X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16871
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Jadwiga Błaż
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
mgr XXX
Imię i nazwisko dyrektora placówki oświatowej:
mgr XXX
Nazwa placówki oświatowej:
Przedszkole Samorządowe Nr 2
im. Marii Konopnickiej w Brzozowie
Okres stażu:
2 lata i 9 miesięcy: 01.09.2012r. – 31.05.2015r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:

• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z póź. Zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580).


§ 7 ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

Zadanie:
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
a) Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu,
b) adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela;

• Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku;

• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku oraz wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;

• Uaktualnianie wiedzy nt. awansu poprzez in¬dywidu¬alne studium prawa oświa¬towego (portale internetowe oraz czasopisma fachowe);

• Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego, w tym zmian w przepisach.


Zadanie:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:
• Ustalenie zasad współpracy;

• Sporządzenie kontraktu (umowy o współpracy pomiędzy stażystą i opiekunem stażu);

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza;
• Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania ich i ewaluacji;
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Zadanie:
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Stosowanie w procesie dydaktycznym innowacyjnych metod nauczania oraz poszukiwanie nowych, ciekawych form pracy;

• Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy: gromadzenie fachowej literatury, budowanie i organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych, niezbędnych do realizacji zaplanowanych zajęć;

• Prowadzenie zajęć/ćw. gimnastycznych z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci z grupy;

• Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora;

• Uczestniczenie w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli w placówce;

• Przygotowywanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkola;

• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.


Zadanie:
Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji obowiązującej w placówce oraz innej związanej ze specyfiką placówki.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Prowadzenie dziennika zajęć;

• Dokonanie oceny poziomu rozwojowego dziecka za pomocą Arkusza obserwacji rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

• Opracowanie własnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych do pracy z dziećmi posiadającymi Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;

• Przygotowanie opinii o dzieciach do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

• Sporządzanie semestralnych i rocznych sprawozdań z zakresu funkcjonowania dziecka;

• Prowadzenie zeszytów obserwacji dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Zadanie:
Uczestniczenie w pracach or¬ganów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb placówki.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym;

• Ustalanie wraz z innymi nauczycielami harmonogramu uroczy¬stości i imprez przedszkolnych oraz czynne uczestnictwo w ich przygotowaniu i prowadzeniu;

• Uczestniczenie w wyjazdach na zajęcia hipoterapii z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zadanie:
Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego: udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych;

• Udział w zewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego: udział w różnego rodzaju kursach (np. kurs n/t awansu nauczyciela kontraktowego, itp.), szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych w celu poszerzania, doskonalenia wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podnoszenie kompetencji i umiejętności pedagogicznych, wychowawczych;

• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
a) studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej,
b) korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli;

• Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.


Zadanie:
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji obowiązującej w placówce;

• Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Zadanie:
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań w formie referatów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć.


§ 7, ust.2, pkt.2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadanie:
Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej, problemów oraz potrzeb.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Bliższe poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego (przeprowadzanie rozmów z rodzicami);

• Systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka (analiza dokumentacji dziecka: orzeczenia i opinie Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej, zaświadczenia i dokumentacja medyczna);

• Prowadzenie obserwacji mających na celu poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci – zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. arkusze obserwacji dziecka);

• Współpraca ze specjalistami: psychologiem, logopedą – kontakt z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

Zadanie:
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Współudział w opracowywaniu planów współpracy z rodzicami;

• Stały, systematyczny kontakt z rodzicami – współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym, indywidualne rozmowy z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej;

• Współorganizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi;

• Współorganizowanie z innymi nauczycielami uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci;

• Włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole – zapraszanie do czynnego uczestnictwa m. in.
w uroczystościach, wycieczkach, festynach, itp.;

• Pedagogizacja rodziców (współorganizowanie spotkań dla rodziców z przedstawicielami instytucji wspierającymi proces wychowania dziecka).

Zadanie:
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Udział w lokalnych imprezach środowiskowych (spotkania, festyny, koncerty, itp.) – przygotowywanie dzieci do występów podczas w/w spotkań;

• Nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejska Biblioteka, ośrodek zdrowia, Komenda Policji, Straż Pożarna;

• Współorganizowanie spotkań
z ciekawymi ludźmi (autorzy książek dla dzieci, policjant, lekarz) oraz wyjść do różnych instytucji: poczta, prokuratura, itp.;

• Organizowanie konkursów ukierunkowanych na zagadnienia profilaktyczne;

• Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

• Promowanie placówki poprzez pisanie artykułów dotyczących wydarzeń z życia przedszkola na stronę internetową Brzozowa (www.brzozow.pl), do gazety „WIADOMOŚCI BRZOZOWSKIE” oraz na przedszkolnego bloga (www.przedszkole2.blox.pl).


§ 7, ust.2, pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

Zadanie:
Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Korzystanie z Internetu i encyklopedii multimedialnych w celu wyszukiwania i drukowania potrzebnych informacji dotyczących prawa oświatowego.

Zadanie:
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz wykorzystanie komputera podczas zajęć z dziećmi.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Opracowywanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz scenariuszy zajęć za pomocą techniki komputerowej;

• Wykorzystywanie w czasie zajęć komputera w celu przekazania/wizualizacji pewnych informacji dla dzieci (prezentacje w programie Power Point);

• Wdrażanie dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci Internet.


Zadanie:
Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji przedszkolnej, scenariuszy zajęć, ogłoszeń itp.;

• Redagowanie gazetki dla rodziców/artykułów z wykorzystaniem edytora Microsoft Word i programu graficznego Paint oraz drukarki;

• Opracowywanie technikami komputerowymi kart pracy dla dzieci.

Zadanie:
Prezentacja i promocja działań przedszkola poprzez prowadzenie przedszkolnego bloga.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Publikowanie artykułów, zdjęć, wiadomości o różnych wydarzeniach i uroczystościach mających miejsce w placówce na prowadzonym blogu;

• Systematyczna aktualizacja prowadzonego bloga.

Zadanie:
Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielkami.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;

• Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;

• Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową koleżankom z pracy.

Zadanie:
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.


(§ 7, ust.2, pkt.4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


Zadanie:
Aktualizacja i poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i dydaktyki poprzez różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego i samokształcenia.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Aktywna praca nad samokształceniem, korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej, zapoznanie się
z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z wymienionych obok dziedzin (nowości książkowe, czasopisma);

• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, itp..


Zadanie:
Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

• Szeroka współpraca z nauczycielami przedszkola podczas realizacji zadań opiekuńczo– wychowawczo–dydaktycznych;

• Uczestniczenie w opracowaniu Koncepcji Pracy Przedszkola na najbliższe lata.


Zadanie:
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej oraz systemu motywacyjnego;

• Rozmowy i konsultacje z rodzicami dyrektorem i innymi nauczycielami;

• Współpraca z rodziną w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w formie pedagogizacji;

• Diagnoza umiejętności i potrzeb edukacyjnych dziecka, obserwacja pod kątem występowania trudnych zachowań;

• Planowanie pracy opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dz.


§ 7, ust.2, pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż.

Zadanie:
Znajomość przepisów i umiejętność posługiwania się nimi oraz aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie
prawa oświatowego.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Systematyczne analizowanie przepisów regulujących proces awansu zawodowego nauczyciela;

• Aktualizowanie wiadomości na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez systematyczne zapoznawanie i studiowanie treści aktów;

• Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, szkoleniowych.


Zadanie:
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola.

Formy działań podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego:

• Analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: Statutu przedszkola, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów;

• Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzprzedszkolne;

• Stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej;

• Realizacja zasady pięciopodziału w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.Zatwierdzam do realizacji
........................................
(podpis nauczyciela odbywającego staż)


................................. ........................................
Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.