X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16895
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

Miejscowość, dn.....................

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNY-TERAPEUTYCZNY
DLA ........................ NA ROK SZKOLNY 2012/2013


1) Metryczna z danymi dotyczącymi dziecka:

2) Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

AUTYZM
DIAGNOZA LEKARSKA: AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:
1. W testowym badaniu ogólnej sprawności intelektualnej ................ uzyskał rezultat nieznacznie poniżej normy wiekowej. Istnieje prawdopodobieństwo zaniżenia wyniku badania w stosunku do rzeczywistych możliwości rozwojowych chłopca przez trudności werbalne.
2. Występują istotne deficyty rozwojowe w zakresie spostrzegania wzrokowego, słuchowego oraz sprawności manualnej.
3. Dziecko podejmuje komunikację słowną w ograniczonym zakresie, z reguły w formie krótkich odpowiedzi na konkretne pytania. Mowa jest szybka, niewyraźna, często cicha, z dość monotonną intonacją. Zdarza się echolalia. Mowa bierna ( rozumienie) świadczy o dobrym zakresie słownika.
4. Chłopiec wykazuje trudności w reakcjach społecznych, tendencję do izolowania. Pojawiają się zachowania stereotypowe w postaci silnej manipulacyjnej koncentracji na trzymanym przedmiocie. Obecnie są rzadsze i łatwiej je przerwać. ................rzadko nawiązuje kontakt wzrokowy. Ma ograniczoną ekspresję emocji. Spełnia polecenia jest wytrwały w pokonywaniu trudności, wymaga jednak stymulacji i ukierunkowania działania w kolejnych etapach wykonywanej czynności. Ulubione zajęcia chłopca to jazda na rowerze ( szybko się nauczył, jest sprawny fizycznie), pomaga mamie w czynnościach związanych z przygotowanie potraw, oglądanie obrazków w książkach i na komputerze.

3) Cele edukacyjne

• pogłębienie więzi, kontaktu z dzieckiem,
• uczenia rozpoznawania uczuć ( u siebie i innych osób) oraz ich wyrażania w kontekście rozmaitych sytuacji życiowych,
• kształtowania różnych umiejętności i nawyków sprzyjających przystosowany społecznemu
• podejmowania prób działań bazujących na współdziałaniu
• poszerzania różnych form komunikacji z otoczeniem ( werbalnej i pozawerbalnej, poprzez rozmaite kontakty zmysłowe)
• rozwijanie funkcji percepcyjno –motorycznej,
• stymulowanie mowy dziecka,
• usprawnienie narządów artykulacyjnych,
• kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
• kształtowanie słuchu fonematycznego,
• kształtowanie analizy i syntezy słuchowej,
• wywoływanie następujących głosek w izolacji: sz, ź, cz, dż, s, z, c, dz, r,
utrwalanie wymowy w/w głosek w sylabach, w nagłosie, śródgłosie
i wygłosie wyrazów, w wyrażeniach oraz w zdaniach,
• doskonalenie umiejętności różnicowania natężenia głosu,
• wzbogacanie słownika dziecka,
• usprawnianie komunikacji werbalnej,
• wdrażanie do świadomego posługiwania się mową

4) Procedury osiągania celów:

1. Metody pracy z dzieckiem:
• elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• elementy Metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
• Relaksacja
• Elementy biblioterapii,
• ćwiczenia praktyczne,
• rozmowy,
• pogadanki,
• elementy metody porannego kręgu,
• opowiadanie treści ilustracji, historyjek obrazkowych,
• wypowiedzi na dowolny lub wskazany przez nauczyciela/logopedę temat,
• metoda uczulania miejsc artykulacji,
• metoda fonetycznych przekształceń,
• metoda mechanicznego układania narządów mowy,
• metoda „ słów kluczowych".

2. Formy:
• praca indywidualna,
• praca grupową
• praca zbiorowa

3. Rodzaj pomocy i wsparcia w trakcie zajęć dydaktycznych i dodatkowych:
• pogłębienie więzi, kontaktu z dzieckiem,
• uczenie rozpoznawania uczuć ( u siebie i innych osób) oraz ich wyrażania w kontekście rozmaitych sytuacji życiowych,
• kształtowanie różnych umiejętności i nawyków sprzyjających przystosowany społecznemu,
• podejmowanie prób działań bazujących na współdziałaniu,
• poszerzania różnych form komunikacji z otoczeniem ( werbalnej i pozawerbalnej, poprzez rozmaite kontakty zmysłowe),
• zachęcanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
• praca z pedagogiem szkolnym,
• praca z logopedą szkolnym

5) Wykaz zająć:

• indywidualizacja pracy z dzieckiem podczas pobytu w oddziale przedszkolnym 25 h tygodniowo

• indywidualne zajęcia rewalidacyjne typu korekcyjno-kompensacyjnego z nauczycielem zajęć rewalidacyjnych
odbywają się: (2 h tygodniowo)
- poniedziałek 12.00 – 13.00
- czwartek 12.00 – 13.00

• zajęcia z pedagogiem szkolnym o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym
odbywają się:
- poniedziałek 9.00 – 9.30
- czwartek 8.50 – 9.20

• zajęcia z logopedą szkolnym:
odbywają się:
- w zależności od wspólnego ustalenia z rodzicami dziecka 20-30 min tygodniowo

6) Ewaluacja zajęć:
• Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzonych na podstawie:
- obserwacji dziecka ( karta obserwacji),
- analizy wytworów pracy dziecka (karty pracy, prace plastyczne, prace techniczne),
- poziom umiejętności (informacja o gotowości szkolnej dziecka)

7) Współpraca z rodzicami

Stały kontakt z rodzicami, rozmowy, wspólne analizowanie zachowań dziecka.
Systematycznie planowana współpraca rodziców ze szkołą jest jednym z czynników wpływających na osiągnięcia szkolne dziecka, na jego prawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz środowisku szkoły.
Współpraca ta szczególnie jest konieczną, ponieważ to rodzice są osobami najlepiej poinformowanymi o tym, jakie metody są w wypadku ich dziecka najbardziej skuteczne.


Wychowawca –
Pedagog –
Logopeda –
Katecheta –
Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych-

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.