X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16266
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Paula Stroczkowska
Posiadane kwalifikacje: ukończone studia licencjackie z przygotowaniem
pedagogicznym
Stanowisko: nauczyciel nauczania zintegrowanego

Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej

Data rozpoczęcia stażu: 14 września 2011 roku
Planowana data zakończenia stażu: 14 czerwca 2012 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Horoszko - Olszewska

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
o Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
o Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
o Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
o Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
o Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
o Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych oraz poprzez samokształcenie).


1. Zadania związane z organizacją stażu.

L.p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin realizacji

Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
• Rejestr przeanalizowanych przepisów:
a) awans zawodowy:
— Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
— Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz U z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
— Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz U z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
b) akty prawne dotyczących edukacji:
— Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
— Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zmianami
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
Wrzesień – październik 2011 r.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
• Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
• Kontrakt
Wrzesień
2011

3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
• Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
• Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
Wrzesień 2011

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp
• Scenariusze zajęć, zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenia, listy obecności
Cały okres stażu

5 Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
• Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego
Maj 2012

6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną
• Sporządzenie wniosku oraz
• Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu przygotowanie dokumentacji
dokumentacją
Maj 2012


2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły •Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Program wychowawczy, Program profilaktyczny, Wewnątrzszkolny system oceniania, Regulaminy wewnątrzszkolne, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, szkolny plan nauczania
• Notatki własne
Wrzesień – Październik 2011

2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
• Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
Cały okres stażu

3. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
• Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych
• Organizacja zajęć własnych
• Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z posiedzeń Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu

4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych
• Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów
• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
Wrzesień 2011

5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN
• Listy obecności
• Zaświadczenia
Cały okres stażu


3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
• Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen, opinii i wniosków
Cały okres stażu – raz w miesiącu

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Opracowanie scenariuszy zajęć
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
• Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
• Autorefleksja
Cały okres stażu – raz w miesiącu

3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
• Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez ZCDN
• Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
Cały okres stażu

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno — pedagogicznej • Spis literatury metodyczno — pedagogicznej
Cały okres stażu

6. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
• Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie (wydruk strony www.)
Cały okres stażu


4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo –wychowawczych ucznia
• Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
• Notatki – wnioski i refleksje
Cały okres stażu

2. Opracowanie programu wychowawczego dla klasy I
• Opracowanie celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego
• Program wychowawczy
Wrzesień 2011

3. Poznanie środowiska rodzinnego uczniów
• Rozmowy i wywiady z rodzicami
• Spotkania z pedagogiem szkolnym
• zapisy rozmów
Cały okres stażu

4. Współpraca z rodzicami
• Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie i szkole
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki
• Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna
Cały okres stażu


Plan zatwierdził:

........................................
Data i podpis dyrektora szkoły


............................ ........................................
podpis stażysty podpis opiekuna stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.