X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16260
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZCYCIELA STAŻYSTY
Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu nr.7 im. „Janka Wędrowniczka”

1. Imię i nazwisko: Małgorzata Piorunowska
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
3. Data zakończenia stażu: 31.05.2012
4. Opiekun stażu: mgr Magdalena Padowicz
5. CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593) oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz przedszkola,
- poza przedszkolem
- samokształcenia
- samodoskonalenia.
6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenia sobie z nimi.
7. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Pogłębienie kontaktów z rodzicami.

1. I. PRAWIDŁOWO ORGANIZUJE SWÓJ CZAS PRACY W PRZEDSZKOLU I UMIEJĘTNIE NAWIĄZUJE KONTAKTY Z OTOCZENIEM

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
OSOBY WSPIERAJĄCE
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego:
-Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26.01.1982
-Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991
-Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
-Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 260, poz.2593 z 8 grudnia)
Wrzesień/ Październik 2011
Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego
Dyrektor przedszkola
Opiekun stażu
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
- Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.
- Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2011 Sformułowanie planu rozwoju zawodowego
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Opiekun stażu
3.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematu zajęć.
Październik 2011
Scenariusze zajęć oraz protokoły z zajęć obserwowanych Opiekun stażu
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
Wrzesień 2011- maj 2012
Dokumentacja
Opiekun stażu
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2012
Sprawozdanie z realizacji stażu
Opiekun stażu

1. II. ZNA ORGANIZACJĘ, ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

1. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji placówki, zadań i zasadach funkcjonowania przedszkola. Zapoznanie się z dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi (dzienniki, rozkłady zajęć, itp.) - Analiza dokumentacji
- Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Listopad 2011
Wpisy w dzienniku
Opiekun stażu
2. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu, przepisami przeciw pożarowymi oraz udzielania pierwszej pomocy Udział w szkoleniu.
Wg ustalonego harmonogramu
Oświadczenie o znajomości przepisów, notatki
Opiekun stażu
3. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu. - Prowadzenie gazetki dla rodziców.
- Realizacja zadań wg kalendarza imprez w przedszkolu.
-Realizacja zadań wynikających z planu rocznego przedszkola „Jestem bezpieczny w domu, przedszkolu i na ulicy”
Okres stażu
Wyniki pracy, pomoce dydaktyczne
Dyrektor
Opiekun stażu
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
- Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego.
-Publikacja scenariusza zajęć na portalu edukacyjnym.
-Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Okres stażu
Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym
Dyrektor
Opiekun stażu
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. - Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć (karty pracy, ilustracje, zdjęcia, napisy, emblematy);
- Opowiadania, zagadki, wiersze.
Okres stażu
Teczka stażysty
Opiekun stażu

1. III. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ ROZWIJANIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Okres stażu
Wg wcześniej ustalonych terminów
Wnioski z obserwacji zajęć
Notatki
Scenariusze Dyrektor
Opiekun stażu
Nauczyciel
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. - Opracowanie scenariusza zajęć.
- Konsultacja.
- Analiza.
Wg wcześniej ustalonych terminów
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość
Dyrektor
Opiekun stażu
3. Podnoszenie własnych kwalifikacji. - Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym:
• wewnątrz przedszkola,
• poza przedszkolem,
- Aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych przez ODN.
- Udział w radach pedagogicznych.
Okres stażu
Zaświadczenia ukończenia kursu
Lista obecności na radach pedagogicznych
Certyfikaty
Opiekun stażu
1. Zapoznanie z literaturą pedagogiczno- psychologiczną. Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł. - Czytanie czasopism pedagogicznych- „Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola” oraz psychologicznych – „Charaktery”
- Studiowanie literatury o charakterze pedagogiczno- psychologicznym.
- Studiowanie portali edukacyjnych Okres stażu Opiekun stażu

1. IV. POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA ORAZ UMIE POSZUKIWAĆ ŹRÓDEŁ INFORMACJI O DZIECKU

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Rozmowy indywidualne.
Okres stażu
Kwestionariusze
Opiekun stażu
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena.
Maj 2012
Sprawozdanie z okresu stażu
Opiekun stażu
5. Diagnozowanie wychowanków pod kątem zachowań, problemów wychowawczych.
- Pomoc w prowadzeniu diagnozy.
Okres stażu
Arkusze
Opiekun stażu
6. Współpraca ze środowiskiem
- Według ustalonego planu
biblioteka
muzeum
policja
– wycieczki, spacery, spotkania ze specjalistami, poznawanie ciekawych zawodów
Okres stażu
Zdjęcia
7. Nawiązanie współpracy z rodzicami.
-Pomoc w organizowaniu imprez grupowych, warsztatów dla rodziców, imprez przedszkolnych. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami. Okres stażu
Zdjęcia , scenariusz zajęć
Opiekun stażu

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
2. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
3. i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.