X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16882

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania do wykonania
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu „Tyflopedagogiki”, a także kursu „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”

Rok szkolny 2012/2013

Zaświadczenia i świadectwa

Poznanie procedur awansu zawodowego poprzez ukończenie formy doskonalenia zawodowego: „Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego” Cały okres stażu Sprawozdanie, zaświadczenie
Opracowywanie indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wrzesień
rok szkolny 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
Adnotacje w dzienniku, potwierdzenia dyrektora

Rozwijanie zamiłowań czytelniczych dzieci –
„W przyjaźni z książką”. Włączenie się do akcji „Poczytaj mi, przyjacielu” Cały okres stażu Potwierdzenia dyrektora, sprawozdania
Wdrożenie do codziennej pracy metody „Porannego kręgu” Cały okres stażu Własne scenariusze zajęć, sprawozdania, zapisy w dzienniku
Podejmowanie działań w celu przygotowania dzieci do korzystania z dóbr kultury – współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną im. Apolinarego Szeluty w Słupcy
Na bieżąco
Zapisy w dzienniku, sprawozdania

Utworzenie na terenie oddziałów przedszkolnych wolontariatu dziecięcego
Cały okres stażu
Potwierdzenia dyrektora szkoły, sprawozdania, raporty, zapis w dzienniku

Włączenie rodziców do współdecydowania w sprawach oddziałów przedszkolnychi uczestniczenia w podejmowanych działaniach.
Na bieżąco
Sprawozdania, potwierdzenia dyrektora, adnotacje w dzienniku
Praca w zespole do spraw udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Na bieżąco
Potwierdzenia dyrektora, sprawozdania

Udział w tworzeniu Planu Pracy Szkoły, praca w zespole ewaluacyjnym Cały okres stażu Potwierdzenia dyrektora, sprawozdania
Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów
do doskonalenia efektów nauczania i wychowania
Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku, sprawozdania
Dokumentowanie własnych działań
Na bieżąco
Sprawozdanie
Wstępna ocena własnych możliwości, umiejętności, osiągnięć
Wrzesień 2012 r.
Własny arkusz samooceny


§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera
Na bieżąco
Sprawozdania

Poszerzenie kompetencji w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informacyjną, znajomość podstawowych programów komputerowych, takich jak: Exel, Word, PowerPoint
Na bieżąco
Sprawozdania, zaświadczenia ukończonych form doskonalenia zawodowego w zakresie programów: Word, Exel, PowerPoint

Realizowanie projektu edukacyjnego Necio skierowanego do dzieci w wieku 4-6 lat, którego celem jest poznanie zasad bezpieczeństwa w Internecie
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, wpis w dzienniku lekcyjnym

Propagowanie wśród dzieci portali poświęconych bezpieczeństwu w Internecie
Cały okres stażu Scenariusze zajęć, wpis w dzienniku lekcyjnym

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego Na bieżąco Potwierdzenia dyrektora, zapisy w dzienniku
Wykorzystanie poczty elektronicznej do korespondencji z rodzicami, nauczycielami, organizatorami konferencji, warsztatów metodycznych i kursów
Na bieżąco
Sprawozdanie

Nawiązanie współpracy z Internetowym Ośrodkiem Doskonalenia nauczycieli poprzez ukończenie e - learningowych form doskonalenia nauczycieli
Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia
Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programów: Power Point i OpenOffice.org Impress
Cały okres stażu
Płyta CD z prezentacjami

Prowadzenie koła zainteresowań dla dzieci z oddziałów przedszkolnych pod nazwą „Zabawy z językiem migowym” Rok szkolny 2013/2014 Wpis w dzienniku
Realizowanie kursów e – learningowych znajdujących się na platformie Dziecko w sieci, przeznaczonych dla dzieci 5- 6 letnich
Na bieżąco
Zapis w dzienniku, scenariusze zajęć

Wykorzystanie edukacyjnych gier dydaktycznych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych o Internecie
Na bieżąco
Zapis w dzienniku

Organizowanie spotkań zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej z rodzicami, przekazywanie informacji na temat metod, sposobów udzielania pomocy, a także efektów pracy
Co najmniej dwa razy w roku przez cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku zajęć, sprawozdania, notatki z przeprowadzonych spotkań

Pełnienie dyżurów dla rodziców i nauczycieli
Jeden raz w miesiącu przez cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku

Prowadzenie notesu korespondencyjno – informacyjnego z rodzicami Na bieżąco Notes korespondencyjny
Aktualizowanie gabloty informacyjnej dla rodziców
Na bieżąco
Gablota informacyjna

Tworzenie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w oparciu o program „VULCAN” Kwiecień cały okres stażu Karta informacyjna, potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Ukończenie kursów: „Komunikacja interpersonalna w pracy opiekuna stażu”, „Warsztat pracy opiekuna stażu”
Rok szkolny 2012/2013
Zaświadczenia ukończonych form doskonalenia zawodowego

Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Rok szkolny 2012/2013, 2013/2014 Potwierdzenie dyrektora
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
Cały staż
Własne scenariusze zajęć

Publikacja własnych materiałów na własnej stronie internetowej
Cały staż
Adres strony internetowej

Umieszczenie na platformie INTER EDUKACJA kursów z dziedziny pedagogiki
Cały okres stażu
Strona platformy edukacyjnej

Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych z zakresu języka migowego
Rok szkolny 2013/2014
Własny scenariusz warsztatów

Przekazanie do biblioteki szkolnej prezentacji multimedialnych i własnych materiałów
Na bieżąco
Własne prezentacje multimedialne i scenariusze zajęć

Zamieszczenie na stronie internetowej miesięcznika „Bliżej Przedszkola” własnych scenariuszy zajęć w ramach realizowanych projektów edukacyjnych, a także raportów
Na bieżąco
Adres strony internetowej


§ 8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Realizacja projektów: „Książka dla szpitala”, „Książka dla malucha”
Cały staż Certyfikat realizacji projektu, zaświadczenia
Wdrożenie projektu edukacyjnego „Bliżej pieska” wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych
Cały staż
Certyfikat realizacji projektu, zaświadczenia

Koordynowanie ogólnopolskiego programu ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Październik – czerwiec
Cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikat

Prowadzenie koła zainteresowań pod nazwą „Jestem Przyjacielem Natury” Cały okres stażu Plan pracy koła zainteresowań, zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
Realizowanie zajęć „Klub Wiewiórka” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I - III
Cały staż
Wpisy w dzienniku

Zorganizowanie apelu na temat bezpieczeństwa „Bezpieczne święta z wiewiórką”
Grudzień cały okres stażu
Własny scenariusz uroczystości

Zorganizowanie obchodów „Urodziny Misia Teddy” Październik rok szkolny 2012/2013 Własny scenariusz uroczystości
Pomoc w przygotowywaniu uroczystości „Święta Patrona Szkoły” i Dni Otwartych dla rodziców i dzieci przedszkolnych
Cały okres stażu
Potwierdzenia dyrektora

Organizowanie akcji „Dzień Dobrych Uczynków”
Maj/ czerwiec cały okres stażu
Własny scenariusz akcji

Diagnozowanie trudności pojawiających się u dzieci –
założenie karty indywidualnych potrzeb dziecka, konstruowanie planu działań wspierających
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku, notatki, sprawozdania, potwierdzenie dyrektora

Prowadzenie obserwacji dzieci 5 – 6 letnich Na bieżąco Karta obserwacji dziecka
Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek, uroczystości, dyskotek
Cały staż
Regulaminy, harmonogramy wycieczek


§ 8 ust.2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzałkowie – współorganizowanie akcji „Jesteśmy świętymi Mikołajami”
Grudzień cały okres stażu
Sprawozdanie

Włączenie się do akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – przygotowywanie dzieci do konkursów Na bieżąco Regulaminy konkursów, sprawozdania
Organizowanie akcji ekologicznych – współpraca z Fundacją ekologiczną „ARKA”
Na bieżąco
Sprawozdania, raporty

Zachęcanie dzieci i włączenie się w ogólnoszkolną zbiórkę baterii i nakrętek
Cały okres stażu
Sprawozdania

Koordynowanie zbiórki maskotek i książek – przekazanie darów do szpitali – współpraca z Samorządem Uczniowskim
Cały okres stażu
Sprawozdania, raporty z przeprowadzonych akcji

Współpraca z UNICEF – koordynowanie II edycji projektu „Wszystkie kolory świata”
Na bieżąco
Sprawozdania

Rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie agresji – współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora
Wdrożenie dzieci do zdrowego odżywiania się – współpraca z pielęgniarką szkolną
Na bieżąco
Sprawozdanie

Rozwijanie bezpieczeństwa – organizowanie akcji „Bezpieczne wakacje” we współpracy z Policją Cały okres stażu Raport, sprawozdania
Organizowanie spotkań z „Ludźmi czynu” – współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Strzałkowie
Na bieżąco
Sprawozdania

Zbiórka karmy dla zwierząt –przekazanie karmy do Schroniska dla Zwierząt w Katarzynowie
Maj/czerwiec cały okres stażu
Sprawozdanie przeprowadzonej zbiórki


§ 8 ust.2 pkt. 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Uzyskanie kompetencji zawodowych Cały okres stażu Świadectwa, dyplomy
Praca metodą projektu
Cały okres stażu
Wpis w dzienniku

Praca z dziećmi utalentowanymi
Na bieżąco
Wpis w dzienniku

Publikacja własnych materiałów
Cały okres stażu
Zaświadczenia o publikacji


§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zanalizowanie i opisanie dwóch przypadków rozpoznania
i rozwiązania problemów wychowawczych i edukacyjnych Cały okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków
Zapoznanie się z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno -pedagogicznej, wyznaczenie celu działań, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu, ewaluacja
Cały okres stażu
Sprawozdania, notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.