X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16875
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
mgr Anetty Michalak
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie

OKRES STAŻU: 2 lata 9 miesięcy, od 01.09.2012 roku do 31.05.2015 roku
OPIEKUN STAŻU: ........

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz.674)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. nr 260, poz. 2593 oraz z 2007r. nr 214, poz.1580)


Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku,
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)

Czynności organizacyjne
Organizacja własnego doskonalenia zawodowego

Zadania
Forma realizacji
Dowody realizacji
Termin
(Tabela - dop. red.)

Przygotowanie do awansu zawodowego • złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• zatwierdzony przez Dyrektora
przedszkola Plan Rozwoju Zawodowego
IX.2012 r.
IX.2012 r.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • gromadzenie dokumentacji
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego
• świadectwa
• dyplomy
• zaświadczenia
• scenariusze zajęć
• plany
• programy
• inne dokumenty
• ocena dorobku dokonana przez Dyrektora przedszkola okres stażu
VI.2015 r.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego
• sprawozdanie VI.2015 r.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych – samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty

4. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć
w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola

5. Określanie drogi rozwoju na podstawie analizy realizacji planu rozwoju zawodowego - udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
- protokołowanie przebiegu zebrań Rad Pedagogicznych
- rada szkoleniowa: „Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez różne metody i formy pracy”
- współpraca z rodzicami (zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne, gazetka informacyjna dla rodziców, referaty, publikacje dla rodziców)
- przygotowanie uroczystości i imprez przedszkolnych (zajęcia adaptacyjne, Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Festyn rodzinny)
- realizacja zadań wynikających z dodatkowego przydziału obowiązków dla nauczycieli
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniowe Rady Pedagogiczne, zajęcia otwarte, warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, studiowanie literatury pedagogicznej
- tworzenie własnego warsztatu pracy – materiały i pomoce dydaktyczne, dekoracja sali, wypracowane dokumenty
- zajęcia koleżeńskie
- znajomość prawa oświatowego ( Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty oraz stosowne rozporządzenia
- poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:
• analiza przepisów prawa oświatowego
• śledzenie informacji na stronach internetowych MEN i KO
• warsztat „Jak zostać nauczycielem mianowanym – awans zawodowy”- ODN Kalisz
- współpraca z opiekunem stażu:
• zawarcie kontraktu
• ustalenie terminów spotkań
• przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do dyrektora
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, konsultacja merytoryczna i metodyczna, opracowanie scenariuszy zajęć oraz ich analiza
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli przedszkola
- prowadzenie zajęć/ uroczystości przedszkolnych w obecności dyrektora
- doskonalenia warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Stosowanie aktywnych metod pracy z dziećmi w procesie dydaktycznym
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
• Opracowanie pomocy dydaktycznych
- opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Zabawy z literkami”
- prowadzenie dokumentacji zgodnie z kryteriami przedszkola
oraz dokumentacji związanej z awansem zawodowym
- zbieranie informacji zwrotnych o skuteczności oddziaływania w procesie wychowawczo – dydaktycznym
• Analizowanie własnych działań poprzez zastosowanie technik ewaluacyjnych pracy z dziećmi
• Ankiety ewaluacyjne dla rodziców uczestniczących w zajęciach otwartych -zgodnie z harmonogramem
- zgodnie z harmonogramem
- listopad 2012 r.
- cały okres stażu
- zgodnie z harmonogramem uroczystości
-zgodnie z przydziałem czynności
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- dwa razy w roku
- wrzesień, październik
- cały okres stażu
- wrzesień 2012 r.
- wrzesień 2012
- wrzesień 2012
- przy okazji uroczystości przedszkolnych, zajęć otartych
- przy okazji uroczystości, zajęć otwartych
- raz w roku
- przy okazji uroczystości przedszkolnych i zajęć otwartych
- zgodnie z harmonogramem
- cały okres stażu
- raz w roku
- cały okres stażu
- rok szkolny 2013/2014
- cały okres stażu
- cały okres stażu - protokoły
- protokoły
- opracowane materiały
- listy obecności na zebraniach, zeszyt rozmów z rodzicami
- scenariusze uroczystości, dokumentacja zdjęciowa
- scenariusze, zdjęcia
- zaświadczenia
- pomoce dydaktyczne, zdjęcia
- scenariusze zajęć
- teczka „Awans zawodowy”
- notatki własne
- zaświadczenie
- kontrakt
- harmonogram hospitacji
- projekt planu rozwoju zawodowego, wniosek o rozpoczęcie stażu
- scenariusze zajęć
- scenariusze zajęć
- notatki
- scenariusze zajęć
- notatki hospitacyjne
- plany miesięczne, scenariusz zajęć, pomoce dydaktyczne
- scenariusze zajęć,
- pomoce dydaktyczne, zdjęcia,
- program, adnotacje w dzienniku, scenariusze,
- dokumentacja przedszkola,
- karty ewaluacyjne,
- analiza ankiet rodziców dotycząca zajęć otwartych


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci, podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

2. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

3. Podejmowanie działań związanych z tematyką europejską, patriotyczną, prozdrowotną, ekologiczną
i ich ewaluacja - obserwacja i analiza możliwości dzieci (obserwacja, zebrania i rozmowy indywidualne z rodzicami, diagnoza wstępna i końcowa)
- organizowanie wycieczek i spacerów po najbliższej okolicy
- organizacja wycieczek wyjazdowych
- zorganizowanie uroczystości/ spotkań o charakterze rodzinnym
- współorganizowanie uroczystości okolicznościowych
/ o charakterze rodzinnym – Festyn
- nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi
- wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie,
- spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz z pleszewską Strażą Miejską
- zwiedzanie pleszewskich zakładów pracy celem poznania różnych zawodów
- zaproszenie rodziców na zajęcia w przedszkolu ( czytanie bajek lub poznanie ich zawodów)
- uczestniczenie w różnych akcjach ( np. happeningu z okazji Dnia Ziemi)
– organizacja Przeglądu Poezji Dziecięcej Ulubione Wiersze Przedszkolaka
- współpraca ze szkołami
• zaproszenie i przedstawienie dla uczniów ze szkoły w przedszkolu)
• spotkania w szkołach
- praca metodą projektu
- zdobywanie wiedzy o rozwoju dzieci, współpraca z ich rodzicami
- opracowanie planów pracy dla dzieci z trudnościami i prowadzenie pracy indywidualnej
- opracowanie planów pracy dla dzieci zdolnych i prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi zdolnymi
- praca w zespole do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- realizacja programów dodatkowych
- organizacja koncertu ekologicznego
- udział w konkursach
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- zgodnie z harmonogramem
- maj
- cały okres stażu zgodnie z rocznym planem przedszkola
- rok szkolny 2013/2014
- rok szkolny 2013/2014
- zgodnie z planem pracy
- w miarę możliwości rodziców,
- zgodnie z harmonogramem
- zgodnie z harmonogramem
- rok szkolny 2012/2013
- rok szkolny 2013/2014
- dwa razy w roku
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- w miarę potrzeb
- cały okres stażu
- styczeń/luty 2013
- cały okres stażu - listy obecności, arkusze obserwacji i diagnozy, sprawozdania)
- karty wycieczek i spacerów, scenariusze, adnotacje w dzienniku
- scenariusze uroczystości/spotkań, adnotacje w dzienniku, zdjęcia
- dokumentacja zdjęciowa na stronie internetowej przedszkola i notatka w gazecie lokalnej
- adnotacje w dzienniku, karty wycieczek/ spacerów, scenariusze, zdjęcia
- adnotacje w dzienniku, planach pracy, karty wycieczek/spacerów, zdjęcia
- adnotacje w dzienniku, planach pracy, karty wycieczek /spacerów, zdjęcia,
- adnotacje w dzienniku, zdjęcia,
- adnotacje w dzienniku, planach pracy, karty wycieczek/spacerów, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola lub w gazecie
- notatki, zdjęcia
- karta wycieczki/ spaceru, zapisy w dzienniku, zdjęcia
- konspekt, zapisy w dzienniku, zdjęcia
- arkusze obserwacji
- plany pracy z dziećmi z trudnościami
- plany pracy z dziećmi zdolnymi, zapisy w dzienniku, udział w konkursach
- zapisy w planach
- karta indywidualnych potrzeb dziecka
- zapisy w dzienniku, karty wycieczki/ spaceru, scenariusze, zdjęcia, karty ewaluacyjne
- scenariusz, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola lub w gazecie
- zdjęcia, kopie dyplomów


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela i w życiu zawodowym - wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela ( przygotowanie potrzebnych dokumentów: scenariusze zajęć, plany miesięczne, plany pracy indywidualnej, karty ewaluacyjne, karty pracy oraz opracowywanie pomocy dydaktycznych)
- wykorzystanie Internetu do wyszukiwania materiałów potrzebnych do zajęć
- tworzenie gazetek tematycznych, dekoracji z wykorzystaniem komputera
- opracowanie zaproszeń na uroczystości przedszkolne oraz przekazywanie informacji dla rodziców
- prowadzenie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej z gazetą lokalną „Życie Pleszewa”
- aktualizacja strony internetowej przedszkola
- wykonanie prezentacji multimedialnej „Nasze przedszkole”
- korzystanie z własnego komputera, drukarki i Internetu podczas przygotowania planu rozwoju zawodowego nauczyciela
oraz sprawozdania z jego realizacji
- opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju
oraz sprawozdania z przebiegu stażu - cały okres stażu
- cały okres stażu
- systematycznie
- w miarę potrzeb
- zgodnie z harmonogramem uroczystości
- systematycznie
- maj 2013
- sierpień/ wrzesień 2012
- maj/czerwiec 2015
- wrzesień 2012
- czerwiec/ lipiec 2015 - scenariusze, plany miesięczne, plany pracy indywidualnej, karty ewaluacyjne, karty pracy, materiały dydaktyczne
- pomoce dydaktyczne
- zdjęcia
- zaproszenia
- gazeta lub nr wydania
- adres strony przedszkola WWW
- prezentacja
- plan rozwoju zawodowego nauczyciela, sprawozdanie
- adresy strony WWW


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty - aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w trakcie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli
- korzystanie ze zbiorów Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej
- wzbogacanie własnej biblioteki
- diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
- praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz przejawiającymi trudności
- konsultacje z innymi nauczycielami - systematycznie
- w miarę potrzeb
- w miarę potrzeb
- w miarę potrzeb
- systematycznie
- w miarę potrzeb - zaświadczenia
-wykaz literatury, notatki lub recenzje
- czasopisma pedagogiczne, pozycje książkowe
- arkusze diagnostyczne, zapisy w dzienniku
- plany pracy indywidualnej
- notatki własne


§ 7 ust. 2 pkt 5
Znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż - analiza dokumentacji przedszkolnej ( statut przedszkola, roczne plany pracy przedszkola, regulaminy, programy, plany nadzoru pedagogicznego, koncepcja pracy przedszkola oraz innej dokumentacji przedszkola)
- udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych
- aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie przepisów prawa oświatowego ( Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, przepisy BHP, rozporządzenia, Konwencja o Prawach Dziecka, deklaracja Praw Człowieka)
- aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach WWW.
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego. - wrzesień/ październik
- zgodnie z harmonogramem
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu - akty prawne, dokumenty przedszkola
- protokoły
- wykaz dokumentów
- wykaz czasopism, adresy stron WWW
- wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.