne

2. Wspomaganie uczniów w ich rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym
• Diagnozowanie zainteresowań i potrzeb wychowanków
• Organizowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce (zajęcia wyrównawcze: pomoc przy odrabianiu prac domowych, wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych)
• Opieka nad uczniami zdolnymi, prowadzenie świetlicowego „Klubu Młodego Przyrodnika”
• Współpraca z biblioteką szkolną, korzystanie ze zbiorów biblioteki, organizowanie zajęć czytelniczych
• Prowadzenie zajęć relaksacyjnych z wykorzystaniem muzykoterapii
• Prowadzenie zajęć relaksacyjnych metodą Weroniki Sherborne
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
• Notatki własne
• Plan pracy z uczniem z trudnościami w nauce, wpisy w dzienniku
• Program „Klubu Młodego Przyrodnika”, wpisy w dzienniku
• Potwierdzenia, wpisy w dzienniku
• Scenariusze zajęć
• Scenariusze zajęć

3. Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne
• Udział w akcjach na rzecz środowiska (sprzątanie świata, zbiórka zużytych baterii, plastikowych nakrętek)
• Zorganizowanie grupy „Klubu Młodego Przyrodnika”
• Organizowanie imprez, uroczystości świetlicowych
• Organizowanie konkursów plastycznych, przyrodniczych
Okres trwania stażu
Wrzesień 2012 r.
Wg harmonogramu
Grudzień 2012 r.
Kwiecień 2013 r.
• Dokumentacja własna
• Lista uczestników
• Scenariusze,
• Dyplomy, lista uczestników


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych w czasie zajęć
• Wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, tablicy interaktywnej
• Opracowywanie przy pomocy komputera pomocy i środków dydaktycznych, dyplomów
• Opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów pracy dydaktycznej)
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
• Scenariusze, karty pracy
• Zbiór pomocy dydaktycznych
• Dokumentacja świetlicy szkolnej

2. Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej
• Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowania zajęć i konkursów świetlicowych (przygotowanie i opracowanie rebusów, krzyżówek, prezentacji multimedialnych)
• Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju oraz sprawozdania z przebiegu stażu (platforma edukacyjna „Librus”)
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans za pośrednictwem platformy edukacyjnej „Librus” i innych portali edukacyjnych, wymiana poglądów, informacji
• Stworzenie bazy linków do ciekawych portali edukacyjnych oraz z pomysłami na zajęcia z dziećmi i młodzieżą
• Stworzenie strony internetowej świetlicy szkolnej
• Systematyczne aktualizowanie informacji i materiałów znajdujących się na stronie internetowej

Okres trwania stażu
Październik 2012 r.
Czerwiec 2015 r.
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Październik 2012 r.
Okres stażu
• Materiały dydaktyczne
• Adres strony www

3. Podnoszenie własnych umiejętności wykorzystania komputera i technologii informacyjnej
• Poznanie i utrwalenie podstawowych funkcji tablicy interaktywnej
• Uczestnictwo w różnego rodzaju formach dokształcania
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
• Zaświadczenia
• Zaświadczenia


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy
• Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury pedagogicznej
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
• Zaświadczenia
• Biblioteczka, spis literatury
• Spis literatury

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych
• Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów przy organizacji imprez szkolnych
• Organizacja imprez okolicznościowych w świetlicy szkolnej
• Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Wg harmonogramu
Okres trwania stażu
• Zapisy w dzienniku świetlicowym
• Scenariusze, zdjęcia
• Scenariusze, zdjęcia
• Ankiety, notatki własne


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli
• Udział w warsztatach, szkoleniach,
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu Okres trwania stażu
Wrzesień 2012 r.
• Zaświadczenia, sprawozdania
2. Poszerzenie wiedzy
z zakresu prawa oświatowego
• Analiza podstawowych aktów prawnych: (np. Karty Nauczyciela , Rozporządzenia MEN)
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów formie pisemnej i elektronicznej
• Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego Wrzesień 2012 r.
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
• Notatki własne
• Biblioteczka
• Notatki własne

Zatwierdzam do realizacji

........................................
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.