X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16909
Przesłano:

Plan zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

Plan zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki dla klasy I

Prowadzący: Beata Machowiak

2. Czas trwania zajęć i forma ich organizacji– liczba godzin: 30 godzin po 45 minut w roku szkolnym 2011/2012
Metody pracy:
- aktywizujące: problemowa, zadań twórczych,
- gry dydaktyczne,
- ćwiczenia
Formy pracy:
indywidualna,
grupowa,
3. Wymagania wstępne dla uczestników– uczniowie wykazujący trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
Liczba uczestników zajęć: 8
4. Cele:
Cel główny:
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klasy I
Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych.
Cele szczegółowe:
• indywidualizacja nauczania,
• rozwijanie zainteresowań matematycznych,
• zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
• umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem
intelektualnym i uzdolnieniami,
• wyzwalanie twórczej aktywności,
• wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny,
• promowanie zajęć matematycznych jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,
• zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami

5. Plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar

1. Przeprowadzenie testu diagnozującego – 1h
2. Utrwalenie obrazu graficznego liczby – 1h
3. Rozpoznawanie figur geometrycznych - 1h
4. Porównywanie liczb w zakresie 10 – 1h
5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 – 2h
6. Poruszanie się w przestrzeni według instrukcji nauczyciela – 1h
7. Orientacja na kartce papieru – 2h
8. Rozwiązywanie prostych zadań z treścią w zakresie 10 – 3h
9. Mierzenie długości odcinków – rysowanie odcinków, miary długości – 2h
10. Ważenie – 2h
11. Proste obliczenia pieniężne – 2h
12. Segregowanie przedmiotów według określonej cechy – 2h
13. Posługiwanie się kalendarzem, utrwalenie nazw dni tygodnia, pór roku, miesięcy, następstwo dni i nocy, pojęcia jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj – 1h
14. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – 3h
15. Proste zadania z treścią w zakresie 20- 2h
16. Porównywanie liczb w zakresie 20 – 2h
17. Posługiwanie się zegarem – 2h
6.Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych.
W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:
Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni i na kartce
Rozróżnianie prawej i lewej strony ciała
Dostrzeganie symetrii i rysowanie drugiej połowy figury symetrycznej
Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koła, kwadratu, trójkąta i prostokąta
Rysowanie odcinków o różnej długości
W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:
Liczenie w przód i w tył od danej liczby po 1
Liczenie dziesiątkami do 100
Zapisywanie cyframi i odczytywanie liczb do 20
Porównywanie liczb w zakresie 20
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20
Sprawdzanie wyników dodawania za pomocą odejmowania
Rozwiązywanie zadań tekstowych – stosowanie sytuacji zadaniowych
W zakresie pomiaru:
Mierzenie długości odcinków
Posługiwanie się jednostkami: metr, centymetr
Wykonywanie łatwych obliczeń dotyczących miar długości (bez zamiany jednostek)
Ważenie przedmiotów
Odczytywanie pełnych godzin na zegarze
Wykonywanie prostych obliczeń zegarowych
Wykonywanie prostych obliczeń kalendarzowych
Wykonywanie prostych obliczeń pieniężnych

7. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.

Literatura:
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Dziecięca matematyka
Hanisz J.: Geometryczne doświadczenia uczniów klas I – III
Ludwa A.: Wesoły świat matematyki
Moje pierwsze zagadki logiczne, tłum. K. Szymanowska
Moroz H.: Zabawy i gry dydaktyczne
Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole,
Materiały dydaktyczne:
Karty pracy, liczmany, figury geometryczne, zegary, kalendarze, klocki matematyczne, domino, termometry, plansze matematyczne

8. Sposób sprawdzania efektów kształcenia:
bieżąca obserwacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.