X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17133
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajcego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej
ul. Poleska 146
42-200 Częstochowa

Nauczyciel stażu: mgr Małgorzata Kopcińska
Opiekun stażu: mgr Beata Stojek

INFORMACJE O NAUCZYCIELU

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Małgorzata Kopcińska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Kwalifikacje:
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna


Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzprzedszkolnych oraz w ramach samokształcenia).
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

- Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Formy realizacji: Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz publikacjami (np. w Internecie) dotyczącymi awansu zawodowego.
Sposób dokumentacji: notatki z analizy przepisów
Termin realizacji: IX 2012

- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji: Ustalenie w rozmowie zasad wzajemnej współpracy. Omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.
Sposób dokumentacji: kontrakt, harmonogram spotkań
Termin realizacji: IX 2012

- Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
Formy realizacji: Zredagowanie i złożenie planu do zatwierdzenia.
Sposób dokumentacji: Plan Rozwoju Zawodowego
Termin realizacji: IX 2012

- Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
Formy realizacji: Analiza dokumentacji przedszkola: Statutu przedszkola, Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej. Udział w Radach Pedagogicznych.
Sposób dokumentacji: zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Termin realizacji: cały okres stażu

- Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz zasadami obowiązującymi w przedszkolu.
Formy realizacji: Analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal i placu zabaw. Praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości podczas pracy. Uczestnictwo w kursie BHP.
Sposób dokumentacji: świadectwo ukończenia kursu BHP
Termin realizacji: cały okres stażu

- Działalność w zespole nauczycielskim dokonującym ewaluacji pracy przedszkola.
Formy realizacji: Dokonanie ewaluacji pracy przedszkola w zespole nauczycielskim. Przedstawienie wyników ewaluacji na spotkaniu Rady Pedagogicznej.
Sposób dokumentacji: arkusze ewaluacji, pisemne przedstawienie wyników ewaluacji
Termin realizacji: cały okres stażu

- Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
Formy realizacji: Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć. Przygotowywanie scenariuszy zajęć.
Sposób dokumentacji: zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć
Termin realizacji: cały okres stażu

- Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz wybranego do realizacji programu.
Formy realizacji: Zapoznanie się z obszarami i celami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Analiza programu "Razem w przedszkolu".
Sposób dokumentacji: zapis w dokumentacji stażu
Termin realizacji: IX 2012

- Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Formy realizacji: Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.
Sposób dokumentacji: zaświadczenia, scenariusze zajęć, notatki, arkusze hospitacji, fotografie, etc
Termin realizacji: cały okres stażu

- Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Formy realizacji: Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego.
Sposób dokumentacji: sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Termin realizacji: V 2013


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

- Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie.
Formy realizacji: Przygotowywanie scenariuszy prowadzonych zajęć. Analiza i ocena przeprowadzanych zajęć pod względem ich mocnych i słabych stron.
Sposób dokumentacji: scenariusze zajęć
Termin realizacji: cały okres stażu

- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
Formy realizacji: Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych w potrzebami własnymi oraz przedszkola.
Sposób dokumentacji: zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów
Termin realizacji: cały okres stażu

- Prowadzenie zajęć plastycznych w oddziałach: 3-4-latków i 5-6-latków.
Formy realizacji: Przygotowywanie scenariuszy zajęć. Przygotowywanie wystaw prac tworzonych przez dzieci.
Sposób dokumentacji: scenariusze zajęć, fotografie prac wykonanych przez dzieci
Termin realizacji: cały okres stażu

- Poszerzanie we własnym zakresie posiadanej wiedzy oraz umiejętności.
Formy realizacji: Czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie.
Sposób dokumentacji: spis przestudiowanej literatury
Termin realizacji: cały okres stażu

- Udział i pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek.
Formy realizacji: Włączenie się do organizacji uroczystości przedszkolnych i wycieczek. Udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach.
Sposób dokumentacji: fotografie, potwierdzenia, podziękowania
Termin realizacji: cały okres stażu

- Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu.
Formy realizacji: Przygotowywanie dekoracji w różnych częściach przedszkola.
Sposób dokumentacji: fotografie
Termin realizacji: cały okres stażu

- Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Formy realizacji: Tworzenie i opracowywanie dokumentacji.
Sposób dokumentacji: scenariusze zajęć, karty pracy dla dzieci, ogłoszenia, dokumentacja związana ze stażem
Termin realizacji: cały okres stażu

- Uczestniczenie w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia.
Formy realizacji: Uczestnictwo w Radach Szkoleniowych.
Sposób dokumentacji: protokoły Rad Pedagogicznych
Termin realizacji: cały okres stażu

- Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielkami.
Formy realizacji: Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
Sposób dokumentacji: plan dostępny w dokumentacji przedszkola
Termin realizacji: X 2012


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

- Gromadzenie informacji o dziecku.
Formy realizacji: Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców. Karty informacyjne dotyczące wychowanków. Rozmowy informacyjne z rodzicami.
Sposób dokumentacji: dokumentacja wewnętrzna grupy, notatki
Termin realizacji: cały okres stażu

- Współpraca z rodzicami.
Formy realizacji: Pozyskanie rodziców na rzecz grupy i przedszkola.
Sposób dokumentacji: fotografie, notatki w sprawozdaniu
Termin realizacji: cały okres stażu

- Pogłębianie wiedzy w zakresie realizacji zadań wychowawczych.
Formy realizacji: Obserwacja dzieci. Udział w warsztatach dotyczących problemów rozwojowych dziecka.
Sposób dokumentacji: karta obserwacji, zaświadczenia o ukończonych kursach
Termin realizacji: X 2012, V 2013, cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Formy realizacji: Obserwowanie zajęć i omawianie ich.
Sposób dokumentacji: scenariusze zajęć, karty obserwacji
Termin realizacji: cały okres stażu

- Samoocena umiejętności, analiza mocnych i słabych stron działalności.
Formy realizacji: Uwzględnianie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi.
Sposób dokumentacji: teczka stażysty
Termin realizacji: cały okres stażu

- Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Autoanaliza i samoocena.
Sposób dokumentacji: sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, wnioski do dalszej pracy.
Termin realizacji: V 2013

Opracowała: Małgorzata Kopcińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.