X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17143
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowała: mgr Nina Grzelak-Kozian, nauczyciel kontraktowy języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Gumowie
Rozpoczęcie stażu: 3 wrzesień 2012 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2015 r.
Opiekun stażu: mgr Ewa Paradowska

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1.
§7 ust.1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. 1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.


2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
- Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych, przedstawień i różnorodnych imprez.
3. Współpraca z Radą Rodziców.
- Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne.
4. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym i pedagogiem szkolnym.
5. Praca w różnego rodzaju komisjach egzaminacyjnych, rekrutacyjnych itp.
6. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
- Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
- Realizowanie godzin zgodnie z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady

Według terminarza
W okresie trwania stażu
Zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów
Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady
Potwierdzenia

2.
§7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Ukończenie studiów podyplomowych z przyrody
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- Udział w pracach zespołu przedmiotowego
- Uczestniczenie w radach szkoleniowych
3. Udział w warsztatach metodycznych, wykładach, konferencjach organizowanych przez MSCDN w Ciechanowie
4. Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa szkolne
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- Utworzenie listy stron www z materiałami dydaktycznymi
- Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, ćwiczeń, gier, zabaw, itp.
- Współpraca z pracownikami MSCDN wspomagająca rozwój zawodowy nauczyciela 2012-2013 r.

Cały okres stażu
W okresie trwania stażu
Dyplom ukończenia
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Spis zebranych pozycji
Testy, krzyżówki,
czasopisma

3.
§7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (oraz późniejsze rozporządzenia zmieniające).
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (z późniejszymi zmianami).
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki


4.
§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
- Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – ćwiczeń, testów, gier, zabaw, plakatów, itp.
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
3. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, konspektów oraz różnych ćwiczeń gramatycznych na stronie www.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej,
dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne,
5. Dbanie o estetykę/wystrój Sali Języków Obcych.
- Tworzenie gazetki i wystroju sali wraz z uczniami.
6. Pomoc w organizacji szkolnych loterii fantowych.
7. Pomoc w prowadzeniu sklepiku szkolnego.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
-Gromadzenie dokumentów
IX 2012 r.
Raz w miesiącu
Raz na dwa miesiące
Raz na dwa miesiące
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Konspekty, zdjęcia
Konspekty, zdjęcia
Notatka
Notatki
Potwierdzenia
Dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i arkusze
Fotografie
Zaświadczenia


5.
§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Obserwacja uczniów na zajęciach, uroczystościach oraz na przerwach.
2. Rozmowy z rodzicami i opiekunami uczniów.
3. Rozmowy z pedagogiem szkolnym i z wychowawcami klas.
4. Rozmowy indywidualne z uczniem w razie potrzeby.
5. Współorganizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych
6. Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o charakterze informacyjnym.
7. Współorganizowanie różnych konkursów.
8. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
W ciągu całego stażu
Notatki
Wnioski
Zdjęcia


6.
§7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. 1. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera (ćwiczenia, krzyżówki, gry, itp.)

2. Wykorzystywanie w swojej pracy Internetu (portale, fora, blogi itd.).
3. Opracowywanie dokumentacji szkolnej, przygotowywanie oraz publikacja dokumentów związanych z awansem zawodowym przy pomocy techniki komputerowej.
4. Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów.
5. Zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną.
6. Przygotowanie uczniów do konkursów.
7. Stworzenie listy stron www o tematyce niemieckiej.
8. Zachęcanie uczniów do tworzenia plakatów, prezentacji oraz dodatkowych prac z wykorzystaniem komputera i Internetu. Cały okres stażu.
Testy, quizy, krzyżówki, prezentacje multimedialne
Potwierdzenia
Spis odwiedzanych stron


7.
§7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
- Korzystanie ze zbiorów księgarni internetowych (nowości książkowe, czasopisma, opracowania dostępne on-line itd.)
- Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
- Aktywna praca nad samokształceniem.
- W razie potrzeby współpraca z MOPS, Policją, Strażą Miejską, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi Przez cały okres stażu
Notatki, wnioski, ewentualnie
potwierdzenia


8.
§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność
posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: Statut Szkoły, plany dydaktyczny, wychowawczy i profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania, plan rozwoju szkoły.
2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
3. Analiza przepisów prawa oświatowego.
4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. W ciągu całego stażu Akty prawne,
kopie dokumentów szkolnych
Notatki
Potwierdzenia


Opracowanie: mgr Nina Grzelak-Kozian Zatwierdzenie: data, podpis:


........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.