X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16278
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Anna Wolniewicz

Nauczyciel wychowania fizycznego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Legnicy

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2011 r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2012 r.
Opiekun stażu: mgr Dorota Nawracaj

Legnica 20.09.2011

I.CEL NADRZĘDNY STAŻU
Podniesienie poziomu jakości pracy.

II.CEL PODRZĘDNY
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

III.CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
- Przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
- Sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
- Przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;

2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli,
oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć;

3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze, co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą w obecności, której zajęcia zostały przeprowadzone;

4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Poznawanie środowiska uczniów, ich problemów oraz nawiązanie współpracy ze środowiskiem uczniów.

6. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz zastosowanie różnorodnych metod pracy w procesie dydaktyczno – wychowawczym.


Przedłożony plan rozwoju zawodowego nauczyciela zredagowałam na podstawie analizy indywidualnych potrzeb, dotyczących doskonalenia wiedzy i własnych umiejętności w prawidłowym prowadzeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uwzględnia on podstawowe zadania nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły*(§6•ust.2 pkt 1).

(Tabela - dop. red.)

1.Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego. Poznanie i analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Opiekun stażu. Wrzesień 2011 Poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego.
2.Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrekcji z pracownikami. Obserwacja, udział w spotkaniach rady pedagogicznej. Opiekun stażu. Wrzesień 2011 r.
- Maj 2012 r. Notatki własne.
3.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu, Bezpośrednia rozmowa, pytania otwarte, hospitacje,
pisemne zawarcie kontraktu Opiekun stażu. Wrzesień 2011Potwierdzenie opiekuna stażu o zasady współpracy.
4.Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji szkoły. Opiekun stażu. Wrzesień 2011 Plan Rozwoju Zawodowego.
5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zbieranie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, konspektów zajęć.
Opiekun stażu.Cały okres stażu. Teczka stażysty.
6.Zapoznanie sięz organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły. Udział w spotkaniach rady pedagogicznej, analiza dokumentacji. Opiekun stażu. Cały okres stażu. Lista obecności na Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3
7.Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole:
- statutu szkoły
- wewnątrzszkolnych zasad oceniania,
- przedmiotowych zasad oceniania
- szkolnego programu profilaktyki
- plany wynikowe
- dzienników zajęć, rozkładów zajęć
- harmonogramu dyżurów nauczycielskich Analiza i wdrażanie do realizacji .Opiekun stażu.Wrzesień 2011 i cały okres stażu. Samodzielne wpisy w dziennikach, prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z rozkładem, pełnienie dyżurów.Samoocena
8.Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły.Analiza dokumentu, omówienie jego treści z opiekunem stażu. Opiekun stażu. Cały okres stażu.Notatki.
9.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi w szkole.Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. Opiekun stażu. Wrzesień 2011 Zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP
10.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowegoi przedłożenie go Dyrekcji szkoły. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego, autoanaliza, autorefleksja. Opiekun stażu. Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji
Stażu.
11.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Opiekun stażu. Maj 2012 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

1.Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej i programu nauczania. Opiekun stażu. Wrzesień 2011 Notatki własne
Teczka dydaktyczna
2.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach kwalifikacyjnych. Podjęcie i ukończenie form doskonalących wiedzę z nauczania przedmiotu i metodykę pracy.
Praca w Zespole Przedmiotów Sportowo-Obronnych.
Udział w lekcjach otwartych Opiekun stażu,
dyrektor, inni nauczyciele. Cały okres stażu. Wpisy w dokumentacji szkolnej
3.Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie materiałów na zajęcia, pomoce dydaktyczne itp. Opiekun stażu. Cały okres stażu. Teczka stażysty.

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
*(§6 ust.2 pkt 3).

1.Poznanie możliwości uczniów, posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu wiedzy o sporcie, zdrowym stylu życia i żywieniu. Wdrażanie form i metod pracy dostosowanych do możliwości uczniów. Indywidualizacja w procesie nauczania. Opiekun stażu,
dyrektor, inni nauczyciele. W okresie stażu. Ankiety, arkusze.
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Zapoznanie z opinia pedagogiczno-psychologiczna uczniów, poznanie ich sytuacji wychowawczej oraz problemów dydaktycznych
Zapewnienie uczniom opieki na lekcjach.
Dbałość o bezpieczeństwo uczniów.
Kształtowanie właściwych postaw moralnych.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
Analiza treści opinii poradni
Rozmowy z nauczycielami klasy
Dostosowanie ćwiczeń do możliwości uczniów
4.Współpraca z wychowawcami klasy. Rozmowy, konsultacje, spostrzeżenia (pozytywne i negatywne) dotyczące pracy dydaktyczno
– wychowawczej w danej klasie. Opiekun stażu, nauczyciele. Cały okres stażu. Potwierdzenie nauczycieli i opiekuna stażu.
5.Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w spotkaniach z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami. Opiekun stażu. Cały okres stażu. Notatki.
6.Przygotowanie INFORMATORA dla kandydatów do klasy sportowej o profilu piłka ręczna na rok 2012/2013
Spotkania z uczniami i rodzicami
Publikacja Informatora na stronie internetowej ZSO 3
Dyrektor szkoły .
Nauczyciele WF Kwiecień 2012. Informator
7.Wspomaganie uczniaw rozpoznawaniu własnych zdolności i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kształcenia.Motywowanie uczniów i zespołów uczniów do realizacji zamierzonych celów oraz monitorowanie ich osiągnięć. Opiekun stażu. W czasie trwania stażu. Scenariusze, konspekt.
8.Opieka nad uczniami w czasie pozalekcyjnym Opieka na zawodach sportowych, zajęciach popołudniowych, imprezach szkolnych, wyjazdach na wycieczki klasowe. Opiekun stażu.
Nauczyciele W czasie trwania stażu. Karty wyjść, wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych
9.Współpraca z klubem piłki ręcznej UKS9, którego zawodnicy są również uczniami ZSO3 prowadzenie treningów, wyjazdy na turnieje i obozy przygotowawcze,
organizacja turniejów w Legnicy Dyrektor szkoły
W czasie trwania stażu Potwierdzenie przez zarząd UKS9
10 Przygotowanie reprezentacji gimnazjum w piłce ręcznej chłopców Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach Nauczyciele WF Od września 2011 do lutego 2012 Komunikat SZS

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4).

1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć
obserwowanych i prowadzonych. Napisanie planu rozwoju zawodowego, opracowanie zakresu i tematów zajęć. Opiekun stażu. Wrzesień 2011 Wnioski i plan rozwoju zawodowego.
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli.Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.Opiekun stażu. Raz w miesiącu przez cały okres stażu. Arkusze obserwacji lekcji.
Wnioski z obserwacji.
3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie SKS-ów Opracowanie konspektów, scenariuszy lekcji,
analiza ewaluacji, hospitacja lekcji według wcześniej opracowanych narzędzi. Opiekun stażu. Raz w miesiącu, cały okres stażu.
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
4.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Działania autorefleksyjne,
Dokumentacja własnej pracy
Opiekun stażu. Cały okres stażu. Autorefleksja
Autoanaliza
Notatki.
5.Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, problemów oświatowych, zadań realizowanych przez nauczycielaStudiowanie prasy i literatury pedagogicznej Opiekun stażu Cały okres stażu Notatki
6.Udoskonalenie warsztatu pracy Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez:
- wykonywanie potrzebnych pomocy
- stosowanie rożnych środków dydaktycznych Opiekun stażu Cały okres stażu Konspekty, pomoce
7.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Autorefleksja, opis przyszłych planów zawodowych Opiekun stażu
Czerwiec 2012 Forma opisowa dalszego rozwoju zawodowego


Opracowała:

Anna Wolniewicz
nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy.

wg wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
(podpis nauczyciela stażysty)
........................................
(podpis, pieczęć)


........................................
(miejscowość, data)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.