X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16563
Dział: Gimnazjum

Program własny zajęć artystycznych - Rytm, ruch, muzyka

Pogram własny zajęć artystycznych w gimnazjum w zakresie muzyki i tańca - "Rytm, ruch, muzyka"


„ Rytm to ruch,
Ruch to taniec,
Taniec to niesłyszalna muzyka”

Jean Paul


I.Ogólna charakterystyka programu.

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Realizowany jest na zajęciach artystycznych z muzyki i tańca w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez jeden rok szkolny . Program został opracowany na podstawie obowiązującej podstawy programowej z dnia 23 grudnia 2008r., z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Program zakłada naukę pieśni i piosenek związanych z harmonogramem uroczystości szkolnych, naukę gry na instrumentach perkusyjnych oraz wykonanych własnoręcznie , tworzenie własnych wypowiedzi muzycznych oraz układów przestrzenno - ruchowych. Realizacja programu ma na celu umożliwić uczniom lepsze poznanie świata, a środkiem do tego będzie poznanie polskiej i europejskiej kultury muzycznej. Formy i metody pracy dostosowane są do możliwości i zainteresowań uczniów.
Jednym z ważniejszych zadań realizowanych zajęć jest to, aby młodzież dobrze bawiła się przy muzyce. Piosenki, akompaniamenty perkusyjne, układy taneczne często proponowane są przez samych uczniów, dzięki czemu mogą oni wykazać się dużą wyobraźnią i inwencją twórczą.. Muzyka i taniec pomagają w wychowaniu i kształceniu, a zajęcia artystyczne w gimnazjum poprzez indywidualną i grupową aktywność twórczą w formie zabawy, otwierają młodego człowieka na różne dziedziny życia.
Osiągnięcia uczniów powinny być prezentowane publicznie w formie występu, koncertu, aby zgodnie z założeniem realizacji celu edukacyjnego – wdrażać uczniów w uczestnictwo w kulturze i upowszechnianie kultury w lokalnej społeczności.

II.Cele zajęć artystycznych.

Cele główne:
I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem pojęć i terminów muzycznych umożliwiającym samodzielną i zespołową aktywność wykonawczą, rozumienie prostych tekstów, prowadzenie rozmów o muzyce oraz samodzielne poszukiwanie informacji o muzyce.

II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę
Uczeń tworzy wypowiedzi, świadomie wybiera ich formę i sposób realizacji, posługując się różnymi mediami takimi jak gra,śpiew, taniec, słowo mówione i pisane,nagranie, narzędzia internetowe.

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki
Uczeń jest świadomym wykonawcą i odbiorcą muzyki oraz uczestnikiem kultury muzycznej. Interpretuje wykonywane utwory zgodnie z tekstem, charakterem i funkcją muzyki;słucha muzyki, rozpoznaje i rozróżnia jej cechy, przedstawia i uzasadnia własny stosunek do słuchanego i wykonywanego repertuaru

Cele szczegółowe:

Uczeń:
poznaje ciekawy repertuar piosenek i utworów muzycznych
poznaje odmiany muzyki rozrywkowej
poznaje polską kulturę muzyczną XX i XXI w.
poznaje wartości rytmiczne nut i pauz
świadomie wybiera repertuar, dokonuje oceny jego trudności i wartości
poznaje podstawowe pojęcia muzyczne i zasady ruchu scenicznego
uczy się śpiewać ze słuchu lub przy pomocy nut poprawnie intonacyjnie z właściwym podparciem oddechowym i interpretacją
poznaje rodzaje zespołów wokalnych
poznaje definicję głosu, jego podział i rodzaje
poznaje wybrane gatunki muzyczne : musical, muzyka filmowa
poznaje kulturę muzyczną : Hip – Hop, Rock, Pop, Jazz
kształtuje świadomość własnego ciała, poczucie rytmu oraz swobodę i płynność ruchową poprzez naukę tańców różnych narodów
uczy się grac na instrumentach akompaniament do piosenek
poznaje budowę formalną utworów
nabiera nawyku uczciwej rywalizacji, biorąc udział w konkursach muzycznych
wyraża swoje uczucia, nastroje, różne stany emocjonalne za pomocą środków muzyczno - ruchowych
potrafi czerpać radość ze wspólnego śpiewu , tańca, gry na instrumentach
stosuje różne rodzaje aktywności muzycznej
poznaje i stosuje zasady zachowania estradowego

Cele wychowawcze

Uczeń:
aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska
wykazuje twórczą postawę
współpracuje z zespołem według ustalonych reguł
przygotowuje się do świadomego odbioru muzyki
dba i szanuje dobra kultury
stosuje podstawowe zasady związane ze śpiewem zespołowym
rozwija poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy indywidualnej i zespołowej
dzięki własnym osiągnięciom nabiera pewności siebie a tym samym kształtuje własną osobowość
podejmuje działania w sytuacjach trudnych
zna i stosuje zasady zachowania estradowego

III. Formy i metody pracy
- praca z tekstem
- analiza utworu muzycznego
- multimedialne środki przekazu
- praca w grupach
- praca indywidualna
- ruch przy muzyce
- ekspresja ruchowa
- udział w konkursach muzycznych
-dbałość o właściwą oprawę podczas uroczystości szkolnych
- muzykowanie na instrumentach
- śpiew solowy i grupowy

IV. Środki dydaktyczne:
instrument klawiszowy
tablica z pięciolinią
odtwarzacz CD
komputer z dostępem do internetu, tablica interaktywna
uczniowie powinni być wyposażeni w zeszyty służące zapisywaniu wiadomości i tekstów piosenek

V. Tematyka zajęć artystycznych

1.Organizacja zajęć artystycznych.
2.Wartości rytmiczne nut i pauz, notacja muzyczna. Przypomnienie wiadomości ze szkoły podstawowej.
3.Realizacja tematów rytmicznych wybijanych o różne części ciała na bazie ostinata – polirytmia.
4.Granie na zawołanie – wszystko może być instrumentem. Projekcja filmu muzycznego.
5.Akcent w muzyce i w ruchu. Regularne i nieregularne akcenty na przykładzie wybranych utworów muzycznych.
6.Mechanizm powstawania głosu ludzkiego i jego rodzaje. Zespoły wokalne.
7.Higiena i emisja głosu – ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i rytmiczne.
8.Poznanie gatunków muzyki rozrywkowej XX i XXIw.
9.Muzyka amerykańska – country i jazz. Analizowanie utworów jazzowych.
10.Muzyka rockowa, muzyka pop.
11.Najważniejsze kierunki hip -hopu.
12.Tworzenie piosenki hip – hop`owej.
13.Test: jazz, rock, pop, hip – hop.
14.W świątecznym nastroju. Nauka kolęd.
15.Muzykujemy na instrumentach. Nauka wybranej kolędy.
16.Muzyka w filmie, musical.
17.Projekcja musicalu “Koty”.
18.Ćwiczenia muzyczno – ruchowe na poczucie pulsu.
19.Realizacja ruchowa tematów rytmicznych- praca grupowa i solowa. 5
20.Śpiew, praca nad dykcją i intonacją przy piosence pt. “ Bardzo smutna piosenka retro”.
21.Taniec grecki – Zorba . Nauka kroków podstawowych.
22.Ćwiczenia kształcące słuch harmoniczny – ile słyszysz dźwięków?
23.Muzykujemy na instrumentach klawiszowych. Nauka gry utworu pt.” Oh when the Saints”.
24.Taktowanie dużymi ruchami rąk na 2,3,4 na bazie utworu muzycznego pt. “ Tango”- Astora Piazzoli.
25.Tworzenie choreografii do utworu “ Tango”- A. Piazzoli z wykorzystaniem taktowania na 3 i 4 .
26.Piosenka jest dobra na wszystko - “ Ciągle pada”- S. Krajewskiego.
27.Opracowanie wokalno - ruchowe piosenki pt. “ Don`t worry, be happy”- B. Mc`Ferrin`a.
28.Taniec żydowski – nauka kroków podstawowych.
29.Doskonalenie choreografii tańca żydowskiego.
30.“ Ciało w lustrze” - praca z partnerem.
31.Tworzenie choreografii do wybranej muzyki – praca w grupach.
32.Prezentacja własnych pomysłów choreograficznych .
33. Taniec integracyjny - “ Pata-Pata”.
34.Opracowanie instrumentalne piosenki pt. “ Wakacje”.

VI. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

Przedmioty artystyczne stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania jest bardzo trudny, ponieważ o umiejętnościach decydują uzdolnienia, a same zdolności nie mogą stanowić podstaw do oceny ucznia.
Kryteria oceny uczniów mogą być ukierunkowane przede wszystkim na zakres realizacji celów wychowawczych i kształcenia poprzez:
- czynne uczestnictwo w zajęciach oraz wykazywanie pozytywnej motywacji do zajęć
- wykazywanie pozytywnej postawy wobec stawianych zadań
- rozwijanie swoich zainteresowań
- aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym

Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia:

praktyczne ćwiczenia muzyczno -rytmiczne
motywacja do twórczej pracy
udział w konkursach muzycznych
wypowiedzi ustne
zadania domowe
aktywność , zainteresowanie, zaangażowanie w proces nauki( samodzielne przygotowanie materiałów)
śpiewanie piosenek
taniec
gra na instrumentach
kartkówki
samodzielna praca dodatkowa (np. referat)
systematyczność i estetyka prowadzenia zeszytów
aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

Przedmiotowy system oceniania - edukacja artystyczna

Na ocenę niedostateczną:
Uczeń nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą, oraz:
lekceważąco odnosi się do przedmiotu,
nie wykazuje minimalnego zaangażowania w działalność muzyczną na lekcji,
nie wykonuje najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela.
opuścił bez usprawiedliwienia większą ilość lekcji
nie wykazuje chęci poprawy.

Wymagania konieczne
Ocena dopuszczająca:
Uczeń opanował elementarne wiadomości i umiejętności określone w programie.
Korzystając z pomocy nauczyciela uczeń:
potrafi zapisać wartości rytmiczne nut i pauz
wymienić nazwy dźwięków
podejmuje próby realizacji prostych schematów rytmicznych
wymienia gatunki muzyki rozrywkowej XX i XXIw.

Wymagania podstawowe
Ocena dostateczna:
Uczeń przyswoił najważniejsze wiadomości i umiejętności.
uczestniczy w ćwiczeniach
podejmuje próby samodzielnego śpiewu i muzykowania
wymienia wartości rytmiczne
prawidłowo określa położenie nut na pięciolinii
wykonuje proste schematy rytmiczne
odtwarza słowa i melodię poznanych piosenek
wymienia i opisuje gatunki muzyki XX i XXI w.
współpracuje w grupie

Wymagania rozszerzające
Ocena dobra:
Uczeń aktywnie uczestniczy w działaniach muzycznych oraz stosuje wiedzę muzyczną w praktyce.
posługuje się podstawowymi znakami stosowanymi w notacji muzycznej
tworzy własne tematy rytmiczne
precyzyjnie wykonuje ćwiczenia rytmiczne i taneczne
chętnie śpiewa i gra na instrumentach
wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych
zna cechy i historię gatunków muzyki XX i XXIw.
wykorzystuje oznaczenia tempa, dynamiki i artykulacji w działaniach muzycznych

Wymagania dopełniające
Ocena bardzo dobra:
Uczeń opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności.
swobodnie posługuje się notacją muzyczną
potrafi zastosować w działalności muzycznej poznane wartości rytmiczne
stosuje zasady prawidłowej emisji głosu
chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach muzycznych na terenie szkoły i poza nią
potrafi stworzyć własny akompaniament do wybranej piosenki czy utworu muzycznego
wykazuje się swobodą i precyzją w wykonywaniu układów tanecznych oraz grze na instrumencie

Wymagania wykraczające
Ocena celująca
Uczeń przejawia szczególne zainteresowanie muzyką i wykazuje dużą znajomość treści poza programowych. Ponadto :
wykazuje się dużym zaangażowaniem i twórczą inicjatywą
bierze udział w konkursach muzycznych
aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu
bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.