X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16894
Przesłano:

Program zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

PROGRAM ZAJĘĆ

DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III
Zajęcia realizowane w ramach projektu:
„Indywidualizacja procesu nauczania w pierwszym etapie”

Tematyka: Zajęcia ułatwiające zdobywanie umiejętności matematycznych
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Strzałkowie
Rok szkolny 2012/2013

Prowadząca zajęcia mgr Beata Machowiak
I. Ogólne założenia programu:


Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej.
Celowość realizacji programu wynika z diagnozy potrzeb, opartej na diagnozie osiągnięć szkolnych i obserwacji uczniów. Program jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej dla pierwszego etapu kształcenia.
Zaproponowany układ treści dostosowany jest do możliwości edukacyjnych uczniów i służy realizacji założonych celów.

II. Cele edukacyjne.

Cel główny:
Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na zajęciach z edukacji matematycznej.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- kształtowanie pojęć matematycznych,
- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki,
- ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości,
- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym,
- wyrabianie poczucia własnej wartości,
- motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce.

III. Procedury osiągania celów.

W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć dziecka do pracy. Ważne jest aby dobrać odpowiednie techniki, metody i zasady pracy:
Zasady pracy:

1. Możliwie pełna indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem.
2. Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków do poprawnego wykonywania ćwiczeń.
3. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do coraz trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
4. Zapewnienie warunków utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków
w wykonywaniu obliczeń matematycznych.
5. Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
6. Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.

Metody:
- czynnościowe - ćwiczenia, gry i zabawy, praktycznego działania,
- rozwiązywanie zadań, problemów.

Formy pracy:
- praca indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
- karty pracy,
- liczmany, liczydła, figury geometryczne,
- zegary, termometry, kalendarze, przybory szkolne, klocki Dienesa
- planszowe i multimedialne gry edukacyjne.

IV. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

W wyniku realizacji programu uczeń:
- zna cyfrowy i słowny zapis liczby,
- poprawnie wykonuje cztery podstawowe działania matematyczne,
- zna sposoby ułatwiające dodawanie i odejmowanie liczb,
- rozwiązuje zadania tekstowe proste i nietrudne zadania złożone różnymi sposobami,
- układa treść zadania do przestawionej sytuacji życiowej, ilustracji i działania,
- potrafi mierzyć odległości, mierzyć i kreślić odcinki, obliczyć długość łamanej,
- zna figury geometryczne,
- wykonuje obliczenia pieniężne,
- potrafi wykonać proste obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
- zna cyfry rzymskie, zapisuje daty,
- odczytuje wskazania termometru.

V. Ewaluacja programu.

Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne, oraz w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagane umiejętności konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Nauczyciel pracujący z uczniami posiadającymi trudności w przyswajaniu treści matematycznych według zaproponowanego programu powinien na koniec realizacji programu otrzymać informacje zwrotną niezbędną do oceny oszacowania stopnia w jakim program został zrealizowany i opanowany przez uczniów. W procesie ewaluacji mogą zostać wykorzystane następujące narzędzia:
- testy, karty pracy,
- ankiety,
- obserwacja pedagogiczna,
- test sprawdzający opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji matematycznej,
- rozmowy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami uczącymi dzieci edukacji matematycznej.

VI. Treści programu:

1. Dodawanie i odejmowanie liczb.

Usprawnienie techniki rachunkowej i umiejętności dodawania i odejmowania liczb poprzez zabawy.
Prawidłowe umiejscawianie liczb na osi liczbowej.
Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb z wykorzystaniem tabelek, grafów, drzewek.
Różne sposoby dodawania i odejmowania bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
Różne sposoby dodawania i odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
Porównywanie różnicowe ( O ile więcej? O ile mniej?).

2. Mnożenie i dzielenie.

Zastępowanie mnożenia dodawaniem jednakowych składników.
Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb na konkretach. Dzielenie liczby przez liczbę jako działanie odwrotne do mnożenia.
Różne sposoby obliczania iloczynów z wykorzystaniem rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania.
Porównywanie ilorazowe.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Dokładna analiza treści zadań, wyróżnianie danych i niewiadomych.
Przekształcanie treści zadań.
Układanie treści zadań do danej sytuacji życiowej, rysunku i działania matematycznego.
Układanie pytań do zadań tekstowych.

4. Utrwalanie pojęć geometrycznych.

Linie proste i krzywe.
Mierzenie i kreślenie odcinków.
Rozpoznawanie figur geometrycznych na rysunku i w otoczeniu.
Rysowanie figur geometrycznych.

5. Wiadomości i umiejętności praktyczne.

Obliczenia zegarowe w systemie 12 i 24- godzinnym ( sekunda, minuta, kwadrans, godzina, doba).
Znaki rzymskie ( doba, tydzień, miesiąc, rok).
Mierzenie czasu. Obliczenia kalendarzowe. Pisanie dat.
Pieniądze, liczenie pieniędzy, płacenie.
Pomiar długości, ciężaru i pojemności.
Termometr i odczytywanie temperatury.

O kolejności realizowanych treści decyduje nauczyciel. Rodzaje ćwiczeń oraz ich stopień trudności dobiera nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając rodzaj występujących trudności w uczeniu się oraz indywidualnych możliwości edukacyjnych i rozwojowych dzieci.
REALIZACJA PROGRAMU

W ramach realizacji programu opieką i oddziaływaniem edukacyjnym zostanie objętych 14 dzieci z klas II i III,
u których zdiagnozowano trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Zajęcia odbywać się będą od 19 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. w każdą środę w godz. 1255 - 1340 wymiarze 1 godziny lekcyjnej (45 minut) - łącznie 30 godzin.

Prowadząca zajęcia: mgr Beata Machowiak

Harmonogram i tematy zajęć

Temat zajęcia Ilość godzin Uwagi
Odczytywanie liczb w ciągu liczbowym, rozwiązywanie łamigłówek matematycznych. 1
Układanie kompozycji z części, puzzle – dodawanie w zakresie 30/100
bez przekroczenia progu dziesiątkowego. 1
Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię wzrokową - tworzenie mozaiki. 1
Zabawy i gry matematyczne z wykorzystaniem przyborów szkolnych. 1
Określanie położenia przedmiotów w otoczeniu według podanego kodu. 1
Obliczenia pieniężne – Kupujemy prezenty. 1
Doskonalenie techniki rachunkowej - Ubieramy choinkę. 1
Witaj Nowy Roku – obliczenia kalendarzowe. 1
Tworzenie gier planszowych – układanie treści zadań tekstowych do przedstawionej sytuacji życiowej. 1
Zabawy z grami planszowymi dodawanie w zakresie 30/100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 1
Usprawnienie spostrzegawczości, pamięci, uwagi – zabawy typu „Co się zmieniło?”, „Zima zła” odczytywanie wskazań termometru. 1
Ćwiczenia umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 30/100
z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych. 1
„Kto wyżej, kto dalej?”- mierzenie odległości za pomocą miary metrowej. 1
„Kto dłużej, kto krócej? - obliczenia zegarowe. 1
„Kto cięższy, kto lżejszy?” ważenie za pomocą wagi szalkowej, jednostki wagi. 1
„Mam parę” utrwalenie pojęcia liczby parzystej i nieparzystej. 1
Prosto do celu - rozpoznawanie linii prostych, łamanych i krzywych . 1
Grafomania – dodawanie i odejmowanie w zakresie 30/100 z użyciem grafów. 1
Kolorowanie według kodu matematycznego - pisanki 1
Jak było w „lany poniedziałek”? miara objętości - litr.
Bawię się i liczę – gry edukacyjne. 2
Na wiosnę w sadzie – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
z użyciem drzewek matematycznych. 1
Mnożenie i dzielenie liczb jednocyfrowych do 30.
Bawię się i liczę – gry edukacyjne. 2
Dobieranie ilustracji według ustalonych zasad matematycznych. 1
Zabawy matematyczne z wykorzystaniem kostek do gry. 1
W wiosennym ogrodzie - dzielenie jako mieszczenie i podział. 1
Planujemy wycieczkę – obliczenia pieniężne. 1
Bawię się i liczę – gry edukacyjne. 1
Minął rok szkolny – obliczenia kalendarzowe. 1
Razem: 30 godzin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.