X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16263
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

JOANNA KULIG / GRAŻYNA MAJEWSKA
(IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA) / (IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU)

01.09.2011 r. 31.05.2012 r.
( DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU) ( PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4
UL. OBROŃCÓW POKOJU 13
ŁĘCZNA
(NAZWA I ADRES PLACÓWKI)

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Pogłębianie współpracy z rodzicami.


1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz wszelkie publikacje dotyczące awansu zawodowego
wrzesień 2011
plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa, zawarcie kontraktu
wrzesień 2011
zasady współpracy, wzajemnej obserwacji zajęć

3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania przedszkola
Analiza dokumentacji przedszkola:
Statut Przedszkola Nr 4,
Plan Pracy Przedszkola Nr 4, Regulaminy Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
Regulamin Pracy,
Ustawa o systemie oświaty,
Karta Nauczyciela
wrzesień, październik 2011
zapis w dokumentacji przebiegu stażu

4. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
Udział w szkoleniu BHP i analiza instrukcji BHP i ppoż., zapoznanie się z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela, rozporządzenia
wrzesień 2011
zaświadczenie o odbyciu szkolenia

5. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Opracowywanie planów miesięcznych, wpisy do dziennika zajęć, opracowywanie konspektów zajęć, prowadzenie obserwacji (działalność diagnostyczna dotycząca rozwoju wychowanków)
wrzesień – maj 2011
prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu wychowania i nauczania, konspekty, plany miesięczne.

6. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu
zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.

7. Przygotowanie projektu sprawozdania
Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
czerwiec 2011
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy
Opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej ustalonej w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego
wrzesień – maj 2011
plan zatwierdzony do realizacji

2. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
Przygotowanie i analiza z opiekunem stażu scenariuszy prowadzonych zajęć systematycznie zgromadzone scenariusze

3. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania i nauczania
Czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, specjalistycznych stron internetowych systematycznie w trakcie odbywania stażu recenzje przeczytanych książek, artykułów, notatki własne

4. Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia
Obserwacja zajęć koleżeńskich
Uczestnictwo w radach szkoleniowych okres stażu zeszyt obserwacji
referat

5. Dzielenie się posiadaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami
Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
okres stażu - portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola

6. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach.
Okres stażu
zaświadczenia o ukończonych kursach

7. Prowadzenie zajęć otwartych Przygotowanie scenariusza zajęć do zagadnienia: „Bawimy się razem”, prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu, omówienie zajęć.
marzec 2011
scenariusz zajęć

8. Współpraca z logopedą Konsultacje z Panią Dorotą Czapnik - Berej, logopedą w przedszkolu .
cały rok
potwierdzenie logopedy


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.
1. Poznanie środowiska wychowawczego dziecka
Gromadzenie dokumentacji świadczącej o rozwoju dziecka, ewentualnych problemach środowiska w jakim dziecko przebywa – diagnozowanie sytuacji środowiskowej wychowanków
systematycznie
w ciągu odbywanego stażu
notatki

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
Opracowanie ankiety dla rodziców, dotyczącej potrzeb wychowawczych, predyspozycji i zainteresowań dzieci 3 - letnich
okres stażu
arkusz ankiety

3. Współpraca z psychologiem Konsultacje z panią Patrycją Słomiany, psychologiem w przedszkolu.
cały rok
potwierdzenie psychologa

4. Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami - zebrania
- zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe
wrzesień – maj 2011
- zeszyt wychowawcy grupy


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora przedszkola
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza przeprowadzonych zajęć
raz w miesiącu
zgromadzone scenariusze, zalecenia po obserwacji

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników
raz w miesiącu
zeszyt obserwacji, wnioski z obserwacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.