X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16188
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Nauczyciel mianowany:

Miejsce odbywania stażu: Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu
Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Specjalność: nauczyciel języka polskiego


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 rok
Data zakończenia stażu: 31.05.2012 rok


Wstęp

Dnia 1 września 2009 roku złożyłam wniosek do dyrektora szkoły o umożliwienie mi odbycia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego, dokonałam autoanalizy swojego dorobku nauczycielskiego i opracowałam plan rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, zgodnie ze statutem i kierunkiem rozwoju szkoły. Plan został przyjęty i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Okres stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.
Staż rozpoczęłam w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu, w którym byłam zatrudniona w latach 2000 – 2011, po czym kontynuowałam go w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu, gdzie podjęłam pracę od września 2011r. Zajęcia z młodzieżą gimnazjalną zawsze dają mi wiele satysfakcji, jednocześnie stawiają przede mną coraz to nowe wyzwania, mobilizując do stałego podnoszenia kwalifikacji i poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań. Cieszy mnie, gdy moi uczniowie rozwijają swoje zdolności, osiągają sukcesy, a przede wszystkim pokonują trudności. Na co dzień staram się stworzyć takie warunki pracy w klasie, aby każdy, nawet słaby uczeń, czuł się doceniony i miał szansę odnieść sukces na miarę swoich możliwości. Dlatego ważne jest dla mnie dobre przygotowanie uczniów do uzyskania satysfakcjonującej oceny z przedmiotu oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
Pełniąc przez cały okres stażu funkcję wychowawcy, próbowałam wpoić młodzieży odpowiednie postawy usprawniające ich funkcjonowanie w szkole i w rodzinie, oraz starałam się motywować do wszechstronnego rozwoju, eliminując niewłaściwe zachowania. Dążyłam do ukształtowania ich na dobrych, życzliwych ludzi, otwartych na problemy drugiego człowieka, chętnych do niesienia pomocy, tolerancyjnych i szczerych.
Nieodzowną pomocą w realizacji zadań planu rozwoju zawodowego była dla mnie współpraca z nauczycielami, rodzicami, szkolnym pedagogiem i psychologiem, a także innymi instytucjami. Dzięki temu moja praca wychowawcy była bardziej efektywna.
Podczas stażu dużo uwagi poświęciłam doskonaleniu własnego warsztatu pracy, pogłębiałam wiedzę i umiejętności, m.in. brałam udział w różnych formach kształcenia, stosowałam technologię informacyjną i komunikacyjną. Pragnę nadal podnosić swoje kwalifikacje i wzbogacać wiedzę, aby najlepiej służyć uczniom.

§ 8. 2. pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Efekty

(Tabela - dop. red.)

1. Udział w formach doskonalenia odpowiednio do potrzeb szkoły i nauczyciela Przez cały okres stażu brałam udział we wszystkich szkoleniach Rady Pedagogicznej. Uczestniczyłam także w kursie, warsztatach i szkoleniach:
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
(290 godz., ukończony 17 maja 2009 r., zorg. przez WOM w Opolu),
- Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
( 30 godz., ukończony 14 listopada 2009 r., zorg. przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ),
- „Komunikacja to podstawa!”
( 24 listopada 2009 r., zorg. przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe ),
- „Wykorzystanie dzieł sztuki o tematyce religijnej” ( 27 lutego 2010 r., zorg. przez WOM w Opolu ),
- „Czytanie tekstów kultury”
(25 marca 2010 r., zorg. przez WSiP Warszawa),
- „Będę nauczycielem dyplomowanym”
( 20 kwietnia 2010 r., zorg. przez Niepubliczny Ośrodek Edukacji – Wałbrzych ),
- „Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
( 22 września 2010 r., zorg. przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe ),
- „Ocenianie holistyczne w szkole i na egzaminach zewnętrznych”
( 8 listopada 2011 r., zorg. przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe ),
- Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
( 1 grudnia 2011 r., zorg. przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu ),
- Formy dziennikarskie na lekcjach języka polskiego” ( 20 marca 2012 r., zorg., przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe )
Uczestnictwo w wymienionych formach doskonalenia pomogło mi w zdobyciu kwalifikacji do nauczania w klasach zintegrowanych, do pracy z uczniem upośledzonym umysłowo oraz z uczniem o orzeczonej potrzebie kształcenia specjalnego. Przyczyniło się do urozmaicenia zajęć, zmotywowania uczniów do nauki. Wzbogaciło mój warsztat pracy jako wychowawcy, dzięki zdobyciu umiejętności diagnozy indywidualnej i grupowej. Ułatwiło mi zdobycie kwalifikacji do pracy egzaminatora. Umożliwiło realizację wymagań związanych z awansem zawodowym.
Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia zawodowego potrafię zorganizować swój warsztat pracy, wykorzystuję nowoczesne formy prowadzenia zajęć, moje lekcje są atrakcyjne dla uczniów. Ponadto pozyskałam interesujące pomoce dydaktyczne, karty pracy, materiały metodyczne, z których korzystam na swoich zajęciach.

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. Praca nauczyciela wymaga ustawicznego doskonalenia warsztatu i metod pracy. W związku z tym starałam się na bieżąco zapoznawać z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową. Uzyskaną wiedzę wykorzystywałam w praktyce. Lektura publikacji dotyczących wychowania, zagrożeń, i niedostosowania społecznego uczniów pomogła mi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zwłaszcza w pracy z klasą I A z przysposobieniem do pracy.
Stale współpracowałam z biblioteką szkolną i miejską, korzystałam z zasobów biblioteki pedagogicznej.
Przeglądałam i gromadziłam interesujące materiały z zakresu literatury pedagogicznej udostępnione w Internecie. Korzystałam z następujących adresów: www.45minut.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.oswiatowiec.pl, www.awans.net.pl, www.biblioteka w szkole.pl, www. ceo.pl, www.edux.pl www.operon.pl, www.gwo.pl, www.wsip.pl, www.eletteryWiP.pl.
Systematycznie śledziłam artykuły pojawiające się w czasopismach: „ Biblioteka w szkole”, „ Polski w Praktyce”, „Głos nauczycielski”, „Kwartalnik pedagogiczny”, „Nowa szkoła”, „Lider”, „Guliwer”, „Viktor Gimnazjalista”, „Cogito”. Dzięki systematycznemu studiowaniu fachowej literatury, specjalistycznych czasopism oraz korzystaniu ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli pogłębiłam moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania języka polskiego. Poza tym wyżej wymienione źródła pozwalają mi na możliwość wymiany informacji z innymi nauczycielami oraz dzielenie się zdobytymi wiadomościami.

3. Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną. Przez okres stażu czynnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego z języka polskiego. Przede wszystkim były to spotkania poświęcone omawianiu zagadnień dotyczących PSO, wymagań na poszczególne oceny, wyboru podręczników, organizacji konkursów przedmiotowych ( polonistycznego, ortograficznego, mitologicznego ), typowaniu uczniów do konkursów i nagród, wymianie własnych poglądów i doświadczeń, wspólne samokształcenie się, itp.
Jestem przekonana, że wiedza i wieloletnie doświadczenie nauczycieli, z którymi współpracuję w ramach tego zespołu, pomogły mi podnieść jakość pracy szkoły.
Wykonywanie wspólnych działań ułatwiło nam podejmowanie trafnych decyzji, wprowadzanie efektywnych zmian mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

4. Dostosowanie systemu oceniania do możliwości dzieci z dysfunkcjami. W pracy z uczniem wymagającym specyficznego podejścia starałam się dostosować kryteria w taki sposób, aby zapewnić realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, z uwzględnieniem występujących u ucznia trudności w uczeniu się. Aby podnieść jego samoocenę i zmotywować do poprawy istniejących słabych stron, starałam się najpierw wskazać mu jego mocne strony, a dopiero później koncentrować się na brakach. Nieodzowną pomocą były dla mnie opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, rozmowy z rodzicami i pedagogiem. Na podstawie tych informacji uzupełniałam Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia, dobierałam formy pomocy na zajęciach języka polskiego, np.
• omawianie niewielkich partii materiału, o mniejszym stopniu trudności,
• pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie,
• podawanie poleceń w prostszej formie,
• unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć,
• częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,
• unikanie pytań problemowych, przekrojowych,
• wolniejsze tempo pracy,
• odrębne instruowanie dzieci,
• zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.
Ponadto do pomocy uczniom słabym zaangażowałam grupę uczniów zdolnych. Pomysł cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Słabsi uczniowie nie tylko uzupełniali wiadomości, ale także chętniej integrowali się z zespołem klasowym.
Dostosowanie wymagań i systemu oceniania do możliwości dzieci z dysfunkcjami były przeze mnie wprowadzane na lekcjach języka polskiego i podczas zajęć wyrównawczych. Widocznym efektem mojej pracy były poprawione przez uczniów słabe oceny, a także wzrost poczucia wartości u tych dzieci i wiary w swoje możliwości, czego przykładem może być występ grupy uczniów klasy I A z przysposobieniem do pracy w przedstawieniu pt. „Trzy drzewka” ( wszystkie dzieci z opiniami poradni, ze specyficznymi trudnościami w nauce ). Dzięki koleżeńskiej pomocy zespół klasowy był bardziej zintegrowany, uczniowie zdolni zyskiwali pochwały i pozytywne oceny z zachowania.

5. Praca z uczniem zdolnym. Zachęcałam do rozwijania zdolności i talentów dzieci poprzez ich udział w konkursach przedmiotowych, zajęciach koła polonistycznego ( 2008/2009 ) oraz redakcję gazetki szkolnej pt. „GimZetka”, której byłam inicjatorem i opiekunem. Zajmowałam się promowaniem twórczości dzieci w lokalnej prasie. Inspirowałam młodzież do poszukiwań ciekawej lektury w księgozbiorze biblioteki szkolnej i miejskiej. Zachęcałam do udziału w apelach i uroczystościach, jakie przygotowywałam w ramach pracy grupy wiekowej i Samorządu Uczniowskiego. Przez cały okres stażu wykorzystywałam różne aktywizujące metody ( np . drama, metoda projektów, metoda dyskusji,
burza mózgów, drzewo decyzyjne )
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach: konkursach, występach, zajęciach Koła Polonistycznego. Udział w konkursach nauczył uczniów zasad prawidłowej rywalizacji i był dla nich szansą zaprezentowania umiejętności. Zachęciłam ich również do samodzielnego studiowania literatury przedmiotu, redagowania szkolnego wydania gazetki. Materiał prezentowany przy wykorzystaniu metod aktywizujących był łatwiej i chętniej przyswajany przez uczniów. Lekcje były ciekawe. Uczniowie mieli możliwość swobodnego wypowiadania się i rozwijania własnej kreatywności.
6. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli, zespołu przedmiotowego. W trakcie stażu prowadziłam lekcje otwarte, które pozwoliły mi na dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. Podczas zajęć starałam się wykorzystywać metody aktywizujące uczniów słabych i zdolnych. Każda lekcja otwarta była omówiona, a wnioski stawały się wskazówką do dalszej pracy. Przygotowując zajęcia otwarte wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie, a także poszukuję atrakcyjnych pomysłów. Takie lekcje pozwalają na ściślejszą współpracę z innymi nauczycielami, wymianę spostrzeżeń i doświadczeń. Ponadto prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone dają mi poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec dzieci i siebie.

7. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego. Celem zajęć wyrównawczych z języka polskiego było wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, utrwalanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności poznanych na lekcjach, a także wzmacnianie motywacji do nauki oraz przygotowanie dzieci do egzaminu z zakresu przedmiotów humanistycznych.
Uczniowie na bieżąco utrwalali wiadomości realizowane na lekcjach z zakresu literatury, gramatyki i ortografii. Poznawali treść lektur. Poprawiali oceny niedostateczne ze sprawdzianów i wypracowań. Ćwiczyli umiejętność pisania dłuższych form wypowiedzi. Rozwiązywali testy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Prowadzenie zajęć wyrównawczych było dla mnie szansą bliższej współpracy z poszczególnymi uczniami, którym przedmiot sprawia trudności. Dzięki tym zajęciom uczniowie przestali bać się języka polskiego, potrafili określić zagadnienie, którego nie rozumieją.

8. Diagnozowanie osiągnięć uczniów. Na początku roku szkolnego 2008/2009 przeprowadziłam w klasie I A sprawdzian z języka polskiego obejmujący zakres materiału szkoły podstawowej. Na zakończenie omawiania danej partii materiału przygotowywałam testy lub sprawdziany. Brałam też udział w pracach komisji sprawdzającej testy próbne z części humanistycznej dla klas III. Opracowałam wyniki sprawdzianu otwarcia w klasie I A, uwzględniając wnioski podczas realizacji materiału w ciągu roku. Na bieżąco dokonywałam analizy wyników sprawdzianów i testów z języka polskiego w trakcie całego roku szkolnego. Po dokonaniu analizy wyników testów próbnych w klasach III uwzględniałam je w dalszej pracy.

9. Współpraca z rodzicami. Będąc wychowawcą klasy w latach 2008 – 2011, angażowałam rodziców w klasowe przedsięwzięcia. Organizowałam dla rodziców spotkania ze szkolnym pedagogiem i psychologiem. Starałam się wpłynąć na kulturę pedagogiczną rodziców, omawiając w trakcie zebrań zagadnienia związane np. z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, z różnego typu uzależnieniami, z efektywnym uczeniem się dzieci w szkole i w domu.
Praca z rodzicami miała na celu nie tylko ich pedagogizację, ale również uzyskanie lepszych wyników dydaktyczno –wychowawczych w mojej klasie. Ponadto mobilizowałam rodziców do wpłat na Komitet Rodzicielski, do pomocy w organizacji imprez klasowych. Rodzice współdecydowali w organizacji wycieczek klasowych.
Uświadomiłam rodzicom, jak ważne jest wsparcie dziecka w jego dalszym rozwoju oraz rzetelna wiedza na temat czynników wpływających na kształtowanie się młodego człowieka.
Na bieżąco informowałam rodziców o wynikach nauczania dzieci, utrzymywałam stały kontakt z rodzicami dzieci sprawiających największe problemy wychowawcze i dydaktyczne.
Dzięki współpracy z rodzicami wzbogaciłam swój warsztat pracy jako wychowawca, skorzystałam z wielu cennych uwag przekazanych przez rodziców. Wspólnie wypracowaliśmy sposoby kontroli ocen, zachowania i obecności dzieci. Dobry kontakt z rodzicami zapewnił zacieśnienie więzi ze szkołą.
Wpłaty dokonane na Komitet Rodzicielski umożliwiły sfinansowanie wycieczek klasowych.

10. Promocja szkoły poprzez organizowanie uroczystości szkolnych. Wraz z uczniami klas, których byłam wychowawcą, uczestniczyłam w organizacji imprez szkolnych. Podobnie jako opiekun grupy wiekowej przygotowywałam uroczystości, wdrażając młodzież do aktywności artystycznej. Organizacja imprez szkolnych jest działaniem promującym szkołę i jest uzupełnieniem procesu kształcenia wdrażającego uczniów do aktywności w szkole. Rozwijałam zdolności i umiejętności uczniów, umożliwiłam młodzieży występ przed publicznością w szkole, w bibliotece miejskiej.


§ 8. 2. pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową w pracy zawodowej. Komputer stał się dla mnie podstawowym narzędziem pracy. Korzystając z programów komputerowych, przygotowywałam sprawdziany, testy, pomoce dydaktyczne, scenariusze oraz wszystkie niezbędne materiały związane z awansem zawodowym i pracą szkoły.
Korzystałam z encyklopedii multimedialnej i programów edukacyjnych. Dzięki stronom internetowym jestem na bieżąco z przepisami prawa oświatowego. Jest to między innymi miejsce, w którym następuje moje ustawiczne kształcenie.
Wdrażałam uczniów do pracy z programami komputerowymi i do korzystania ze stron internetowych podczas przygotowywania się do lekcji.
W programie zajęć wychowawczych podjęłam tematykę dotyczącą zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie, wady postawy, problemy ze wzrokiem i inne. Materiały opracowane na komputerze, konspekty lekcji, zestawy pomocy dydaktycznych wzbogacają mój warsztat pracy. Technologia komputerowa pozwala mi prowadzić dokumentację w sposób przejrzysty, estetyczny i uporządkowany. Przygotowane przeze mnie materiały urozmaicają zajęcia dydaktyczne, które stają się bardziej atrakcyjne.
Korzystając z zasobów Internetu, pogłębiam swoją wiedzę i udoskonalam warsztat pracy. Skracam czas przygotowania dokumentów poprzez możliwość poprawiania danych komputerowo.

2. Doskonalenie wykorzystywania Internetu w pracy zawodowej. Korzystam z komputerowych programów edukacyjnych ( np. „Dyktanda sieciowego” ) i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym. Sięgam do skrzynki pocztowej e-mail w celu przesyłania i odbierania wiadomości.
Systematycznie zapoznaję się z ofertą wydawniczą przy wykorzystaniu serwisów edukacyjnych.
Opracowuję materiały dydaktyczne, które są zamieszczane na portalu edukacyjnym www.edux.pl. Zachęcam również uczniów do umieszczania artykułów na szkolnej stronie internetowej. Wykorzystując skrzynkę pocztową e-mail, usprawniłam przepływ informacji pomiędzy mną a uczniami. Promuję szkołę poprzez zamieszczanie materiałów opracowanych przez uczniów na stronie internetowej szkoły.

3. Prowadzenie gazetki klasowej w Internecie. Nie udało mi się zmobilizować uczniów do prowadzenia klasowej gazetki internetowej. Jednak jako opiekun gazetki szkolnej pt.”GimZetka” w Publicznym Gimnazjum nr 3 wdrożyłam grupę redakcyjną do korzystania z programów edytujących, dzięki czemu powstawały kolejne wydania szkolnego pisemka. Ponadto uczniowie klasy II A, a następnie III A, których byłam wychowawcą w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011, samodzielnie opracowali komputerowo scenariusze przedstawień, w których występowali.
Członkowie Samorządu Uczniowskiego, którego byłam opiekunem w roku szkolnym 2010/2011 przygotowywali komputerowo okolicznościowe plakaty, ogłoszenia, zaproszenia.
Uczniowie klasy II B z przysposobieniem do pracy w roku szkolnym 2011/2012 zaprezentowali na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Miejskich nr 1 wywiad z komendantem ŚHP oraz artykuł zawierający własne refleksje na temat nauki w klasie przysposabiającej do pracy. Uczniowie potrafią posługiwać się technologią komputerową przy opracowywaniu określonych dokumentów. Samodzielnie wykonana przez młodzież praca rozwija ich zainteresowania, inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z komputerem, wdraża do aktywności i doskonali ich umiejętności.


§ 8. 2. pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego – język polski oraz działaniach wychowawców. Systematycznie uczestniczyłam w konferencjach metodycznych. Pełniłam rolę organizatora i jurora w szkolnych konkursach przedmiotowych. Uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego.

Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, harmonogramy prac.

2. Publikacja w Internecie scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów, apeli szkolnych i innych własnych materiałów edukacyjnych. Opracowałam i publikowałam materiały dydaktyczne na portalu www. edux.pl.: scenariusze lekcji i przedstawień szkolnych, innych materiałów własnych, np.
– Tułaczy los polskiego emigranta na przykładzie Latarnika Henryka Sienkiewicza ( zajęcia lekcyjne i przedstawienie ).
– 160 lat temu żyłem z Wami - życie i twórczość Juliusza Słowackiego ( przedstawienie ).
– Scenariusz zakończenia roku klas III ( apel ).
– Plan Rozwoju Zawodowego i Aneks do Planu.
– Sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego. Usprawniłam organizację własnej pracy zawodowej. Wypracowane i opublikowane przeze mnie materiały mogą posłużyć koleżankom i kolegom w ich pracy dydaktyczno -wychowawczej. Uzyskałam potwierdzenie portalu edukacyjnego edux.pl o zamieszczeniu moich materiałów w Internecie.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla stażystów, studentów, nauczycieli kontraktowych. W roku szkolnym 2001/2002 byłam opiekunem stażu o. Cypriana Czopa OMI, który był obecny na moich lekcjach języka polskiego. Dzieliłam się z nim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem różnorakich metod aktywizujących, przekazywałam materiały przydatne stażyście w pracy na lekcjach religii, służyłam wsparciem i radą. Zgodnie z zawartym wcześniej kontraktem, systematycznie spotykałam się z podopiecznym w celu wspólnego planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W każdym miesiącu prowadziłam zajęcia, które starannie omawiałam ze stażystą. Wspierałam go w prawidłowym tworzeniu scenariuszy lekcji, obserwowałam prowadzone zajęcia, omawiałam je i udzielałam instruktażu. O. Cyprian Czop w przewidzianym czasie uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego.
Na lekcjach gościłam również studentów filologii polskiej, nauczycieli kontraktowych uczących języka polskiego.
Przeprowadziłam następujące lekcje otwarte:
o Tułaczy los polskiego emigranta na przykładzie Latarnika Henryka Sienkiewicza.
o Gdzie postawić przecinek? czyli nie taki diabeł straszny jak go malują.
o Jak się porozumiewamy?
o Moja wizja wyprawy do raju
o Gotowanie na ekranie, czyli co wiemy o czasowniku.
o 160 lat temu żyłem z Wami – życie i twórczość Juliusza Słowackiego.
o Inscenizacja „Balladyny” jako podsumowanie pracy nad projektem.
o Bajka „Trzy drzewka” jako filozoficzna refleksja o życiowych wyborach. Dzieliłam się wiedzą i umiejętnościami z zaproszonymi nauczycielami. Starałam się zaprezentować zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Cenne uwagi osób biorących udział w moich lekcjach i wymiana poglądów pozwoliły mi przeanalizować swoje działania edukacyjne.
Dzięki podjętym działaniom podniosłam jakoś pracy szkoły.


§ 8. 2. pkt. 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Zdobycie uprawnień egzaminatora oraz wykonywanie pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W listopadzie 2011 roku uczestniczyłam w szkoleniu na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i zdobyłam odpowiednie kwalifikacje. Po zdaniu egzaminu zostałam wpisana na listę egzaminatorów.
W maju 2012 roku pracowałam jako egzaminator przy ocenianiu egzaminu gimnazjalnego. Umiejętność oceniania testów gimnazjalnych pomoże mi dokonać analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, próbnych egzaminów i testów otwarcia w klasie pierwszej oraz podjąć kroki w kierunku osiągnięcia optymalnych efektów.


§ 8. 2. pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. Przeprowadzałam konkursy według harmonogramu pracy zespołu przedmiotowego. Podobnie jako opiekun Samorządu Uczniowskiego w roku 2010/2012 przygotowałam szkolne konkursy i uroczystości, wdrażając młodzież do aktywności.
Prowadziłam lub pomogłam zorganizować następujące konkursy przedmiotowe:
- szkolny konkurs polonistyczny ( 2004/2005)
- szkolny konkurs ortograficzny ( 2005/2006 )
- szkolny konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu ( 2005/2006 )
- szkolny konkurs ortograficzny ( 2008/2009 )
- szkolny konkurs mitologiczny ( 2008/2009 )
- szkolny konkurs ortograficzny ( 2009/2010 )
- szkolny konkurs polonistyczny ( 2009/2010 )
- konkurs pięknego czytania (2011/2012 )
- konkurs plastyczny „Karykatura Aliny i Balladyny ( 2011/2012 )
Współpracując z młodzieżą w ramach Samorządu Uczniowskiego, koordynowałam następujące działania:
- organizację Dnia Chłopca w szkole (przygotowanie okolicznościowych plakatów, przeprowadzenie zabaw dla chłopców na długiej przerwie),
- organizację Święta Komisji Edukacji Narodowej ( redakcję okolicznościowego wydania szkolnej gazetki „GimZetka”, przygotowanie apelu, przeprowadzenie szkolnego konkursu na najciekawszy plakat na Dzień Nauczyciela ),
- przeprowadzenie Dnia Toalet i Dnia Misia ( organizację konkursu „Miś maksymalny” ),
- przygotowanie mikołajek,
- prezentację przedstawienia jasełkowego,
- organizację walentynek,
- organizację Dnia Kobiet,
- przygotowanie uroczystości Dnia Patrona,
- przygotowanie uroczystości zakończenia roku klas III. Stworzyłam uczniom okazję do twórczego działania. Zmotywowałam do dodatkowej nauki, do odkrywania własnych możliwości i zainteresowań. Młodzież rozwijała swoje umiejętności plastyczne, wokalne i teatralne. Efektem tej pracy były dobrze przygotowane uroczystości szkolne, pozytywnie odebrane przez grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowską i rodziców.

2. Organizacja wycieczek szkolnych oraz wyjść do teatru i kina. Jako wychowawca organizowałam wycieczki klasowe, mając na uwadze nie tylko sferę odpoczynku, ale także cele poznawcze. Były to więc wycieczki do interesujących miast, do muzeum, teatru, kina, galerii lub miejsc ciekawych geograficznie.
W okresie stażu przygotowałam następujące wyjścia:
* wyjazd do Zabrza na spektakl teatralny pt. „Dziady część II” ( 14.01.2010 r. ), celem utrwalenia wiadomości o lekturze oraz poznania sposobu prezentacji dramatu na scenie;
* wyjazd do Opola do kina na film pt. „Avatar” ( 25.01.2010 r. ), celem poznania sposobów wykorzystania techniki 3D w filmie; * wycieczkę klasową do Warszawy ( 13.06.- 15.06.2010 r. ), celem poznania najciekawszych miejsc w stolicy oraz okolic Warszawy-Niepokalanowa i Żelazowej Woli; * wyjście do MBP w Kędzierzynie - Koźlu na wystawę fotograficzną pt. „Przyczajony Tygrys” autorstwa Anety Nowickiej 13.09.2010 r. ), celem poznania sposobów ujęcia aparatem fotograficznym życia ludności Chin; * wycieczkę do Baszty w Koźlu ( 08.11.2010 r. ), celem przybliżenia przez uczniów historii Koźla i Kędzierzyna, oraz zapoznania się z wystawą materiałów z okazji 35 lecia powstania aglomeracji miejskiej;
* wycieczkę do Opola na wystawę World Press Photo ( 01.12.2010 r. ), celem poznania najlepszych zdjęć reporterskich 2010 roku;
* wyjazd do szkół ponadgimnazjalnych w Kędzierzynie – Koźlu ( 19.04.2011 r. ), celem zapoznania się z ofertą edukacyjną proponowaną absolwentom gimnazjum;
* wycieczkę do Zakopanego ( 13.05. - 17.05.2011 r. ), celem poznania najciekawszych miejsc stolicy Tatr;
* wyjazd do Raciborza na „Lekcję w kinie” ( 26.05.2011 r. ), celem uczestniczenia w multimedialnych zajęciach edukacyjnych omawiających najważniejsze zagadnienia z zakresu języka filmu: plany, światło, kolor, kompozycja;
* wycieczkę do Oświęcimia ( 17.06.2011r. ), celem poznania historii największego obozu zagłady.
Ponadto w roku szkolnym 2010/2011 zorganizowałam w klasie III A dwa spotkania „Nocka w szkole”, celem integracji zespołu klasowego oraz projekcji ekranizacji lektur szkolnych.
Natomiast nie udało mi się w roku szkolnym przeprowadzić wycieczki dla całej klasy I A, jedynie zorganizowałam wyjście dla grupy uczniów, biorących udział w przedstawieniu „Trzy drzewka”.
Starałam się zapewnić uczniom dostęp do wydarzeń kulturalnych na terenie Kędzierzyna – Koźla i innych miast. Promowałam aktywne spędzanie wolnego czasu. Rozwijałam wśród uczniów zainteresowanie turystyką. Zapewniłam młodzieży bezpieczeństwo i odpowiednie warunki podczas wyjść i wycieczek.
Przyczyniłam się do integracji grupy, rozwoju samodzielności, współpracy między uczniami.
Każde wyjście klasowe cieszyło się wielkim zainteresowaniem, o czym świadczyła aktywność uczniów podczas zajęć podsumowujących wyjazd, wielość zapamiętanych treści i ciekawe przemyślenia.


§ 8. 2. pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie - Koźlu. Nawiązałam współpracę z działem dziecięcym i młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu. Dzięki temu co roku starałam się weryfikować listę lektur uzupełniających z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum. Zachęciłam grupę uczniów zdolnych do stałego korzystania ze zbiorów MBP. Młodzież obejrzała wybrane wystawy plastyczne i fotograficzne prezentowane w bibliotece. W ramach pracy koła polonistycznego grupa uczniów brała udział w spotkaniu z redaktorami „Gazety Lokalnej”, uczestniczyła w lekcji otwartej „Sąd nad bohaterami książki Kazimierza Szymeczko” przygotowanej przez młodzież PG nr 4.
Celem promocji szkoły uczniowie klasy II A zaprezentowali przedstawienie „Tułaczy los polskiego emigranta na przykładzie Latarnika Henryka Sienkiewicza”. W spotkaniu uczestniczyła grupa młodzieży PG nr 4. Udało mi się zainteresować młodzież współpracą z MBP w Kędzierzynie – Koźlu. Efektem podjętych działań były przygotowane na lekcję języka polskiego streszczenia pozycji książkowych wybranych przez uczniów zdolnych. Młodzież samodzielnie opracowała scenariusz przedstawienia pt. „Tułaczy los polskiego emigranta na przykładzie Latarnika Henryka Sienkiewicza”, który zaprezentowała w szkole, a następnie w bibliotece. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli wybrane wystawy plastyczne i fotograficzne, opisując najciekawszą, ich zdaniem,pracę jako podsumowanie lekcji wychodzącej. Indywidualni uczniowie brali udział w spotkaniu z Martą Fox, autorką powieści młodzieżowych.
Sądzę, że w przyszłości uczniowie będą potrafili korzystać z szerokiej oferty proponowanej przez MBP w Kędzierzynie – Koźlu.

2. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi - przedszkolami , szkołami podstawowymi. Tworząc plan rozwoju zawodowego założyłam sobie współpracę z innymi placówkami oświatowymi - przedszkolami, szkołami podstawowymi. W związku z tym planowałam z grupą uczniów klasy III A PG nr 3 przygotowanie przedstawienia teatralnego do lektury „Kubuś Puchatek”. Jednak powierzenie mi przez dyrekcję szkoły funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2010/2011 spowodowało zmianę pierwotnego założenia i konieczność opracowania uroczystości szkolnych dla młodzieży PG nr 3 w ramach działalności Samorządu.
Zmiana miejsca pracy i zatrudnienie w ZSM nr 1 zmobilizowało mnie do podjęcia próby zachęcenia do występów uczniów klasy I A z przysposobieniem do pracy. I tak uczennica tejże klasy została przeze mnie przygotowana do roli Anioła w spotkaniu mikołajkowym, zorganizowanym przez nauczyciela religii w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu.
Z grupą uczniów klasy I A przygotowałam inscenizację bajki pt. „Trzy drzewka”, którą młodzież zaprezentowała dla innych klas uczestników ŚHP oraz dla klasy I D z PG nr 5.
Dzięki występom młodzież klas z przysposobieniem do pracy uwierzyła w swoje możliwości, zachęciła się do dalszej aktywności teatralnej. Wizyta uczniów w przedszkolu wpłynęła na promocję szkoły. Nastąpiła również integracja środowiska szkolnego.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Stale korzystam z zaleceń i uwag zawartych w opiniach i orzeczeniach opracowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną , dostosowując wymagania do możliwości uczniów. Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie dokumentacji z poradni opracowuję Kartę Indywidualych Potrzeb Ucznia.
Jako wychowawca klasy systematycznie analizowałam pracę uczniów na zajęciach, dokonując diagnozy niepowodzeń szkolnych. W wielu przypadkach kierowałam uczniów na badania i konsultacje do PPP. Podobnie analizowałam przyczyny trudności wychowawczych uczniów, biorąc pod uwagę zachowanie, obecności w szkole.
Jednak będąc wychowawcą klasy w latach 2008/2011, musiałam również uwzględnić potrzebę współpracy z kuratorem sądowym, pielęgniarką oraz korzystać z pomocy szkolnego pedagoga.
W określonych sytuacjach prowadziłam konsultacje z kuratorem sądowym, szukając sposobów rozwiązania indywidualnego przypadku ucznia.
Porady i wskazówki udzielane przez szkolnego pedagoga bardzo ułatwiały mi rozwiązywanie problemów wychowawczych w ciągu trzech lat pracy ze zróżnicowanym zespołem klasowym.
Nawiązałam również stałą współpracę z pielęgniarką, która prowadziła zajęcia związane z profilaktyką prozdrowotną.
Objęcie wychowawstwa we wrześniu 2011 roku w klasie I A stworzyło konieczność ścisłej współpracy z wychowawcą z ramienia ŚHP oraz szkolnym psychologiem. Dzięki stosowaniu przeze mnie zaleceń poradni uczniowie o ograniczonych możliwościach intelektualnych, z różnymi zaburzeniami i deficytami mogą być objęci fachową pomocą i opieką. W określonych przypadkach wystawiałam opinie z zakresu języka polskiego i wychowawcze, potrzebne do konsultacji w poradni.
Pomoc szkolnego pedagoga wspierała młodzież w wypełnianiu roli ucznia, angażowała również do współpracy rodziców.
Kontakt z kuratorem sądowym pozwolił w wielu przypadkach rozwiązać problem dydaktyczny bądź wychowawczy danego ucznia.
Przekazywane przez pielęgniarkę treści wzbudziły zainteresowanie młodzieży, która chętnie zadawała pytania i sugerowała dalsze tematy do omówienia.
Dzięki współdziałaniu z wychowawcą ŚHP na bieżąco rozwiązywane są przede wszystkim problemy wychowawcze uczniów klasy I A. W zależności od potrzeb poszczególni uczniowie kierowani są również na konsultacje do szkolnego psychologa, co w większości przypadków przynosi pozytywne efekty. Pani psycholog prowadzi też zajęcia z całym zespołem klasowym.

4.Współpraca z wydawnictwami. Stale korzystam z ofert wydawnictw pedagogicznych, takich jak:
- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
- Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
- Wydawnictwo Operon,
- Wydawnictwo Nowa Era,
- Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
W zespole przedmiotowym konsultowałam wybór podręcznika, materiałów pomocniczych. Rozpowszechniałam zakup podręczników Wydawnictwa Nowa Era w 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11.
Na bieżąco staram się uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wydawnictwa, na zajęciach korzystam z pomocy dydaktycznych oferowanych przez wydawnictwa. W latach 1999 – 2002 prenumerowałam kwartalnik „Język Polski w Gimnazjum” Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP. Biorę udział w spotkaniach szkoleniowych prowadzonych przez wydawnictwa. Na lekcjach korzystam z pomocy dydaktycznych przygotowanych przez wydawców podręczników – plansz, reprodukcji, testów, scenariuszy i zestawów ćwiczeń, płyt CD. Pomoce dydaktyczne proponowane przez wydawnictwa urozmaicają lekcje języka polskiego, pozwalają stosować różnorodne metody aktywizujące. Praca w oparciu o podręczniki Wydawnictwa Nowa Era umożliwiła mi wynegocjowanie rabatu na zakup podręczników do klasy trzeciej PSP nr 11 w Kędzierzynie – Koźlu.
Współpraca z wydawnictwami pozwoliła mi dokonać wyboru odpowiedniego podręcznika zgodnego z podstawą programową, wzbogaciła mój warsztat polonisty i wychowawcy.


§ 8. 2. pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych. Dokonałam diagnozy dwóch wybranych przypadków:
1. Opis i analiza przypadku absencji uczennicy i niepowodzeń w nauce.
2. Opis i analiza przypadku wychowawczego – trudności z nauką i zachowaniem
Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemu, współpracując również z innymi nauczycielami, szkolnym pedagogiem i psychologiem, kuratorem sądowym, wychowawcą ŚHP. Następnie wyciągnęłam stosowne wnioski.
Efektem moich oddziaływań było zmotywowanie uczniów do poprawy ocen i zachowania, lepsza współpraca z dziećmi.
Konsekwentna praca z uczniami powinna przynieść zauważalne zmiany i sprawić, że problemy, jakie sprawiają, będą mniej dotkliwe dla otoczenia i dla nich samych.


Podsumowanie

Okres stażu niewiele różnił się od moich wcześniejszych lat pracy, stał się za to niejako ich zwieńczeniem. Realizacja planu rozwoju zawodowego była dla mnie dużym wyzwaniem, pozwoliła mi spojrzeć na całokształt mojej pracy z pewnego dystansu, skłoniła do wnikliwej analizy i oceny, dała dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń. Udało mi się wykonać zdecydowaną większość zaplanowanych działań, chociaż niektóre zadania musiałam zmodyfikować ze względu na zmianę miejsca zatrudnienia. W związku z tym do planu rozwoju zawodowego dołączyłam aneks, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Podejmowane przeze mnie przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyniły się do mojego osobistego rozwoju, poprawy jakości pracy zawodowej oraz podniesienia jakości pracy szkoły. Dotychczas dwukrotnie otrzymałam nagrodę dyrektora szkoły: w roku 2000 oraz w 2011 roku.
Jestem przekonana, że korzyści z mojej trzyletniej pracy odnieśli przede wszystkim uczniowie, którzy zawsze byli najważniejszym podmiotem moich działań. W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej starałam się zapewnić każdemu uczniowi poczucie sukcesu na miarę jego możliwości oraz wiary we własne siły.
Pracując z zespołem klasowym w latach 2008-2011 stosowałam indywidualizację w nauczaniu, albowiem każdy uczeń prezentuje inne cechy osobowościowe, zdolności, tempo pracy, pochodzi z różnych środowisk społecznych. Starałam się godzić realizację materiału lekcyjnego dla całej grupy z indywidualnymi potrzebami moich wychowanków. Miałam bowiem na uwadze fakt, że klasa jest zróżnicowana pod względem wiedzy i umiejętności, gdzie jest grupa uczniów bardzo zdolnych i wymagających, a obok są uczniowie z trudnościami, którzy powinni opanować co najmniej minimum programowe. Inaczej też pracuje mi się w nowej placówce z klasą I A. Ta grupa uczniów, której jestem wychowawcą od września 2011roku, została skierowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną do klasy przysposabiającej do pracy. Każdy uczeń posiada opinię, na podstawie której nauczyciele są zobowiązani do dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Poziom wiedzy i umiejętności uczniów jest więc podobny, ale młodzież ta sprawia wiele problemów wychowawczych, stąd konieczność mojego współdziałania z wieloma osobami: wychowawcą ŚHP, nauczycielami, szkolnym psychologiem, rodzicami czy kuratorem sądowym.
Uważam moją współpracę z uczniami za udaną, a jej podstawą były i są dobre relacje z młodzieżą, wzajemny szacunek, życzliwość, zrozumienie oraz konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad. W pracy z uczniami stwarzałam okazje do twórczego działania, rozwijania talentów i zainteresowań. Jako wychowawca dążyłam do właściwego przygotowania młodych ludzi do życia w społeczeństwie w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.
Chociaż czas stażu minął, nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.


........................................
( podpis nauczyciela )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.