X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16187
Dział: Gimnazjum

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego i aneks do planu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

na okres od 01. 09. 2009 r. do 31. 05. 2012 r.

Specjalność: nauczyciel języka polskiego

I CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

L.p.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dokumentowanie

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego. wrzesień - październik 2009 r. - Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. - Zapoznanie się z dokumentami szkoły: statutem, programem wychowawczym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania. wrzesień - październik 2009 r. - Plan rozwoju zawodowego uwzględniający dokumentację szkoły.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie informacji o realizacji zadań. cały staż - Zebrana dokumentacja: świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. maj 2012 r. - Sprawozdanie.


II ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MENiS

§ 8. 2. pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

1. Udział w formach doskonalenia odpowiednio do potrzeb szkoły i nauczyciela. - Udział w szkoleniach i kursach.
- Uczestnictwo w szkoleniach Rady Pedagogicznej. cały staż
- Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia.
- Opis i analiza uczestnictwa w realizowanych działaniach.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. - Gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą. cały staż
- Bibliografia, opis działań.
3. Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną. - Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego.
cały staż
- Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.
- Dokumenty szkoły.
4. Dostosowanie systemu oceniania do możliwości dzieci z dysfunkcjami. - Praca z dzieckiem wymagającym specyficznego podejścia.
- Udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego. wg potrzeb - Plan pracy.
- Analiza obniżonych wymagań.
5. Praca z uczniem zdolnym. - Przygotowanie do konkursów.
- Stosowanie metod aktywizujących.
- Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów (prowadzenie społecznie szkolnego Koła Teatralnego) .
cały staż - Sprawozdanie.
- Przygotowanie dodatkowych materiałów i ćwiczeń z uczniem zdolnym.
- Plan pracy Koła
6. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli, zespołu przedmiotowego. - Lekcje koleżeńskie. cały staż - Sprawozdania i scenariusze lekcji.
7. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego. - Opracowanie planu pracy zajęć wyrównawczych w klasach I - III. cały staż - Plan pracy na zajęciach wyrównawczych z języka polskiego.
8. Diagnozowanie osiągnięć uczniów. - Przeprowadzanie diagnozy uczniów klas I.
- Badanie wiedzy i umiejętności na półrocze i koniec roku. cały staż - Sprawozdanie z „testu otwarcia” klas I.
- Testy sprawdzające półroczne i całoroczne.
9. Współpraca z rodzicami. - Angażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia.
- Organizowanie dla rodziców spotkań z wybranymi specjalistami.
- Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.
- Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. cały staż - Plan współpracy z rodzicami.
- Kontakty indywidualne z rodzicami.
10. Promocja szkoły poprzez organizowanie uroczystości szkolnych. - Przygotowanie uczniów do występów. cały staż - Sprawozdania i scenariusze z uroczystości.


§ 8. 2. pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową w pracy zawodowej. - Komputerowe przygotowywanie sprawdzianów, testów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów
związanych z awansem zawodowym i pracą szkoły. cały staż - Materiały opracowane na komputerze, konspekty lekcji, zestawy pomocy dydaktycznych.
2. Doskonalenie wykorzystywania Internetu w pracy zawodowej. - Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym.
- Wykorzystanie skrzynki pocztowej e-mail do przesyłania i odbierania wiadomości.
- Systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą przy wykorzystaniu serwisów edukacyjnych. cały staż - Adresy (linki) pomocnych stron.
3. Prowadzenie gazetki klasowej w Internecie. - Pomoc merytoryczna uczniom w zamieszczaniu materiałów z życia klasy na stronie internetowej szkoły. na bieżąco - Strona internetowa Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu.


§ 8. 2. pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego – język polski oraz działaniach wychowawców. - Dzielenie się wiedzą z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotu – język polski podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego.
- Dzielenie się wiedzą z zakresu wychowawczego podczas spotkań wychowawców. cały okres stażu
- Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, harmonogramy prac.
2. Publikacja w Internecie scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów, apeli szkolnych i innych własnych materiałów edukacyjnych. - Opracowanie i publikowanie materiałów dydaktycznych. cały staż - Potwierdzenie portalu edukacyjnego.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla stażystów, nauczycieli kontraktowych - Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć. II sem. 2009/2010
II sem. 2010/2011
II sem. 2011/2012 - Scenariusze lekcji, sprawozdania.
- Potwierdzenie dyrektora szkoły.


§ 8. 2. pkt. 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej


L.p. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Zdobycie uprawnień egzaminatora oraz wykonywanie pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. - Przygotowanie i złożenie wniosku do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
- Praca w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 2009 - 2012 r.

- Zaświadczenie.


§ 8. 2. pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


L.p. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. - Przeprowadzanie konkursów według harmonogramu pracy zespołu przedmiotowego oraz planu pracy grupy wiekowej.
- Organizacja uroczystości szkolnych. cały staż - Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów i uroczystości.
- Zaświadczenie dyrektora szkoły.
2. Organizacja wycieczek szkolnych oraz wyjść do teatru i kina. - Opracowanie i realizacja planów wycieczek z uwzględnieniem ich funkcji dydaktycznych. cały staż - Karty wycieczek.


§ 8. 2. pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie - Koźlu. - Ustalenie zasad współpracy.
- Prezentacja wybranych scenariuszy lekcji w ramach lekcji bibliotecznych. według potrzeb - Zaświadczenie dyrektora placówki.
2. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi - przedszkolami , szkołami podstawowymi. - Zaprezentowanie przedstawienia w przedszkolu i szkole podstawowej. w miarę potrzeb - Zaświadczenie dyrektora placówki.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. - Kierowanie uczniów na badania i konsultacje. w miarę potrzeb - Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

4. Współpraca z wydawnictwami. - Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. według potrzeb - Pomoce dydaktyczne.
- Udział w spotkaniach szkoleniowych.


§ 8. 2. pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


L.p. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych. - Systematyczna praca nad diagnozowaniem 2 przypadków edukacyjnych, wychowawczych.
- Rozwiązywanie ich przez stosowanie odpowiednich strategii, działań, ustalenie metod pracy, oddziaływań wychowawczych.
- Zbieranie informacji o możliwościach uczniów.
- Motywowanie i wspieranie uczniów w ich rozwoju.
cały okres stażu - Opis i analiza 2 przypadków.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. - Lektura literatury fachowej, publikacji dotyczących wychowania, zagrożeń, niedostosowania społecznego uczniów. cały okres stażu
na bieżąco - Spis literatury fachowej i publikacji.
......................................
( podpis nauczyciela )


ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOSpecjalność: nauczyciel języka polskiego

Dotychczasowe miejsce odbywania stażu: Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu

Dotychczasowy termin odbywania stażu: od 01.09.2009 do 31.08.2011 r.


Od 1 września 2011 roku zostałam zatrudniona w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie –Koźlu. Zgodnie z rozporządzeniem byłam zobowiązana przygotować aneks do planu rozwoju zawodowego.
I CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dokumentowanie
1. Poznanie procedury związanej z kontynuacją stażu w nowej placówce oświatowej oraz przygotowanie aneksu. - Wniosek o kontynuację stażu.
- Aneks do planu rozwoju zawodowego. wrzesień - październik 2011 r. - Kopia wniosku.
- Plan rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie informacji o realizacji zadań. cały staż - Zebrana dokumentacja: świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Uzyskanie cząstkowej oceny dorobku zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. sierpień - wrzesień 2011
czerwiec 2012
czerwiec 2012 - Cząstkowa ocena dorobku dokonana przez dyrekcję poprzedniego miejsca pracy.
- Sprawozdanie.
- Ocena dorobku dokonana przez dyrektora szkoły.


II ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MENiS


§ 8. 2. pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dokumentowanie
1. Udział w formach doskonalenia odpowiednio do potrzeb szkoły i nauczyciela. - Udział w szkoleniach, warsztatach i kursach.
- Uczestnictwo w szkoleniach Rady Pedagogicznej.

cały staż- Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia.
- Opis i analiza uczestnictwa w realizowanych działaniach.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. - Gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą: literatura, słowniki, plansze, itp.
Lektura literatury fachowej, publikacji dotyczących wychowania, zagrożeń i niedostosowania społecznego uczniów. cały staż
- Bibliografia, opis działań.
3.


Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną. - Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych – współtworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia. cały staż
- Potwierdzenie dyrekcji.
4. Dostosowanie systemu oceniania do możliwości dzieci z dysfunkcjami. - Praca z młodzieżą wymagającą specyficznego podejścia.
cały staż - Analiza obniżonych wymagań.

5.

Praca z uczniem zdolnym. - Przygotowanie do konkursów.
- Stosowanie metod aktywizujących.
- Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.
- Praca z klasą II B nad przygotowaniem projektu edukacyjnego „Motyw winy i kary w literaturze epoki romantyzmu na przykładzie Balladyny Juliusza Słowackiego”. cały staż
II sem. 2012 - Sprawozdanie.
- Przygotowanie dodatkowych materiałów i ćwiczeń do pracy z uczniem zdolnym.

6. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli, zespołu przedmiotowego. - Lekcje koleżeńskie. cały staż - Sprawozdania i scenariusze lekcji.
7. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego. - Opracowanie planu pracy zajęć wyrównawczych w klasie I i II. cały staż - Plan pracy na zajęciach wyrównawczych z języka polskiego.
9.

Promocja szkoły poprzez organizowanie uroczystości szkolnych. - Przygotowanie grupy uczniów z klasy I A, II A i II B do występów.
I i II sem. 2011/2012 - Zapis w dzienniku lekcyjnym.
- Scenariusze uroczystości.
§ 8. 2. pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową w pracy zawodowej. - Komputerowe przygotowywanie sprawdzianów, testów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów
związanych z awansem zawodowym i pracą szkoły. cały staż - Materiały opracowane na komputerze, konspekty lekcji, zestawy pomocy dydaktycznych.
2. Doskonalenie wykorzystywania Internetu w pracy zawodowej. - Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym.
- Wykorzystanie skrzynki pocztowej e-mail do przesyłania i odbierania wiadomości.
- Zapoznawanie się z ofertą wydawniczą przy wykorzystaniu serwisów edukacyjnych.
cały staż - Adresy (linki) pomocnych stron.

3. Zamieszczanie artykułów uczniowskich na stronie internetowej szkoły. - Pomoc merytoryczna uczniom w zamieszczaniu materiałów opracowanych przez uczniów na stronie internetowej szkoły. I i II sem. 2011/2012 - Strona internetowa Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu.
§ 8. 2. pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego oraz działaniach wychowawców. - Dzielenie się wiedzą z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotu – język polski podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego.
- Dzielenie się wiedzą z zakresu wychowawczego podczas spotkań wychowawców. cały staż
- Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, harmonogramy prac.
2. Publikacja w Internecie scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów, apeli szkolnych i innych własnych materiałów edukacyjnych.
- Opracowanie i publikowanie materiałów w portalu edukacyjnym www.edux.pl. cały staż - Potwierdzenie portalu edukacyjnego
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli odbywających staż. - Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
I i II sem. 2011/2012 - Scenariusze lekcji, sprawozdania.
- Potwierdzenie dyrektora.


§ 8. 2. pkt. 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Zdobycie uprawnień egzaminatora oraz wykonywanie pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. - Udział w szkoleniu na egzaminatora zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
- Praca w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 2011/2012
- Zaświadczenie.


§ 8. 2. pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. - Przeprowadzanie konkursów przedmiotowych.
- Organizacja uroczystości szkolnych. II semestr 2012 - Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów i uroczystości.
- Zaświadczenie Dyrektora szkoły.
2. Organizacja wycieczek szkolnych oraz wyjść do teatru i kina. - Opracowanie i realizacja planów wycieczek z uwzględnieniem ich funkcji dydaktycznych. II semestr 2012 - Karty wycieczek.


§ 8. 2. pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi - przedszkolami, szkołami podstawowymi. - Zaprezentowanie przedstawienia w przedszkolu i szkole podstawowej. I i II sem. 2011/2012 - Zaświadczenie.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
stała współpraca z wychowawcą ŚHP, z psychologiem i pedagogiem szkolnym, z kuratorem sądowym ( w razie potrzeby ) - Stosowanie zaleceń poradni zawartych w opiniach uczniów.
- Wypracowanie z wychowawcą ŚHP planu pracy z klasą I A.
- Korzystanie z porad szkolnego pedagoga i psychologa, kierowanie uczniów wymagających pomocy na indywidualne rozmowy z psychologiem.
- Prowadzenie konsultacji z kuratorem sądowym. I i II sem. 2011/2012 - Prowadzenie dokumentacji związanej z Kartą Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
- Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
3.Współpraca z wydawnictwami. - Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. I i II sem. 2011/2012 - Pomoce dydaktyczne.
- Udział w spotkaniach szkoleniowych.


§ 8. 2. pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych. - Systematyczna praca nad diagnozowaniem dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych.
- Rozwiązywanie ich przez stosowanie odpowiednich strategii, działań, ustalenie metod pracy, oddziaływań wychowawczych.
- Zbieranie informacji o możliwościach uczniów.
- Motywowanie i wspieranie uczniów w ich rozwoju.
cały okres stażu - Opis i analiza dwóch przypadków.


........................................
( podpis nauczyciela )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.