X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1681
Przesłano:

Scenariusz zajęć świetlicowych: "Piękno wiosennego świata w słowach, obrazach, muzyce"

Temat bloku: Wiosna w pełni.
Temat dnia: Piękno wiosennego świata w słowach, obrazach, muzyce.

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
- rozbudzanie gotowości do samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
- doskonalenie umiejętności dokonywania działań matematycznych z zakresu: +, -, *, /;
- ukazanie zwiastuna wiosny (bociana) za pomocą pracy plastycznej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- potrafi rozwiązać zagadkę;
- rozumie znaczenie przysłów o miesiącu kwietniu;
- potrafi z rozsypani sylabowej ułożyć określenia dotyczące miesiąca kwietnia;
- ułoży hasło z alfabetu Morse’a;
- wymieni charakterystyczne cechy wiosny;
- uzupełni tekst;
- wykaże sprawność rachunkową;
- poprawnie porządkuje liczby;
- aktywnie uczestniczy w zabawie;
- potrafi śpiewać znane piosenki;
- potrafi wykonać pracę plastyczną;
- aktywnie uczestniczy w zajęciach, stara się uważnie słuchać poleceń nauczyciela.

Metody:
- słowna: swobodne wypowiedzi, „burz mózgów” wiersz;
- praktycznego działania: układanie rozsypanki sylabowej;
- twórczego rozwiązywania problemów: rozwiązywanie zagadki, odczytywanie hasła z alfabetu Morse’a, układanie hasła z układanki liczbowo-literowej.

Formy pracy:
- zbiorowa,
- praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
- płyta CD z nagraniem piosenek, chmurki i słońca obrazujące nastrój, rozsypanka sylabowa (określająca miesiąc kwiecień), alfabet Morse’a (hasło: Przyroda to bezcenny skarb), układanka liczbowo-literowa z hasłem „Bocian”, ilustracje przedstawiające wiosnę, szablony bocianów, bibuła, papier kolorowy, ciekawostki o bocianach.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

- Sprawdzenie aktualnego nastroju dzieci.
chmurka niebieska (nastrój ponury)
słońce żółte (jesteście zadowoleni, radośni)

- „Burza mózgów” - Dlaczego dzisiaj macie taki nastrój? („Dlatego, bo …”).

- Wspólne śpiewanie I zwrotki i refrenu piosenki pt.: „Uśmiech”.

Miły uśmiech na twej twarzy rozpogodzi chmurny dzień i rozświetli każdy cień. (2 x)
Z uśmiechem ucz się żyć, na pewno nic nie stracisz.
Gdy uśmiech szczery masz, to łatwo się wzbogacisz.

- Wypowiedzi dzieci na temat – „ Kiedy jest nam radośnie, wesoło?”.

- Słuchanie zagadki i podanie jej rozwiązania.

Zagadka: Słońce mocniej już przygrzewa, w pierwsze listki stroi drzewa, więc weselej jest na świecie, gdy króluje (kwiecień).

- Rozmowa na temat miesiąca kwietnia.

- Przysłowia o miesiącu kwietniu i analiza ich?
• „ Czasem kwietnia pora letnia, czasem zwiedzie w marzec zjedzie”;
• „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”;
• „ W kwietniu posusza, nic z ziemi się nie rusza”;
• „ Grzmot w kwietniu – dobra nowina, już szron roślin nie pościna”.

- Słuchanie wiersza pt. „Kwiecień” i porównanie jego treść z myślami wypowiedzianymi w przysłowiach.

„Kwiecień”

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
Półwiosenny, półzimowy, nie każdemu bywa zdrowy.
To zaświeci błyskawicą, to zasypie twarz śnieżycą.
Imię swoje zdobi kwiatem. Nieraz zimę splata z latem.
A w ogóle chytra sztuka. Bacz, by ciebie nie oszukał.
- Układanie określeń „kwietnia” z rozsypanki sylabowej.
Kwiecień – ple-cień, pół-wio-sen-ny, i- mię swo-je zdo-bi kwia-tem, pół-zi-mo-wy, zaś-wie-ci błys-ka-wi-cą, za-sy-pie twarz śnie-ży-cą, zi-mę spla-ta z la-tem, chyt-ra sztu-ka

- Piosenka „Wiosna”.

- Rozmowa na temat treści piosenki.

- Zabawa „Deszcz pada, słonko świeci”

- Słuchanie odgłosów ptaków z płyty CD.

- Układanie hasła z alfabetu Morse’a.

Przyroda to bezcenny skarb
- Wytłumaczenie przez dzieci znaczenia ułożonego i odczytanego hasła.
- Rozmowa na temat „Światowego Dnia Ziemi” – 22 kwietnia.
- Apel do wszystkich ludzi (abyśmy dbali o nasze środowisko).
- Uzupełnianie tekstu przez dzieci, w celu podsumowania wiadomości dotyczących zmian zachodzących w kwietniu.

Jest już … . Mocniej grzeje … . Czasem niebo zasnują … i wtedy pada … albo nawet … . Z ciepłych krajów powróciły … i budują … . Obudziły się pierwsze … . Zakwitły też wiosenne … . Wokoło zieleni się młoda … . Lubimy wiosnę, bo … .

- Przypomnienie nazw ptaków, które wracają z ciepłych krajów.

- Ułożenie rozsypanki liczbowo-literowej (dzieci wykonują działania i układają liczby od najmniejszej do największej).
6 + 8 = 14 C 36 : 6 = 6 B 65 – 4 = 61 N 17 + 9 = 26 I
27 : 3 = 9 O 5 * 8 = 40 A

- Odczytanie hasła (BOCIAN).

- Odrysowywanie przez dzieci sylwety i wyklejanie go (kolorowy papier, bibuła, kredki, makulatura).

- Czytanie przez nauczyciela ciekawostek o bocianach podczas wykonywania prac przez dzieci.

- Wystawka i ocena prac.

- Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.